Categorie: Geen categorie

nstrumenten voor het inzetten van extern personeel zonder btw

wee belangrijke instrumenten bij de gezamenlijke inzet van personeel zonder btw-heffing zijn de overeenkomst van opdracht en de vrijstelling voor nauw samenhangende prestaties. Gezamenlijke inzet personeel Het veranderende zorglandschap vraagt steeds meer om samenwerking. En daarmee om gezamenlijke inzet van personeel. De voornaamste oorzaken zijn decentralisatie van het sociale domein, integrale ziekenhuisbekostiging en nieuwe bekostigingsvormen […]

Hoe banken stelselmatig beloftes verbreken

Banken blijven beloftes maken die ze niet nakomen, schrijft Mirjam Bink (ONL). ‘Ondernemers die ik spreek zijn bang dat hun bank van de een op de andere dag de financiering opzegt, de voorwaarden verandert of een giftig product door hun strot duwt.’ Het leek zo mooi in juli 2016. Banken gingen akkoord met het herstelkader rentederivaten en […]

Compensatieregeling zwangere zelfstandige

Op 17 oktober jongstleden heeft minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer een compensatieregeling voorgesteld voor zwangere zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. De hoogte van de compensatie bedraagt 90% van het wettelijke minimumloon 2017 per dag (inclusief vakantiebijslag) en wordt berekend over […]

Hoe kom ik van mijn (overtollige) BV af?

Deze vraag speelt regelmatig doordat bedrijven activiteiten verminderen, overdragen of stopzetten. Het in stand houden van een BV kost jaarlijks geld, ook als deze vrijwel leeg is, doordat de administratieve en fiscale verplichtingen nageleefd moeten worden. En dat is zonde als er geen concreet toekomstperspectief is.   Grofweg zijn er twee opties voor overtollige BV’s […]

Arbeidsovereenkomst voor uzelf als DGA van de B.V.- Doen of niet doen?

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) worden door de wet voor de belastingen aangemerkt als werknemer van hun bv. Dga’s genieten dus, net als elke andere werknemer, een salaris waarover zij loonbelasting betalen. Werknemers sluiten met hun werkgever een arbeidsovereenkomst. Dga’s doen dat echter lang niet altijd. Waarom eigenlijk niet? Juist als dga wilt u alles toch goed vastleggen? […]

Ambitions Accountants & Adviseurs © 2017 Frontier Theme