Waardedrukkende omstandigheden voor de WOZ

De nieuwe WOZ-beschikking die u in 2012 hebt of gaat ontvangen, gaat uit van de waarde van uw woning per 1 januari 2011. Deze WOZ-waarde geldt voor een tijdvak van één jaar en is niet alleen van belang voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB), maar ook voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, de afschrijvingsbasis van bedrijfsonroerend-goed in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, de waterschapsomslagen die door de Waterschappen worden geheven en in bepaalde gevallen ook voor de erf- en schenkbelasting.

De WOZ-waarde van een eigen woning wordt afgeleid van de waarde in het economische verkeer van de woning. Deze waarde wordt beïnvloed door waardevermeerderende en waardeverminderende factoren. Voor de belastingen zijn huiseigenaren uiteraard het meest geïnteresseerd in de waardedrukkende omstandigheden. In de afgelopen jaren zijn er veel procedures bij de belastingrechters geweest over de effecten van bepaalde omstandigheden op de waarde van woningen en deze zaken lopen veelal in het voordeel van de burger af. De waardedrukkende omstandigheden zijn onder te verdelen in interne omstandigheden (die de woning zelf betreffen) en externe omstandigheden (zoals veranderde milieuwetgeving, de omgeving van de woning, e.d.).

Onderstaand een overzicht van omstandigheden die mogelijk een waardedrukkende effect op de WOZ-waarde kunnen hebben:

Interne omstandigheden
WOZ-waarde van Friese woonboerderij uit 1700 met € 43.000 verminderd
WOZ-waarde serviceflat vanwege slecht onderhoud verminderd met € 15.000
WOZ-waarde wegens wateroverlast in kruipruimte met € 20.000 verminderd
Met aftrek van € 40.000 was slechte onderhoudstoestand van flat gedekt
Specifiek imago serviceflat drukte WOZ-waarde met bijna 25%
WOZ-waarde met € 100.000 verminderd wegens staat van onderhoud
WOZ-waarde verminderd omdat zolder niet beschikte over slaapkamer
Bouwfouten uit 1983 leidden tot vermindering WOZ-waarde in 1999
Waardevermindering van € 40.000 voor achterstallig onderhoud
Hoge servicekosten verzorgingsflat verminderden WOZ-waarde
WOZ-waarde verminderd omdat deel pand niet voor bewoning geschikt was
Vochtschade aan binnenzijde woning verminderde WOZ-waarde met € 15.000
Verbod op permanente bewoning leidde tot lagere WOZ-waarde
Verouderde toestand van woning uit 1930 was waardedrukkend
Beperkte keukenfunctie appartementen in serviceflat verlaagde WOZ-waarde
Monumentenstatus en ontbreken woonvergunning WOZ-waardedrukkend
Fundering- en gevelschade verminderden WOZ-waarde met € 55.000
Schade aan woning door verslaafde leidde tot lagere WOZ-waarde
Constructiefout in openhaard drukte WOZ-waarde van woning met € 8.000
Onbruikbaarheid van zolder drukte WOZ-waarde met € 10.000
Achterstallig onderhoud verlaagde waarde uitgewoonde studentenwoning
Beperkende voorwaarden van “meergeneratiewoning” drukten WOZ-waarde
Monumentale en archeologische beperkingen drukten WOZ-waarde
Waardedruk door asbestvervuiling bedroeg in totaal € 47.740
Oude CV-ketel verminderde WOZ-waarde met € 1.750
Experimentele bouwwijze drukte WOZ-waarde
Toekomstige sloop woning had waardedrukkend effect van 17,5%
Rolstoelaanpassingen verminderden WOZ-waarde woning met EUR 25.000
WOZ-waarde verminderd met op peildatum geschatte herstelkosten betonrot
WOZ-waarde verminderd wegens niet te verhalen saneringskosten
Onzekerheid omtrent moment van sloop woning voor aanleg spoorweg waardedrukkend
WC-raampje van buren had waardedrukkend effect op woning
Kleinere aanbouw bij woning reden voor neerwaartse bijstelling WOZ-waarde
Lagere WOZ-waarde voor door fabriek uitgestoten kankerverwekkende stof
Verlaging WOZ-waarde met bijna 5% voor plaatsing UMTS-telefoniemasten
Rompslompforfait wegens bodemverontreiniging van 40%
Ligging woning bij druk kruispunt leidde tot lagere WOZ-waarde
Niet-nakomen van toegezegd vrij uitzicht leidde tot lagere WOZ-waarde
Bodemverontreiniging, wateroverlast en schoolplein leidden tot lagere WOZ
Lagere WOZ-waarde door ligging aan uitvalsweg en bij ophaalbrug
Geluidsoverlast van treinverkeer verminderde WOZ-waarde met € 16.000
Uitzicht op vervallen hotel leidde tot lagere WOZ-waarde
Waardedruk van 25% voor niet-opgeloste bodemverontreiniging
Forse verlaging WOZ-waarde wegens bouwplannen hoogspanningsmast
Naastgelegen bordeel en verzakkingen drukten WOZ-waarde met ruim 10%
Uit de hand gelopen burenruzie drukte WOZ-waarde met € 75.000
WOZ-waarde met € 7.000 verlaagd door matig buitenschilderwerk
Waardedruk van € 41.000 voor tunnelbak en hangplek jongeren
WOZ-waarde verminderd wegens bodemverontreiniging en ligging
Drugstoerisme in Bergen op Zoom verminderde WOZ-waarde
Waardedruk van € 22.000 door geluidsoverlast van Randstadrail
WOZ-waarde verlaagd door bodemverontreiniging in nabije omgeving
WOZ-waarde verminderd wegens Reeperbahn-effect
WOZ-waarde wegens slechte bereikbaarheid met 10% verminderd
WOZ-waardedruk van € 200.000 voor agrarische bestemming woning
Structurele wateroverlast drukte  WOZ-waarde met € 11.000
Rompslomp voor bestemmingswijziging drukte WOZ-waarde met 10%
Lagere WOZ-waarde door slechtere ligging niet volledig vrijstaande woning
Vermindering WOZ-waarde wegens overlast naastgelegen veehouderij
WOZ-waarde met € 97.000 verminderd wegens overlast van hondenkennel
Voorgenomen bouw megavarkensstallen in omgeving drukte WOZ-waarde
Vermindering WOZ-waarde met 10% na beurskrach
Waardedruk van € 20.000 voor ligging langs sluiproute en andere overlast
WOZ-waarde van sloopwoning nabij  luchthaven fors verminderd
Nabijheid van horeca en coffeeshop drukte WOZ-waarde
Plannen om dijk terug te leggen verminderden WOZ-waarde met 10%
Nabijheid van horeca en coffeeshop drukte WOZ-waarde
WOZ-waarde met 10% verminderd door burenoverlast
WOZ-waarde met 10% gedrukt wegens paalrot van naastgelegen pand
Verlaging WOZ-waarde voor (geluids)overlast horecagelegenheden
Deplorabele staat van garage en tuinmuurtjes drukten WOZ-waarde fors
Nabijheid van spoorlijn verminderde WOZ-waarde van woning met € 37.300
Mogelijke plaatsing van UMTS-mast verminderde WOZ-waarde met € 19.000
Geluidsoverlast van brug nabij woning drukte WOZ-waarde met € 12.000
Waardedruk nabijgelegen luchthaven en verkeersweg was 5%
Windmolens nabij woning verminderden WOZ-waarde met € 25.000
Studentenoverlast drukte WOZ-waarde met € 35.000
Naast woning gelegen pretpark drukte WOZ-waarde
Plannen omtrent plaatsing  windmolenpark drukten WOZ-waarde met 15%
Hoogspanningsmast verminderde WOZ-waarde grond met 10%
Uitzichtbelemmering verminderde WOZ-waarde
Nabijheid hondenuitlaatplaats verminderde WOZ-waarde met f 5.000
Slagschaduwhinder windmolen verminderde WOZ-waarde
Naburig papegaaienbedrijf verminderde WOZ-waarde met € 10.000
Niet-ontplofte bom in tuin verminderde WOZ-waarde met € 22.689
Naburige kippenmesterij leidde tot vermindering WOZ-waarde
Skatebaan leidde tot vermindering WOZ-waarde

 

Updated: 4 februari 2012 — 17:12