Beperk risico op keten- of inlenersaansprakelijkheid

Een werkgever loopt bij aanneming van werk het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de afdracht van loonheffingen en bij inlening van personeel voor loonheffingen en omzetbelasting. Dit is opgenomen in de regelingen voor keten- en inlenersaansprakelijkheid. Om het aansprakelijkheidsrisico te beperken kan de werkgever gebruikmaken van een geblokkeerde rekening. Hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden. Voor wie, waarvoor en wanneer gelden deze?

De regelingen voor keten- en inlenersaansprakelijkheid zijn twee aparte antimisbruikregelingen. Beide regelingen zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de afdracht van loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel en aanneming van werk daadwerkelijk plaatsvindt. Dit wordt bereikt door iedere betrokken partij aansprakelijk te stellen voor onbetaald gebleven belastingschulden.

Ketenaansprakelijkheid

De ketenaansprakelijkheidsregeling is van toepassing op de aannemer en de onderaannemer. De aannemer is de ondernemer die zonder dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard uitvoert voor een ander tegen een te betalen prijs. Het moet dus gaan om iets tastbaars. Denk hierbij aan bouwwerken, het vervaardigen van kleding en bepaalde diensten, zoals het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. Als een aannemer zijn werk uitbesteedt aan een ander die niet bij hem in dienstbetrekking is, wordt die ander aangemerkt als onderaannemer. Deze onderaannemer kan op zijn beurt het aangenomen werk ook weer uitbesteden. De aannemer is in dat geval ook aansprakelijk voor de loonheffingen van die andere onderaannemer en van eventuele volgende onderaannemers. Hetzelfde geldt overigens voor de onderaannemer. In principe wordt de aannemer die het contract heeft gesloten met de onderaannemer als eerste aansprakelijk gesteld. De Belastingdienst kan ook alle aannemers tegelijkertijd aansprakelijk stellen als één of meer aannemers onzorgvuldig hebben gehandeld en bij het volgen van de normale volgorde de schuld onbetaald zou blijven.

Inlenersaansprakelijkheid

Bij de regeling voor inlenersaansprakelijkheid kan de inlener aansprakelijk worden gesteld voor onbetaald gebleven belastingschulden van de uitlener of doorlener in verband met het ingeleende personeel. De inlener is de ondernemer die werknemers ‘huurt’ van een andere ondernemer. Hij krijgt daarbij het toezicht en de leiding over de ingeleende werknemers. De werknemers blijven verder in dienst van de uitlener. De uitlener (bijvoorbeeld een uitzendbureau) is de ondernemer die zijn werknemers ter beschikking stelt aan een ander. Ook de intermediair (de zogenoemde doorlener) die personeel inleent van de uitlener en uitleent aan de inlener, valt onder de inlenersaansprakelijkheidsregeling.

Waarvoor aansprakelijk?

Zowel bij het uitbesteden van werk als bij inlening van personeel kan de aannemer respectievelijk inlener aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelasting, premie volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet die de onderaannemer of inlener in verband met het werk is verschuldigd aan de Belastingdienst. De inlener kan behalve voor de loonheffingen ook aansprakelijk worden gesteld voor de omzetbelasting die de uitlener of de doorlener in verband met het ingeleende personeel is verschuldigd.

G-rekening

Het risico van keten- en inlenersaansprakelijkheid is te beperken door gebruik te maken van een geblokkeerde bankrekening (g-rekening). Deze speciale rekening is bedoeld voor de onderaannemer en de uitlener. Om te beginnen moet een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. Daarna volgt het afsluiten van een g-rekeningovereenkomst met de bank en de Belastingdienst. Zo’n verzoek kan echter op verschillende gronden worden geweigerd. Bijvoorbeeld bij misbruik, maar ook als er geen sprake is van werk in onderaanneming of inhoudingsplicht voor belastingen of premieplicht voor de sociale verzekeringen. Aannemers of inleners mogen op de g-rekening alleen loonheffingen en omzetbelasting storten die betrekking hebben op het werk dat de onderaannemer heeft aangenomen of op het personeel dat door de uitlener is uitgeleend. De g-rekening mag ook worden gebruikt voor het overmaken van geld naar andere g-rekeningen van andere (onder)onderaannemers, voor zover deze betalingen zijn bestemd voor het voldoen van loonbelasting- en premieschuld en omzetbelasting in verband met een uitbesteed werk of uitgeleend personeel.

Let op!

Het g-rekeningsysteem wordt naar verwachting per 1 januari 2014 vervangen door een systeem van rechtstreekse stortingen (het depotstelsel). Werkgevers kunnen tot eind 2015 van beide regelingen gebruik blijven maken. Na 2015 wordt de g-rekening opgeheven.

Vrijwaring

Aannemers of inleners zijn gevrijwaard van aansprakelijkstelling als zij de loonheffingen en eventueel omzetbelasting op de g-rekening storten en voldoen aan de volgende administratieve verplichtingen. • De factuur voldoet aan de eisen die de omzetbelasting hieraan stelt. Dit houdt in dat uit de factuur is af te leiden op welk tijdstip de aannemingsovereenkomst is afgesloten, welke overeenkomst het betreft en in welk tijdvak het werk werd uitgevoerd. • Bij betaling via de g-rekening zijn het nummer van de door de onderaannemer uitgereikte factuur en eventuele andere identificatiegegevens vermeld. • De factuur bevindt zich in de administratie van de aannemer of inlener en hij houdt een manurenadministratie bij waarmee de omvang van de aansprakelijkheid kan worden vastgesteld.
Ondanks de vrijwarende werking van de g-rekening kunnen aannemers of inleners toch aansprakelijk worden gesteld. De onderaannemer kan namelijk ten laste van de g-rekening een betaling doen aan de Belastingdienst, maar deze betaling hoeft niet per se betrekking te hebben op het uitbestede werk of ingeleende personeel. Slaagt de Belastingdienst erin dit te bewijzen, dan kunnen betreffende aannemers of inleners alsnog aansprakelijk worden gesteld.

Advies

Om het risico van keten- of inlenersaansprakelijkheid in te perken is het verstandig gebruik te maken van het g-rekeningsysteem. Dat systeem heeft een vrijwarende werking, maar sluit de aansprakelijkheid niet helemaal uit. Wees nauwkeurig bij het schatten van het te storten bedrag. Er is immers een vrijwaring tot maximaal het bedrag van de storting. Voor meer zekerheid kunnen aannemers of inleners betalingen rechtstreeks storten op de rekening van de Belastingdienst.

(Bron: Salarisnet)

Updated: 4 mei 2012 — 17:06