Statutair of titulair bestuurder? Waar zitten de verschillen?

Functiebenamingen als algemeen directeur, gevolmachtigde directeur, statutair bestuurder of gewoonweg directeur kom je in de praktijk vaak tegen. Juridisch gezien zijn er echter maar twee functies te onderscheiden: statutair en titulair bestuurder. Hoewel deze functies op het eerste gezicht op elkaar lijken, zijn ze in juridisch opzicht erg verschillend. Hieronder worden de belangrijkste verschillen beschreven.

Statutair bestuurder:
 • Wordt de eerste keer benoemd bij akte van oprichting, daarna door een besluit van de algemene vergadering (“AV”);
 • Kan zowel een privé persoon als rechtspersoon zijn en wordt ingeschreven in het handelsregister;
 • Kan ook in loondienst zijn bij de vennootschap. In dat geval stelt de AV het loon vast;
 • De AV is bevoegd te allen tijde de bestuurder te ontslaan/schorsen waarbij de statutair bestuurder slechts beperkte ontslagbescherming geniet;
 • Ontslag als statutair bestuurder betekent in principe ook einde van het (loon)dienstverband;
 • Is wettelijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. In beginsel zelfstandig bevoegd tenzij de statuten anders bepalen;
 • Heeft een wettelijke inspanningsverplichting: de bestuurder moet zich inzetten voor een behoorlijke uitoefening van zijn taak;
 • Heeft collectieve verantwoordelijkheid: alle bestuurders zijn tot op zekere hoogte individueel verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de vennootschap; en
 • Onbehoorlijk bestuur kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid indien de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. In dat geval kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade van de vennootschap, en bij faillissement voor het gehele tekort van de boedel.

Titulair bestuurder:

 • Benoeming in principe door het statutair bestuur, kan alleen een privé persoon zijn;
 • Is een ‘gewone’ werknemer waardoor de regels (zoals ontslagbescherming) uit het arbeidsrecht van toepassing zijn;
 • Is in beginsel niet bevoegd namens de vennootschap te handelen, tenzij hij gevolmachtigd is door het statutair bestuur;
 • Volmacht (met daarin de omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid) kan in het handelsregister worden ingeschreven; en
 • In beginsel geen wettelijke verantwoordelijkheid, tenzij hij de feitelijke bestuurder van de vennootschap is met terzijdestelling van de statutair bestuurder.

Er zijn dus belangrijke verschillen tussen de statutair en titulair bestuurder. De statutair bestuurder is wettelijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen en de titulair bestuurder kan dat slechts bij volmacht afgegeven door het statutair bestuur. Daarnaast draagt de statutair bestuurder in beginsel de verantwoordelijkheid voor het bestuur van de vennootschap terwijl de titulair bestuurder kan worden beschouwd als een ‘gewone’ werknemer die in dienst is van de vennootschap. De titulair bestuurder geniet daardoor ook arbeidsrechtelijke ontslagbescherming. De AV kan de statutair bestuurder te allen tijde ontslaan en de statutair bestuurder geniet slechts beperkte ontslagbescherming voor zover hij ook in dienst is naast zijn statutair bestuurdersschap.

(Bron: Dijkstra Voermans)

Updated: 22 oktober 2012 — 16:16