Aftrekposten 2013

Ondernemers kunnen diverse aftrekposten toepassen. In dit overzicht vindt u de bedragen van die aftrekposten voor 2013, te weten: de ondernemersaftrek, bestaande uit de zelfstandigenaftrek, startersaftrek (bij arbeidsongeschiktheid), aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en de stakingsaftrek. Daarnaast is er de investeringsaftrek, bestaande uit de kleinschaligheidsaftrek, energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling. Verder zijn ook de bedragen en percentages van de MKB-winstvrijstelling en de oudedagsreserve opgenomen.

AFTREKPOSTEN 2013

De ondernemersaftrek De ondernemersaftrek bestaat uit: de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en de stakingsaftrek.

Zelfstandigenaftrek 2013 De zelfstandigenaftrek wordt niet aangepast en blijft per 1 januari 2013 een vast bedrag van € 7.280, onafhankelijk van de hoogte van de winst.

Een ondernemer die aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt, heeft recht op 50% van de zelfstandigenaftrek.

Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Startersaftrek 2013 De startersaftrek blijft € 2.123,-.

Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 2013 De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid blijft:

– In het eerste jaar: € 12.000 – In het tweede jaar: € 8.000 – In het derde jaar € 4.000

Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk 2013 De aftrek speur- en ontwikkelingswerk wordt gehandhaafd op € 12.310.

Dat bedrag mag u verhogen met € 6.157 als u in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode niet vaker dan 2 keer deze aftrek hebt toegepast.

Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Meewerkaftrek 2013

Aantal uren gelijk of meer dan

Maar minder dan

Meewerkaftrek

525

875

1.225

1.750

875

1.225

1.750

1,25% v/d winst

2,00% v/d winst

3,00% v/d winst

4,00% v/d winst

 

Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Stakingsaftrek 2013 De stakingsaftrek bedraagt nog altijd € 3.630,-.

Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

De investeringsaftrek De investeringsaftrek bestaat uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energieinvesteringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA), de desinvesteringsbijtelling en de Research and Development Aftrek (RDA).

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2013

Tabel Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investering meer dan

Maar niet meer dan

Aftrek

€ 2.300

€ 55.248

€ 102.311

€ 306.931

€ 2.300

€ 55.248

€ 102.311

€ 306.931 –

0%

28% € 15.470

€ 15.470 verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 102.311 te boven gaat 0

 

De energie-investeringsaftrek (EIA) 2013 De energie-investeringsaftrek (EIA) bedraagt 41,5%. Dit percentage geldt tot en met 2013. In 2014 wordt het weer 44%.

Het minimumbedrag van de EIA is € 2.300. Het maximum is € 118 miljoen. Zie ook: Energielijst 2013

De milieu-investeringsaftrek (MIA) 2013 De MIA geldt voor investeringen die op de Milieulijst staan. Hij is van toepassing bij een investeringsbedrag boven de € 2.300 (was € 2.200). Per bedrijfsmiddel komt niet meer dan € 25 miljoen in aanmerking.

Tabel milieu-investeringsaftrek

Categorie

Aftrek

I

II

III

36%

27%

13,5%

 

Desinvesteringsbijtelling 2013 Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling blijft € 2.300.

Research en Development Aftrek (RDA) 2013 De RDA bedraagt in 2012 54% (was 40%) van de door Agentschap NL vastgestelde kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan S&O (erkend in een S&O-verklaring).

Overigen

Mkb-winstvrijstelling 2013 Na toepassing van de ondernemersaftrek, kunt u gebruikmaken van de Mkb-winstvrijstelling. Deze bedraagt 14% (was 12%) van de winst.

Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Oudedagsreserve 2013 U mag elk kalenderjaar 12% van uw winst als aftrekpost aan de oudedagsreserve toevoegen. Dit bedrag mag in 2013 niet boven de € 9.542 uitkomen.

Hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Extra lijfrentepremieaftrek stakende ondernemers De extra ruimte aan lijfrentepremieaftrek bij ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun onderneming staken bedraagt maximaal:

  • Bij overdrachten door ondernemers van 60 jaar of ouder; Overdrachten door invalide ondernemers; Het staken van de onderneming door overlijden: € 443.059.
  • Overdrachten door ondernemers van 50 tot 60 jaar; Overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan: € 221.537.
  • Overige gevallen: € 110.774.

(Bron: DeZaak)

Updated: 8 januari 2013 — 10:31