Belangrijkste aandachtspunten Wet Bestuur en Toezicht

Op 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht in werking getreden. Door invoering van deze wet zijn voor de vennootschap en haar bestuurders een aantal belangrijke aspecten gewijzigd c.q. nieuwe mogelijkheden ontstaan. De belangrijkste onderwerpen waarin de wet voorziet zijn:
  • een wettelijke basis voor een one tier board;
  • de taakverdeling voor het bestuur (artikel 2:9 BW);
  • een nieuwe regeling met betrekking tot tegenstrijdig belang;
  • een limitering van het aantal toezichthoudende functies.
Wettelijke basis one tier board
Tot 1 januari jl. voorzag de wet alleen in een dualistische bestuursmodel (two tier board). Daarbij is er een (raad van) bestuur dat onder toezicht staat van de raad van commissarissen. Als alternatief introduceert de nieuwe wet een wettelijke basis voor een one tier board. Dit is een bestuur dat bestaat uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Binnen een one tier board houden de niet-uitvoerende bestuurders zich bezig met het toezicht op de taakuitoefening door de uitvoerende bestuurders.
Taakverdeling bestuur
Door de wetswijziging behoren tot de taken van een bestuurder alle bestuurstaken die niet aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Het is mogelijk om bepaalde bestuurstaken aan een specifieke bestuurder toe te kennen. Taken die niet aan een specifieke bestuurder zijn toegewezen, komen toe aan het bestuur als geheel. Bij een one tier board bestaan beperkingen op de vrijheid om taken over de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders te verdelen.
Tegenstrijdig belang regeling
Als een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij het ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
Als vervolgens een commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Als hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
De tegenstrijdig belang regeling is door de wetswijziging een interne kwestie in de fase van de besluitvorming geworden in plaats van een aspect met externe werking dat bij vertegenwoordiging speelt.
Limitering aantal toezicht houdende bestuursfuncties
De nieuwe wet regelt de beperking van het aantal toezichthoudende functies dat een bestuurder of commissaris mag bekleden bij ‘grote’ NV’s/ BV’s en stichtingen. Bestuurders mogen onder andere nog maar bij twee van dergelijke andere rechtspersonen lid zijn van de raad van commissarissen. Naast deze beperking geldende nog een paar andere.
(Bron: Dijkstra Voermans)
Updated: 5 maart 2013 — 10:48