Verlofregelingen

Uw werknemers kunnen gebruikmaken van verschillende wettelijke verlofregelingen. In cao’s kunnen afwijkende regels staan. U kunt met uw werknemers ook individuele afspraken maken.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Is uw werkneemster zwanger? Zij heeft recht op in totaal ten minste 16 weken zwangerschapsverlof (voor de bevalling) en bevallingsverlof (na de bevalling). Bij UWV vraagt u voor het verlof van uw werkneemster een zwangerschapsuitkering aan. Voor een zwangerschapsonderzoek onder werktijd hoeft uw werkneemster geen verlofuren op te nemen.

Kraamverlof voor de partner

Uw werknemer heeft recht op 2 werkdagen kraamverlof als zijn partner net bevallen is. Tijdens dit verlof moet u 100% van het salaris doorbetalen. Voor de bevalling en voor de aangifte kan uw werknemer ander kort verzuimverlof opnemen.

Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof

Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene persoonlijke omstandigheden, waarin een werknemer direct vrij moet nemen. Bijvoorbeeld voor het regelen van verzorging van een ziek familielid, of bij een sterfgeval in de familie. Een redelijk verzoek om calamiteitenverlof moet u altijd toekennen. Het salaris moet u tijdens het calamiteitenverlof doorbetalen.

Ouderschapsverlof

Werknemers met kinderen tot 8 jaar kunnen gebruik maken van onbetaald ouderschapsverlof. De werknemer moet minimaal 1 jaar bij u in dienst zijn. U kunt dit verlof niet weigeren.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is bedoeld om de nodige verzorging te geven aan ouders, thuiswonende zieke kinderen of partners. Voorwaarde is wel dat de werknemer de enige is die de zieke op dat moment kan verzorgen. U moet tijdens het verlof ten minste 70% van het salaris doorbetalen.

Langdurend zorgverlof

Heeft een levensbedreigend ziek kind, partner of ouder van uw werknemer zorg nodig? Dan kan de werknemer een beroep doen op het langdurend zorgverlof. Tijdens dat verlof hoeft u geen salaris door te betalen.

Adoptieverlof

Alle werknemers die een kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof (bindingsverlof). Het verlof geldt voor beide ouders.

Onbetaald verlof

Werknemers mogen in overleg met u voltijd of deeltijd onbetaald verlof opnemen. De arbeidsovereenkomst loopt tijdens het verlof door. Er bestaat geen wettelijk recht op onbetaald verlof. Het is wel mogelijk dat in de cao afspraken zijn gemaakt over onbetaald verlof.

Bijzonder of buitengewoon verlof

Bijzonder of buitengewoon verlof is verlof dat niet in de wet staat. U kunt het geregeld hebben in uw cao, uw bedrijfsregeling of in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer. Bijvoorbeeld voor ondertrouw, huwelijk (van een familielid), verhuizing, overlijden (van een familielid), een dienst- of huwelijksjubileum of doktersbezoek.

Updated: 26 augustus 2013 — 07:47