Kleine-ondernemersregeling aangepast

De kleine-ondernemersregeling (KOR) is in 2013 op een aantal punten aangepast. Hier staan de belangrijkste wijzigingen.

De kleine-ondernemersregeling is bedoeld voor ondernemers die weinig omzet draaien, maar niet voor rechtspersonen zoals een bv, stichting of vereniging. Om de regeling toe te passen, moet de ondernemer allereerst voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

  1. De ondernemer heeft een eenmanszaak, óf de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (maatschap, VOF, man/vrouw-firma);
  2. Na aftrek van voorbelasting betaalt de ondernemer minder dan € 1.883,- btw per jaar;
  3. De ondernemer voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

De kleine-ondernemersregeling (KOR) biedt een aantal voordelen: de ondernemer betaalt minder en soms zelfs helemaal geen btw en kan ontheffing krijgen van uw btw-verplichtingen.

Aanpassingen kleine-ondernemersregeling

De kleine-ondernemersregeling is in 2013 op een aantal punten aangepast. De belangrijkste staan hieronder.

Teruggaaf van btw

De in een kalenderjaar verschuldigde btw – ná aftrek van voorbelasting – bepaalt hoeveel btw de ondernemer minder hoeft te betalen. Na afloop van een kalenderjaar nageheven of teruggegeven btw, rekent de ondernemer toe aan het jaar waarop die betrekking heeft. In de volgende gevallen mag dat ook in het jaar van teruggaaf of bijbetaling:

  • Teruggaaf van btw vanwege oninbare vorderingen;
  • Teruggaaf of bijbetaling van btw als gevolg van een wettelijke bepaling.

De ondernemer mag niet afwijken van een eenmaal gemaakte keuze.

Bepalen bedrag voorbelasting

Het bedrag dat de ondernemer aan voorbelasting aftrekt, mag hij voortaan ook aan de hand van zijn betalingen bepalen.

Let wel: de ondernemer maakt deze keuze voor 5 jaar. Pas daarna mag hij het bedrag weer bepalen aan de hand van de aan hem uitgereikte facturen.

Sterk wisselende omzet

De inspecteur kan de voorlopige vermindering aan het omzetverloop aanpassen, als de aard van het bedrijf daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld seizoenbedrijven. Voorheen kreeg de ondernemer geen teruggaaf als de voorlopige vermindering hoger was dan de in een tijdvak verschuldigde btw. Bij een sterk schommelende omzet kon daardoor de voorlopige vermindering flink lager zijn dan het bedrag waarop de ondernemer, over het hele jaar gezien, recht had.

Boekjaar mag afwijken

De ondernemer mag, anders dan in de oude situatie, de kleine-ondernemersregeling voortaan ook toepassen als zijn boekjaar afwijkt van het kalenderjaar.

Eerder ontheffing administratieve verplichtingen btw

Binnen de kleine-ondernemersregeling kan de ondernemer ontheffing krijgen van zijn administratieve verplichtingen voor de btw. Die ontheffing ging echter pas in op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar, waardoor de ondernemer nog een tijdlang aan die verplichtingen vastzat.

(Bron: Pleinplus)

Updated: 20 september 2013 — 08:35