Weekers wil knelpunten pensioen in eigen beheer oplossen met nieuwe fiscale reserve

Staatssecretaris Weekers heeft de mogelijkheden onderzocht om de gevolgen van het huidige verschil tussen commerciële en fiscale waarderingsregels bij pensioen in eigen beheer te verzachten. Een nieuwe fiscale reserve voor de oude dag die los komt te staan van het arbeidsrecht en de loonheffing, lijkt hem hiervoor het meest opportuun.

De staatssecretaris benoemt in zijn brief aan de Eerste en Tweede Kamer allereerst de knelpunten met betrekking tot pensioen in eigen beheer:

  • De waarderings- en berekeningssystematiek is ingewikkeld.
  • De fiscale regels in de winstsfeer voor waardering van de pensioenverplichting wijken af van de commerciële regels.
  • Voor het opstellen van de jaarrekening kunnen kleine rechtspersonen uitgaan van de fiscale gegevens (commercieel volgt fiscaal). Dit heeft tot gevolg dat het eigen vermogen van die rechtspersoon hoger lijkt dan het werkelijk is, waardoor wordt gedacht dat er ruimte is om dividend uit te delen. Dit kan ertoe leiden dat het pensioen voor de toepassing van de loonbelasting geacht wordt te zijn afgekocht en in de loonbelasting betrokken wordt.
  • Bij echtscheiding kan het zo zijn dat het pensioen tegen de waarde in het economische verkeer moet worden overgedragen aan een verzekeraar terwijl de reserve is berekend met inachtneming van de fiscale regels. De reserve kan dan niet toereikend zijn.
  • Bij extern eigen beheer kan het zo zijn dat uitgaven bij de werkmaatschappij gedeeltelijk niet aftrekbaar zijn terwijl de ontvangsten bij het pensioenlichaam (gedeeltelijk) in de winst worden betrokken.
  • Voor de heffing van loonbelasting wordt uitgegaan van de werkelijke waarde van de aanspraak, terwijl voor de vennootschapsbelasting de fiscale waarde uitgangspunt is.

 

Vervolgens meldt Weekers dat hij – naast het volgens hem onwenselijke ongewijzigd laten of het afschaffen van pensioen in eigen beheer – een drietal opties heeft onderzocht:

1.       Fiscale pensioenverplichting op commerciële basis berekenen

2.       De fiscale pensioenverplichting uitgangspunt voor een herrekening pensioenaanspraken.

3.       Invoeren van een nieuwe vorm van een oudedagsreserve

De eerste variant levert volgens Weekers te grote negatieve budgettaire consequenties op. De tweede variant zal slechts tijdelijk en niet structureel een oplossing bieden. Herrekening lost wel het acute knelpunt op dat geen dividend kan worden uitgekeerd. De staatssecretaris vindt dat de derde variant, waarbij een fiscale reserve voor de oude dag wordt geïntroduceerd die los komt te staan van het arbeidsrecht en de (sancties in de) loonheffingsfeer, het meest tegemoet komt aan de wens van de ondernemer om de voor de oude dag gereserveerde gelden beschikbaar te houden voor de financiering van de onderneming. Deze oplossing leidt bovendien tot minder uitvoeringskosten voor de Belastingdienst. Weekers geeft aan graag verder in discussie te gaan met beide Kamers over deze problematiek.

Updated: 23 december 2013 — 08:35