Mobiliteitsbonussen, plaatsingsbonussen, scholingsvouchers en nog veel meer: doe er uw voordeel mee!

Oudere werkzoekenden willen een hoog salaris en zijn minder productief dan de jongere generatie. Dit soort vooroordelen hebben werkgevers al snel, waardoor het voor uitzendbureaus makkelijker is om werknemers onder de 50 jaar te plaatsen. Om de werkloosheid onder deze groep werkzoekenden te verminderen wordt van alles uit de kast gehaald.

Mobiliteitsbonussen

Indien een werkgever een werknemer in dienst neemt die 50 jaar of ouder is of die arbeidsgehandicapt is, kan de werkgever dit drie jaar lang een zogenaamde “mobiliteitsbonus” opleveren. Dit is een korting op de premies voor werknemersverzekeringen.
De hoogte van de bonussen luidt als volgt:

• € 7.000 per jaar voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder*;
• € 7.000 per jaar voor een arbeidsgehandicapte die gaat werken en ten minste het minimumloon verdient;
• € 3.500 per jaar voor een arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken.

* Dit is nu nog vanaf 50 jaar en ouder, maar de verwachting is dat dit na een wetswijziging per 1 januari 2015 wordt aangepast naar 56 jaar en ouder.

Wat zijn de voorwaarden voor een dergelijke mobiliteitsbonus?

• U neemt een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst.
• U neemt een arbeidsgehandicapte in dienst.
• Heeft uw werknemer recht op beide premiekortingen? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. U mag de beide premiekortingen niet tegelijk toepassen.
• De werknemer heeft een doelgroepverklaring. Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam.

Plaatsingsbonus

Naast voornoemde mobiliteitsbonussen zijn er meer voordelen te behalen. Als een intermediair een werkzoekende van 55 jaar of ouder begeleidt naar een baan, kan dit een bonus van maximaal € 1.500 opleveren. De plaatsingsbonus is een subsidie; hoe langer het dienstverband, hoe hoger de plaatsingsfee. Blijft de werknemer drie maanden in dienst? Dan is de plaatsingsbonus € 300. Is de werknemer zes maanden na zijn eerste werkdag nog in dienst via dezelfde intermediair? Dan kan de intermediair een vervolgaanvraag doen voor een extra plaatsingsbonus van € 700. Is de werknemer twaalf maanden na zijn eerste werkdag nog in dienst via dezelfde intermediair? Dan kan de intermediair een tweede vervolgaanvraag doen voor een plaatsingsbonus van € 500.

Wat zijn de voorwaarden voor een plaatsingsbonus?

• De intermediair heeft de werkzoekende begeleid naar een baan.
• De eerste werkdag was op of na 1 oktober 2013.
• De werkzoekende was 55 jaar of ouder op de eerste dag van zijn WW-uitkering.
• De werkzoekende had minimaal 3 maanden een WW-uitkering op de dag dat hij bij een werkgever aan de slag ging.
• De werkzoekende heeft gewerkt voor de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt, maar minimaal twaalf uur per week, voor ten minste drie maanden.
• De werkzoekende heeft in iedere maand gewerkt.

De eerste aanvraag kan dus worden ingediend vanaf 1 januari 2014.

Scholingsvoucher

Naast de plaatsingsbonus is tevens de scholingsvoucher in het leven geroepen. Neemt u een werknemer in dienst die 55 jaar of ouder was op de eerste dag van zijn WW-uitkering en heeft deze werknemer zijn WW-uitkering minimaal drie maanden? Dan kunt u voor deze werknemer subsidie voor scholing aanvragen. Die subsidie heet “een scholingsvoucher”. De subsidie is maximaal € 750 (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen.

Voor zowel de plaatsingsbonus als de scholingsvoucher geldt dat de regeling tijdelijk is en geldt voor arbeidscontracten die uiterlijk op 30 september 2015 ingaan. Voor beide geldt dat er een beperkt budget beschikbaar is .

Jongerenkorting

Niet alleen wanneer u een oudere werknemer in dienst neemt zijn er voordelen te behalen. Ook jongere werknemers kunnen kortingen met zich meebrengen. Indien een werkgever tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een werknemer aanneemt die ouder dan 18 jaar is, maar jonger dan 27 jaar, dan krijgt de werkgever een premiekorting als deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft op het moment van aanname. De werknemer moet wel minstens een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week krijgen.

De hoogte van de premiekorting is vastgesteld op € 3.500 per jaar. Voor jongeren die worden aangenomen vanaf 1 januari 2014, ontvangt de werkgever de premiekorting vanaf 1 juli 2014. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de premiekorting dan € 1.750. De werkgever ontvangt de premiekorting voor de duur van de dienstbetrekking, met een maximum van 2 jaar.

De wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen gaat officieel in per 1 juli 2014, maar geldt voor jongere werknemers die u vanaf 1 januari 2014 aanneemt. De regeling is tijdelijk en duurt tot 1 januari 2016.

(Bron: Pellicaan)

Updated: 23 januari 2014 — 08:35