Maand: februari 2014

Koopcontracten en beleggingspanden

Geldt de “drie dagen bedenktijd” ook bij aankoop van een  woning als dat een beleggingspand is ? Volgens lid 2 van artikel 2  van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek (BW) heeft de koper drie dagen bedenktijd  na de ondertekening van het koopcontract. Binnen die periode kan de koper zich dus terugtrekken zonder opgaaf van reden  […]

Tussentijdse opzegging nulurencontract niet mogelijk

Een werkneemster werkte op basis van een oproepovereenkomst. De overeenkomst  was aangegaan voor de duur van één jaar en voor beide partijen direct  opzegbaar. De werkneemster werkte enige maanden gemiddeld 23 uur per week voor  de werkgever. Op enig moment deelde de werkgever de werkneemster mee dat hij  haar niet meer zou oproepen. De laatste salarisspecificatie […]

Terechte aansprakelijkstelling voor late suppleties

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet aannemelijk  maakt dat de betalingsonmacht van de bv tijdig aan de ontvanger is gemeld of dat  de ontvanger hiervan op de hoogte is geraakt dan wel bekend had moeten zijn. X  heeft verzuimd controle uit te oefenen op de werkzaamheden van de controller van  […]

In de vrije ruimte soms bonussen onderbrengen

Geeft u een bonus aan een werknemer en past u de werkkostenregeling (WKR) toe, dan kunt u deze bonus soms onbelast uitdelen. De Belastingdienst heeft aangegeven in welke gevallen u een bonus mag onderbrengen in de vrije ruimte van de WKR. De WKR is bedoeld om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers onbelast te kunnen uitdelen. […]

Dertig goede redenen voor het bijhouden van de administratie

De administratie bijhouden. You hate it or you love it. 80% van de zelfstandig ondernemers heeft een hekel aan de administratie. Zij worstelen zich door de verplichte taken en slaken dan een zucht van verlichting. Weer een kwartaal rust. Houd jij de administratie bij voor de Belastingdienst of voor jezelf? Wat mij betreft is “voor […]

De Nieuwe Normen-app

Altijd op de hoogte van de nieuwste gepubliceerde normen. U raadpleegt regelmatig normen en wilt weten welke nieuwe normen er binnen uw vakgebied zijn verschenen? Dan is dit de app voor u. Installeer de gratis Nieuwe Normen-app en abonneer u op uw vakgebied(en). U krijgt automatisch een melding wanneer er nieuwe normen zijn verschenen. Print […]

Progressievoorbehoud en keuzerecht buitenlandse belastingplichtige

De heffing van belasting over pensioenuitkeringen is in het Belastingverdrag met Duitsland aan het woonland toegewezen. Hof Den Bosch oordeelde onlangs dat Nederland ten onrechte belasting had geheven over het pensioen van een inwoner van Duitsland. Bijzondere omstandigheid in dit geval was dat de belanghebbende had gekozen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige in Nederland. Uitgaande […]

Belastingdienst extra alert op afgegeven VAR-wuo

De Belastingdienst bekijkt steeds kritischer wat voor soort Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt afgegeven aan de aanvrager hiervan. Blijkt dat er een verkeerde VAR is afgegeven, dan kan dat met name voor de zzp’er vervelende consequenties hebben. Maar ook de opdrachtgever moet oppassen, anders kan hij met terugwerkende kracht loonbelasting, bijdrage Zvw en premies werknemersverzekeringen verschuldigd […]

Te laat betaalde lijfrentepremies soms toch aftrekbaar

Betaalt u de premie voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een automatische incasso? Dan kan het zijn dat de premie die eind december 2013 van uw rekening had moeten zijn afgeschreven, pas in januari 2014 daadwerkelijk is afgeschreven. In dat geval mag u toch de premie in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2013 […]

Aftrek voorbelasting voor zakelijk geëtiketteerde woning

Hof Den Haag oordeelt dat X recht heeft op teruggaaf van btw ter zake van de kosten die hij heeft gemaakt voor zijn zakelijk geëtiketteerde woning. Het hof wijst hierbij op het Charles en Charles-Tijmens-arrest van het HvJ EU. X rekent een door hem gebouwde woning voor de btw-heffing tot zijn bedrijfsvermogen. Over het tijdvak […]