Waarde vakantiedagen bij einde arbeidsovereenkomst lager in geval van zieke werknemer?

Hoe moeten openstaande vakantiedagen worden uitbetaald bij einde arbeidsovereenkomst, als deze zijn opgebouwd tijdens ziekte? Gelijk aan de wettelijke loondoorbetalingsverplichting bij ziekte zijnde 70%? Deze vraag kwam aan bod bij een uitspraak van de rechtbank Rotterdam medio 2014.

Vordering

De werkgever had bij uitdiensttreding van de (zieke) werknemer het saldo vakantiedagen uitbetaald tegen 70% van het loon inclusief vakantietoeslag. Reden was dat de werknemer op het einde van de arbeidsovereenkomst slechts recht had op 70% van het salaris als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Dit was volgens de werkgever dan ook het loon waartegen de nog niet opgenomen vakantiedagen moesten worden uitbetaald. De werknemer vordert uitbetaling van de opgebouwde vakantiedagen tegen 100% van het loon.

Alles telt mee

Bij de uitbetaling van vakantiedagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst, geldt de hoofdregel dat uitgegaan dient te worden van  het gehele tussen de werkgever en werknemer overeengekomen loon, waarbij het loonbegrip ruim wordt uitgelegd. Alle beloningscomponenten die intrinsiek samenhangen met de overeengekomen taken van de werknemer en waartegenover een financiële vergoeding staat, tellen mee. Om de waarde van één vakantiedag in geld te bepalen moet dus worden uitgegaan van meer dan alleen het bruto maandloon inclusief vakantiebijslag. In situaties zal ook meegeteld moeten worden  bonussen, toeslagen, 13e maand, werkgeversbijdrage pensioenpremie en eventuele andere componenten.

Uitspraak

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat deze hoofdregel ook van toepassing is als de werknemer ziek is. De werkgever moet in deze dus alsnog de 100% loonwaarde uitbetalen van de opgebouwde vakantiedagen.
De rechtbank geeft daarbij aan dat gelet op de tekst van artikel 7:641 van het Burgerlijk Wetboek, welke gaat over de uitbetaling van vakantiedagen in geld bij einde arbeidsovereenkomst, het voor de hand ligt dat voor het begrip ‘loon’ uitgegaan moet worden van het tussen partijen overeengekomen loon. Niet van de daarvan afgeleide aanspraak van 70% van het loon te betalen bij ziekte als bedoeld in 7:629 BW. Indien de wetgever bedoeld had in geval van ziekte slechts aanspraak zou bestaan op vakantie met behoud van 70% van het loon, dan had het voor de hand gelegen dat dit expliciet was opgenomen in de wet. Ook geeft de rechtbank aan dat als 70% van het loon zou worden doorbetaald, dit feitelijk een voortzetting van het ziekteverlof betekent.
Daarom eveneens moet uitgegaan worden van het volledige loon, in ieder geval voor wat betreft de aanspraak op minimaal 4 weken vakantie met behoud van loon (voor een fulltimer) (zogenaamde wettelijke vakantiedagen). Alleen dan kan de werknemer die van werkgever verandert, ook bij de nieuwe werkgever, conform de bedoeling van de wet, aanspraak maken op het genieten van de bij de vorige werkgever verdiende vakantie.

Conclusie

De uitbetaling van vakantiedagen bij einde arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer, moet aldus plaatsvinden tegen het volledige loon wat de werknemer had ontvangen als hij had gewerkt (inclusief alle beloningscomponenten). Dus ook de vakantiedagen die zijn opgebouwd tijdens arbeidsongeschiktheid.

Opnemen vakantiedagen tijdens ziekte

Tijdens ziekte kan de werknemer vakantiedagen opnemen als er re-integratie mogelijkheden zijn. Vakantiedagen hoeven dus niet opgespaard te worden. De zieke werknemer neemt door opname van vakantie feitelijk vrij van zijn re-integratie-verplichtingen. Temeer nu zieke werknemers over de volledige periode van ziekte, vakantiedagen opbouwen (en niet meer alleen tijdens de laatste 6 maanden), voorkomt het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte, dat bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst alsnog een hoog saldo vakantiedagen moet worden uitbetaald.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met zieke werknemer: let op!

Volledigheidshalve merken we hier nog op dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer zorgvuldig moet plaatsvinden. Dit vanwege specifieke regels  en risico’s voor de werkgever en de (zieke) werknemer.
(Bron: BDO)
Updated: 26 augustus 2014 — 08:35