Besluit over toepassing laag btw-tarief op 27 punten gewijzigd

Dit besluit geeft een toelichting op de reikwijdte en toepassing van Tabel I bij de Wet op de omzetbelasting 1968 en is een actualisering van het besluit van 27 oktober 2011, nr. BLKB 2011/26M. In deze tabel zijn goederen en diensten opgenomen waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt. Hieronder vindt u een opsomming van de relevante inhoudelijke wijzigingen.

Voedingsmiddelen (post a 1): in onderdeel 2.2 is het arrest Manfred Bog (HvJ 10 maart 2011) verwerkt; stikstofcapsules bestemd voor de bereiding van slagroom vallen niet onder de post;

 • Pootgoed bestemd voor de teelt van groenten en fruit (post a 3): de (landbouw)achtergrond van de post is nader toegelicht; growkits vallen niet onder de post;
 • Rundvee, schapen, geiten, varkens en paarden enz. (post a 4): onderdeel a van de post is niet langer van toepassing op de levering van paarden; in de toelichting op onderdeel b van de post is aangegeven dat slachtpaarden, paarden die kennelijk zijn bestemd voor gebruik in de landbouw en fokmerries en dekhengsten nog wel onder het verlaagde tarief vallen. Voor fokmerries en dekhengsten die ook als sportpaard of op een andere wijze recreatief worden gebruikt, geldt een speciale regeling; onderdeel c van de post (slachtafvallen) is aangepast: verduidelijkt is dat de opgesomde goederen voorbeelden betreffen van het begrip ‘slachtafval‘. Verder is de uitzondering voor onderpoten verwijderd en het begrip ‘beenderen‘ verduidelijkt;
 • Geneesmiddelen (post a 6): losse naalden vallen niet onder de post; een drukmeetset, bestemd voor het meten van drukverschillen in verschillende weefsels met als doel om op de juiste plaats in het lichaam een narcosevloeistof in te spuiten, valt niet onder de post; een middel om het inslikken van medicijnen te vergemakkelijken valt niet onder de post;
 • Verbandmiddelen (post a 8): een scheurpak valt alleen onder de post als het uit één stuk bestaat en dient ter fixatie van incontinentiemateriaal; therapeutische verbandsokken zijn uitgezonderd van de post; een zachte halskraag en rugbandages zijn aan te merken als windsels in de zin van de post; zogenoemde barrièrefilms zijn niet aan te merken als verbandmiddelen in de zin van de post; aften-gel is niet aan te merken als een verbandmiddel of pleister; goedgekeurd is dat de levering van een (losse) plaswekker onder de post valt;
 • Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten (post a 29): het verlaagde tarief geldt met ingang van 1 juli 2012 nadat dat tarief eerder was vervallen per 1 januari 2011; de levering van een kunstwerk door de kunstenaar vanuit een rechtspersoon kan onder voorwaarden worden gerangschikt onder de post; een rol behang die door een kunstenaar is voorzien van een zeefdruk valt niet onder de post;
 • Boeken (post a 30): een zogenoemde boekbol valt onder de post; voor kinderen bestemde boeken vallen, ook als ze speelse elementen bevatten, onder de post; fotoboeken met foto’s van bijvoorbeeld een bruiloft, afscheid enz. vallen onder de post, de kosten van de reportage gaan daarbij op in de prijs van het album; de levering van fotoalbums met door de fotograaf ingeplakte foto’s valt onder de post; een kansspeltijdschrift is een tijdschrift in de zin van de post; lotnummercorrespondentie valt niet onder de post; drukwerken die zijn bedoeld om de loterijdeelnemer te bewegen tot het deelnemen aan andere trekkingen van dezelfde loterij of aan bepaalde acties enz. zijn aan te merken als reclamemateriaal en vallen niet onder de post;
 • Braille-papier enz. (post a 31): een elektronische handloep die uitsluitend is bestemd en ontworpen voor slechtzienden valt onder de post;
 • Invalidenwagentjes en invalidenkrukken; sta-opstoelen; hooglaagbedden (post a 34): alle trippelstoelen en sta-opstoelen vallen onder de post, ongeacht de wijze waarop zij verstelbaar zijn;
 • Kunstledematen (post a 35): de toelichting op de kunstnier is verduidelijkt;
 • Meetapparatuur en toebehoren voor zelfdiagnose van de stollingstijd van bloed enz., zuurstofconcentratoren met toebehoren enz. (post a 37): verduidelijkt is hoe de tarieftoepassing bij de levering van (toebehoren bij) zuurstofconcentratoren en medicijnvernevelaars dient te geschieden; het begrip ‘katheter‘ is nader omschreven en nieuwe voorbeelden van katheters die onder de post vallen, zijn toegevoegd; voerdraden vallen onder de post; shaverblades en RF probes vallen onder de post;
 • Land- en tuinbouwzaden voor zover dienende voor de teelt van de in deze tabel genoemde producten en oliehoudende zaden (post a 41): de toelichting op het onderdeel ‘kwekersrecht‘ is aangepast;
 • Gelegenheid geven tot sportbeoefening (post b 3): sportaccommodaties: naar aanleiding van rechtspraak van de Hoge Raad vervalt de eis van een gereserveerde ruimte als de sportbeoefening begint en eindigt op of in een sportaccommodatie; de voorwaarden waaronder het gelegenheid geven tot sportbeoefening dient plaats te vinden zijn verduidelijkt en versoepeld voor het verrichten van kleine onderhoudsdiensten door de huurder; de omschrijving van actieve sportbeoefening is gewijzigd; denksporten zoals schaken en bridge kunnen naar maatschappelijke opvattingen worden aangemerkt als sport; ‘zumba‘, ‘streetdance‘, ‘nia‘, ‘polefitness‘, ‘capoeira‘ en ‘sledehondensport‘ worden aangemerkt als vormen van actieve sportbeoefening die onder de post vallen; de prestatie bestaande in de enkele verhuur van boten valt niet onder de post, ongeacht of de huurder met de boot sportieve activiteiten gaat verrichten; het verzorgen van trainingen Xco-walking en Xco-bootcamp is niet aan te merken als het gelegenheid geven tot sportbeoefening in de zin van de post, tenzij is voldaan aan het vereiste dat een sportaccommodatie ter beschikking wordt gesteld;
 • Het herstellen van fietsen (post b 4): de reikwijdte van het begrip ‘fiets‘ is aangepast;
 • Het schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming (post b 8): het begrip ‘woning‘ is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie: woonboten en woonwagens worden onder voorwaarden aangemerkt als woningen in de zin van de post; de bij een woning behorende tuin valt voortaan onder het begrip woning; nader is aangegeven hoe kan worden aangetoond dat is voldaan aan de 2-jaarseis; het spuiten van keukens en binnendeuren valt onder de post, ook als de spuitwerkzaamheden plaatsvinden in de werkplaats van de schilder; het vochtvrij maken van kelders is niet aan te merken als een voorbereidende handeling voor schilder- of stucwerk;
 • Het vervoer van personen (post b 9): de post is van toepassing op het vervoer van personen inclusief het vervoermiddel dat zij bij zich hebben tijdens het vervoer; een redelijke wetstoepassing brengt met zich mee dat het vervoer van een stoffelijk overschot onder de post valt; het gecombineerde vervoer van een medisch team en menselijke organen valt onder de post;
 • Gelegenheid geven tot kamperen (post b 10): er is een definitie van het begrip ‘strandhuisje‘ opgenomen; de definitie van het begrip ‘verblijf voor een korte periode‘ is aangepast;
 • Het verstrekken van logies binnen het kader van het hotel-, pension- en vakantiebestedingsbedrijf enz. (post b 11): de definitie van het begrip ‘verblijf voor een korte periode‘ is aangepast; de verhuur van een (gemeubileerd) appartement aan een short stay-organisatie (bestemd voor verdere doorverhuur door die organisatie) valt onder de post;
 • Het verstrekken van voedingsmiddelen voor gebruik ter plaatse binnen de horeca e.d. (post b 12): de prestaties van een thuiskok zijn onder de post gebracht; de gevolgen van het arrest Manfred Bog (HvJ 10 maart 2011) zijn verwerkt;
 • Diensten aan landbouwers enz. (post b 13): het melken van koeien en het zogenoemde loonvoeren vallen onder de post (diensten door agrarisch loonbedrijf) als sprake is van het aannemen van werk;
 • Openbare musea of verzamelingen enz. (post b 14, onderdeel c): aangegeven is dat een voetbalstadion op het moment dat het niet als zodanig in gebruik is maar bij rondleidingen door het publiek wordt bezocht, niet is aan te merken als een museum;
 • Muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen (post b 14, onderdeel d): vanaf 1 juli 2012 is het verlaagde btw-tarief op deze prestaties van toepassing;
 • Sportwedstrijden, sportdemonstraties en dergelijke (post b 14, onderdeel f): er zijn voorbeelden opgenomen van sportdemonstraties (Harlem Globetrotters, Spaanse Rijschool, Wrestlemania);
 • Attractieparken enz. (post b 14, onderdeel g): recreatieve arrangementen op tijdelijke sportaccommodaties vallen niet onder de post;
 • Optreden door uitvoerende kunstenaars (post b 17): vanaf 1 juli 2012 is het verlaagde btw-tarief op deze prestaties van toepassing; de dienst van een dirigent bestaande in het leiden van repetities die samenhangen met optredens, valt onder de post;
 • Isoleren (post b 19): de verwijzing naar het bouwbesluit waar het gaat om het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal is verwijderd; vanaf 1 januari 2014 is de post alleen van toepassing op de dienst van het isoleren; vanaf 1 januari 2014 is de post ook van toepassing op het aanbrengen van (isolatie)glas; zogenoemde ‘schilrenovatie’ valt, als het uitsluitend isolatiewerkzaamheden betreft, onder de post;
 • Renovatie en herstel van woningen enz. (post b 21): vanaf 1 maart 2013 is het verlaagde btw-tarief van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning; (complete) ‘schilrenovatie‘ valt onder de post; als bijlage bij dit besluit zijn vragen en antwoorden over deze tarieftoepassing opgenomen.

(Bron: Taxence)

Updated: 25 september 2014 — 08:35