Doelmatigheidsmarge dga per 2015 beperkt

Uit het Belastingplan 2015 blijkt dat de zogeheten doelmatigheidsmarge die geldt voor het gebruikelijk loon van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) per 2016 omlaag gaat van 30% naar 25%. In 2015 gaat al een overgangsregeling gelden.

Het gebruikelijk loon  waarover dga’s en hun fiscale partners in elk geval loonbelasting/premie volksverzekeringen moeten betalen, bedraagt in 2014 minimaal € 44.000. Meer hierover las u in het bericht ‘Dga moet in 2014 minstens € 44.000 verdienen’.

Overgangsrecht voor 2015 opgesteld

Nu mogen dga’s in sommige gevallen nog een korting van 30% toepassen op hun gebruikelijk loon. Dit percentage wordt in 2016 teruggeschroefd naar 25%. Daardoor gaan dga’s straks meer loonbelasting/premie volksverzekeringen betalen.
De Belastingdienst heeft echter heel wat lopende afspraken met dga’s over de hoogte van het toe te passen loon. Het duurt ongeveer een jaar om die afspraken allemaal te vernieuwen. Daarom is er voor het jaar 2015 overgangsrecht opgesteld.

In 2015 75/70e van loon uit 2013 aanhouden

Dit houdt in dat het loon van dga’s in 2015 op 75/70e van hun loon in 2013 wordt vastgesteld, als dit loon in 2013 tenminste hoger was dan € 43.000 (het gebruikelijk loon voor 2013). Als aannemelijk is dat het loon in 2015 op grond van de gebruikelijkloonregeling op een hoger of lager bedrag moet worden gesteld, geldt de overgangsregeling niet.

(Bron: Rendement)

Updated: 2 december 2014 — 08:35