Fiscus moet ruim € 1,3 mln betalen voor buitensporige last KSB

Op 27 juni 2014 besliste de Hoge Raad in twee proefprocedures van exploitanten van kansspelautomaten dat vanaf 1 juli 2008 kansspelbelasting (KSB) mocht worden geheven. Verwijzingshof Den Haag moest echter nog wel beslissen over de vraag of sprake was van een individuele en buitensporige last voor BV X en BV Y die over juli 2008 respectievelijk € 72.723 en € 511.474 aan KSB waren verschuldigd door de wijzing van het regime (KSB in plaats van BTW). Hof Den Haag besliste ten aanzien van BV X dat de wijziging van de Wet KSB in haar geval een buitensporige last van een zodanige omvang had teweeggebracht dat zonder compensatie geen sprake was van een “fair balance” tussen het algemeen belang en de bescherming van de individuele rechten. Het Hof honoreerde daarom het verzoek van BV X om schadeloosstelling. Het aan een bepaald jaar toe te rekenen gedeelte van de in totaal geleden schade (het “jaarbedrag”) kwam volgens het Hof slechts voor vergoeding in aanmerking indien en voor zover de daarin begrepen posten ertoe hadden geleid dat BV X in het desbetreffende jaar een negatief bedrijfsresultaat had behaald. Het enkel niet lijden van verliezen vond het Hof echter onvoldoende om het voortbestaan van een onderneming te verzekeren en daarom ging het Hof uit van een “decent profit” van (in dit geval) € 100.000 per jaar. Van BV X mocht redelijkerwijs wel worden verwacht dat zij na de regimewijziging maatregelen zou treffen en daarom vond het Hof een geleidelijke afbouw van de schadeloosstelling redelijk en billijk. Het Hof stelde de schadeloosstelling vast op respectievelijk 100%, 75%, 50% en 25% van het jaarbedrag voor 2008, 2009, 2010 en 2011. Het Hof veroordeelde de inspecteur uiteindelijk tot een schadeloosstelling van in totaal € 1.364.740. Ten aanzien van BV Y besliste het Hof dat zij met de overgelegde overzichten van bedrijfsresultaten niet aannemelijk had gemaakt dat sprake was van een buitensporige last, hoewel niet moest worden voorbijgegaan aan de omstandigheid dat de invoering van de KSB ook bij BV Y een forse last had veroorzaakt.

(Bron: FUTD)

Updated: 4 augustus 2015 — 07:22