Maand: november 2015

Let op de gebruikelijkloonregeling

Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA), die in dienst is bij zijn eigen bv geldt de gebruikelijkloonregeling. Kort gezegd houdt deze regeling in dat een DGA voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk salaris moet ontvangen.   In de Wet op de loonbelasting 1964 is het gebruikelijk loon bij een volledig dienstverband op minimaal € 44.000 (2015) gesteld. Daarnaast mag […]

Nazenden van papieren kopie na verdwijnen blauwe envelop?

De staatssecretaris heeft op Kamervragen over het verdwijnen van de blauwe envelop geantwoord dat een maatwerkoplossing wordt gezocht voor mensen die geen beschikking hebben over een computer en internet, niet digitaal vaardig zijn, geen ondersteuning in de omgeving kunnen inschakelen en daardoor hun toeslagbeschikking in hun Berichtenbox echt niet kunnen (laten) lezen. Een oplossing kan […]

Bescherming pensioen ZZP-er is een feit

Tot voor kort was de ZZP-er of ondernemer verplicht zijn lijfrentepotje aan te spreken alvorens hij een beroep kon doen op een bijstandsuitkering. Voor mensen met een werknemerspensioen was dat anders, hun pensioen was beschermd en hoefde niet aangesproken te worden bij een beroep op de bijstand. Dit jaar heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma een wetsvoorstel […]

Keuzebeperking tijdelijke belastingplicht EU-proof (Kieback)

De Duitse heer Kieback woonde in Aken (Duitsland) in een eigen woning en werkte in loondienst in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Op 1 april 2005 emigreerde hij naar de Verenigde Staten (VS). Hij verkocht zijn woning in Aken op 20 juni 2005. De eerste drie maanden van 2005 verdiende Kieback € 261.642 uit zijn dienstverband […]

Tijdelijke verlenging aankooptermijn pensioen

Bij expiratie van een pensioenpolis moet binnen een “redelijke termijn” een recht op een pensioenuitkering worden aangekocht. Wat onder een “redelijke termijn” termijn kan worden verstaan heeft de belastingdienst in (Vraag & Antwoord 10-001 d.d. 040510) aangeven dat hierbij een onderscheid gemaakt moet worden naar de situatie bij leven en de situatie bij overlijden. Voor […]

Verdwijnen rechtspersoon niet fataal voor beslaglegger

De Hoge Raad heeft vandaag in de zaak Promneftstroy/Yukos Capital en Glendale geoordeeld dat het verdwijnen van een rechtspersoon niet betekent dat de schuldeiser die beslag heeft gelegd ten laste van die verdwenen rechtspersoon geen verhaalsmogelijkheden meer heeft. Als de goederen waarop de schuldeiser beslag heeft gelegd, in weerwil van het beslag zijn overgedragen aan een […]

Turboliquidatie BV zonder gevaar?

Het toewerken naar een turboliquidatie (ontbinding BV zonder wettelijke vereffening) gebeurt in de praktijk vaak, maar is niet geheel zonder risico. Als het wenselijk is een BV te beëindigen, zijn er meerdere mogelijkheden om dat te doen. Wordt gekozen voor de weg van ontbinding, dan zal bezien moeten worden wat daartoe de geëigende procedure is. […]

Vermogenstoerekening na inkeer zonder medewerking ex niet te herzien

X was onder huwelijkse voorwaarden gehuwd met Y. In 2006 werd de echtscheiding uitgesproken. Y beschikte in de jaren 2001 tot en met 2004 in het buitenland over vermogensbestanddelen die in geen van hun aangiften IB waren opgenomen. Het betrof bedragen tussen € 292.696 en € 386.180, afkomstig uit de erfenis van haar moeder. In […]

Zwanger als ZZP’er: dit zijn je rechten en plichten

Ben jij ZZP’er en in blijde verwachting? Gefeliciteerd! Omdat je tijdens jouw zwangerschap (en vlak na de bevalling) minder kunt werken, heb je als zwangere zelfstandige recht op steun van de overheid. Zo ontvang je een uitkering (ZEZ-regeling) en is op deze periode een lager urencriterium van toepassing. 1. Kan ik als zwangere ZZP’er een […]

Geen bedrijfsfusiefaciliteit bij louter inbreng gerechtigdheid in pand

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de ingebrachte activa niet kunnen worden aangemerkt als een ‘tak van bedrijvigheid’. X bv kan de bedrijfsfusiefaciliteit dan niet toepassen. Belanghebbende, X bv, neemt deel als commanditair vennoot in G cv. Bij de oprichting van G cv heeft X bv haar gehele onderneming, uitgezonderd de gerechtigdheid in een pand, in G […]