Pensioen bij overgang onderneming

Geef bij een overname het onderdeel pensioen veel aandacht. Ook als het om een activa-passiva transactie gaat.

Bij een bedrijfsovername heeft de koper de keuze om de aandelen in de betreffende vennootschap over te nemen dan wel (een deel van) de activa en passiva. Voordeel van een activa-passiva transactie is veelal dat exact duidelijk is welke schulden er mee over gaan naar de koper. Uit een recent arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat een koper voor vervelende verrassingen kan komen te staan.  

In de betreffende zaak vielen zowel de koper als de verkoper onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. In de koopovereenkomst waren partijen overeengekomen dat alle verschuldigde premies tot aan de overdrachtsdatum voor rekening zouden blijven van de verkoper.

Na de transactiedatum gaat de verkoper failliet en blijkt er een achterstand in premiebetalingen te zijn van circa € 2.000.000. Het bedrijfstakpensioenfonds vordert dit bedrag van de koper.

Bij een activa-passiva transactie is sprake van overgang van onderneming. Uit de wet volgt dat in dat geval alle rechten en verplichtingen, voorvloeiend uit de arbeidsovereenkomst, van rechtswege overgaan op de koper (artikel 7:663 BW). Uit het arrest van het Hof blijkt dat een wettelijk verplicht bedrijfspensioen een recht of verplichting is, voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst. Als gevolg hiervan gaat de verplichting van rechtswege mee over op de koper. Dat is niet anders indien partijen een andere afspraak zouden hebben gemaakt, zoals in dit geval.

Daarnaast oordeelt het Hof dat het bedrijfstakpensioenfonds een zelfstandig recht heeft om de bedragen te vorderen bij koper.

Uit het arrest blijkt dat een koper na een overgang van onderneming voor zeer vervelende en verstrekkende verrassingen kan komen te staan. Het is dus zaak om voorafgaand aan de transactie tijdens het due diligence onderzoek na te gaan of alle premies zijn betaald en daar zo nodig bewijstukken van te verlangen. Als er betalingsachterstanden blijken te zijn, zal daar expliciet rekening mee moeten worden gehouden. Het vragen van een vrijwaring door de verkoper zal niet voldoende zijn, zoals ook uit het arrest blijkt. De verkoper was immers failliet gegaan. Meer voor de hand ligt het dan ook om de betalingsachterstand te verdisconteren in de koopprijs.

(Bron: Pellicaan)

Updated: 26 oktober 2015 — 08:31