Vera van Dijk: Standaardisatie in de BankenRapportage

Mijn eerste blog opende met het idealistische gedachtegoed van SBR om slechts één keer te ‘taggen’ aan de bron en daarna ‘met één druk op de knop’ elk gewenst rapport te genereren. Dit zou niet alleen voor de overheid gelden, andere partijen kunnen hierop aansluiten. De banken hebben dit geprobeerd. Brengt dit dan wellicht de lastenverlichting?

Ondernemers kunnen de kredietrapportage aan de drie grote banken in SBR aanleveren. Kleine ondernemingen kunnen dit online via SBR Direct doen. Een XBRL export uit de financiële administratie exporteren en importeren in SBR Direct, even aanvullen en klaar. Aanlevering kan natuurlijk ook system-to-system.
Inhoudelijk zijn er echter verschillen in de elementen die de banken uitvragen en dat betekent helaas toch soms opnieuw ‘taggen’. Tevens vragen de banken diepgaandere informatie dan in een jaarrekening aan de KvK is opgenomen. Enkele voorbeelden:

Materiële vaste activa
In de bankentaxonomie dient in de balans de materiële vaste activa verder uitgesplitst te worden dan voor de KvK vereist is. De volgende nadere uitsplitsing wordt in de balans:

  • Huurdersinvesteringen
  • Vliegtuigen
  • Schepen
  • Inventaris
  • Automobielen en overige transportmiddelen.

Bovenstaande zou bij de jaarrekening waarschijnlijk zijn getagd als ‘Andere vaste bedrijfsmiddelen’. Voor de bank moet je dus alle grootboekrekeningen die hieraan gekoppeld zijn, opnieuw doorlopen en een specifieke bank tag moeten geven.
In de jaarrekening staat verder ‘Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald’ opgenomen. Voor de toelichting in de bankenrapportage vraagt men echter een uitsplitsing naar ‘Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering’ en ‘Vooruitbetalingen op materiële vaste activa’. Dus ook hier weer de grootboekrekeningen doorlopen en een ander tagje eraan plakken.
In de bancaire toelichting is een uitsplitsing registergoederen opgenomen waar nadere informatie over de bedrijfsgebouwen, vliegtuigen en schepen kan worden gegeven. De informatie die hier wordt gevraagd, is ook vrij gedetailleerd. Per registergoed moet de aanschafwaarde, het aanschafjaar, de boekwaarde en afschrijvingsmethode worden vermeld. Dat betekent dat in de administratie in ieder geval de aanschafwaarde en cumulatieve afschrijvingen op separate grootboekrekeningen moeten worden bijgehouden. Enkel een grootboekrekening voor boekwaarde betekent extra handelingen bij het opstellen van de een banken rapportage.
Per registergoed moet tevens de zekerheden worden toegelicht met daarbij een opgave van de hoogte van de inschrijving en de rang.

Belangen
In de jaarrekening wordt de groep toegelicht. Voor de KvK moet daarvoor een overzicht worden gegeven van de geconsolideerde belangen. De banken gaan nog een stapje verder. Er wordt bij geconsolideerde belangen een uitsplitsing gevraagd naar:

  • Rechtspersonen die volledig in de geconsolideerde jaarrekening zijn betrokken
  • Rechtspersonen die volledig in de geconsolideerde jaarrekening zijn betrokken voor een deel evenredig aan het gehouden belang.

Vervolgens wordt gevraagd naar een overzicht van niet-geconsolideerde belangen met een uitsplitsing naar:

  • Dochtermaatschappijen zonder rechtspersoonlijkheid
  • Rechtspersonen opgenomen tegen nettovermogenswaarde
  • Rechtspersonen waarin voor meer dan 20% wordt deelgenomen.

En niet te vergeten dat bij iedere categorie en voor ieder ingevuld belang wordt gevraagd naar KvK nummer, naam, woonplaats, aandeel in geplaatst kapitaal, aandeel in stemrecht, reden van consolideren / niet consolideren.

Dat is nogal wat….

En dan vervolgens bij de toelichting op de financiële vaste activa nog eens een overzicht van Belangen in deelnemingen te vragen met nagenoeg dezelfde informatie!
U denkt vast: dat geldt voor de grote ondernemingen. Nee het gaat hier om de kredietrapportage klein commercieel consolidatie.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Voor de huur- en operationele leasecontracten verlangen de banken meer gedetailleerdere informatie dan nu in de jaarrekening is opgenomen. Voor ieder contract wordt o.a. een identificatie van het contract gevraagd, de looptijd, de einddatum en de jaarverplichting.

Vorderingen en schulden
In de bancaire toelichting wordt daarnaast veel informatie gevraagd over de vorderingen en de schulden. Daarbij valt te denken aan een identificatie van de vordering of de schuld, de naam van de tegenpartij, de boekwaarde, de jaarlijkse aflossing, het rentepercentage, een indicatie van de achterstelling en de verstrekte zekerheden. Voor de debiteuren en crediteuren wordt een uitsplitsing gevraagd naar betaaltermijn 30, 60, 90 en meer dan 90 dagen. Een eveneens praktisch probleem ontstaat zodra bijvoorbeeld de verstrekte zekerheden betrekking hebben op méér dan één financiering.

Opbrengsten en kosten
In de bancaire toelichting wordt een uitsplitsing naar activiteiten gevraagd. Voor iedere activiteit wordt de omzet en de kostprijs omzet gevraagd. Daarbij kan de kostprijs omzet nog uitgesplitst worden naar inkoopkosten, loonkosten en overige bedrijfskosten. De loonkosten en overige bedrijfskosten zijn echter specifieke reeds benoemde rubrieken in de winst- en verliesrekening. Wordt nu verlangd dat we deze kostenrubrieken dubbel gaan aanleveren?
Specifiek in de overige bedrijfskosten worden de franchisefee en managementfee gevraagd. Deze vallen dus niet onder bijvoorbeeld de overige personeelskosten of verkoopkosten, een uitsplitsing die veelal in de jaarrekening wordt gehanteerd.

De aanlevering naar de bank
De informatie die de banken uitvragen vereisen dus dat enkele grootboekrekeningen voor de bankenrapportage anders worden getagd dan voor de KvK. Daarnaast gaat de gevraagde informatie, met name in de bancaire toelichting, soms erg ver. Dit is veelal ook informatie die niet rechtstreeks uit de administratie komt. Bij de intermediairs is dit veelal opgeslagen in het permanent dossier.
Is alle informatie verplicht om aan te leveren? Naar mijn weten niet. En misschien wordt dat nou net de ‘redding’ in de efficiency: u kunt ervoor kiezen om alleen de informatie uit de jaarrekening en/of de aangifte inkomstenbelasting aan te leveren. Dan hergebruikt u de data conform het gedachtengoed van SBR!
Als die conclusie voorzichtig kan worden getrokken, zouden de banken dan wellicht ook de SBR-jaarrekening die reeds is opgesteld willen accepteren? Immers kregen zij in het verleden daar ook een kopie van. En als in het verleden niet werd verlangd dat we de jaarrekening ging herschrijven, waarom wordt in de digitale (SBR) variant de jaarrekening dan omgedoopt in een bankenrapportage?

(Bron: Accountancyvanmorgen)

Updated: 26 april 2016 — 09:19