Bestuurder af, maar toch nog aansprakelijk door niet tijdig uitschrijven Kamer van Koophandel

Een onjuiste gang van zaken rondom het wisselen van de statutair bestuurder kan vervelende consequenties hebben. Als het aftreden van een bestuurder te laat wordt ingeschreven in het handelsregister, dan staat de (ex-)bestuurder bij aansprakelijkheidsclaims met 0-1 achter.

Betalingsonmacht Hof Amsterdam oordeelde onlangs over de aansprakelijkstelling van een gewezen bestuurder van een B.V. De ontvanger stelde hem aansprakelijk voor aanslagen loonheffingen van de besloten vennootschap, waarvan hij indirect (via een stichting) bestuurder was. Aangezien niet tijdig melding was gedaan van betalingsonmacht, stelde de fiscus de bestuurder aansprakelijk.

De man beriep zich erop dat hij met ingang van 1 juli 2013 zijn functie had. Zijn aftreden was echter pas op 29 oktober 2013 in het handelsregister ingeschreven. Handelsregister Het hof constateert dat het op de weg van de Belastingdienst ligt om aannemelijk te maken wie de statutair bestuurder is aan wie het niet betalen van die belasting te wijten is. Ten tijde van de aansprakelijkstelling door de ontvanger (vóór 29 oktober 2013) stond de man nog als bestuurder ingeschreven, wat de Belastingdienst door middel van een uittreksel kon aantonen.

Net als de rechtbank is het hof van oordeel dat de Belastingdienst mocht afgaan op het handelsregister ten tijde van de aansprakelijkstelling. Onder deze omstandigheden diende de aansprakelijkgestelde (ex-)bestuurder te bewijzen dat hij eerder dan 29 oktober 2013 was afgetreden als bestuurder. In dat bewijs slaagde hij niet. Formaliteiten Mogelijk was de aansprakelijkgestelde ook geen brandschone man, want uit de uitspraak blijkt dat de opvolgend bestuurder een katvanger was.

Dat neemt niet weg dat de uitspraak een goede aanleiding is om de formaliteiten rondom bestuurderswisseling in herinnering te brengen. Terugwerkende kracht In het ondernemingsrecht is soms terugwerkende kracht mogelijk. Bij het benoemen en bij het aftreden van statutair bestuurders is dat echter niet mogelijk. Dat komt omdat er een formele handeling voor nodig is. Bij het benoemen van een bestuurder komt die formele handeling van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon. Bij een besloten vennootschap (bv) is dat de algemene vergadering.

Voor het vertrek van de bestuurder is een handeling van de bestuurder (het nemen van ontslag) of een handeling van het bevoegde orgaan nodig en is pas op dat moment (of op een later tijdstip) sprake van aftreden. Als we dit toepassen op een bv werkt het als volgt: De algemene vergadering van de bv beslist over de benoeming, dat betekent dat de benoeming op zijn vroegst kan ingaan op de datum dat de vergadering het besluit neemt. Een latere ingangsdatum is ook mogelijk, maar dat moet dan wel tijdens de vergadering aan de orde zijn geweest. Het is aan te bevelen de ingangsdatum duidelijk in de notulen of het aandeelhoudersbesluit vast te leggen. Vertrek van een statutair bestuurder is in het algemeen gebaseerd op een besluit van de algemene vergadering dan wel de opzegging door de bestuurder. Zo’n vertrek kan nooit liggen op de een datum vóór het tijdstip van het nemen van het besluit (door algemene vergadering) of de opzegging (door de bestuurder). Aanbeveling Leg in de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders goed vast per wanneer en wie wordt aangesteld als bestuurder. Hetzelfde geldt voor het beëindigen van de aanstelling als bestuurder. Let op dat dit een document is gedateerd op de datum van ondertekening, welke datum bij voorkeur samenvalt met de datum waarop het besluit is genomen.

Tijdige inschrijving Verder dient er op te worden gelet dat benoeming of ontslag van bestuurders tijdig bij het handelsregister wordt ingeschreven. De Handelsregisterwet 2007 schrijft voor dat wordt ingeschreven uiterlijk een week na het feit. Dat houdt in: de datum dat een persoon bestuurder is geworden, respectievelijk de datum dat iemand niet langer bestuurder is. Een latere inschrijving wordt wel geaccepteerd door het handelsregister, maar kan vervelende aansprakelijkheidsconsequenties hebben. Dat komt omdat de algemene regel is dat iedereen mag afgaan op wat er op een bepaald tijdstip in het handelsregister is ingeschreven. Een late uitschrijving van een statutair bestuurder kan ongeloofwaardig zijn, zoals in de besproken uitspraak het geval was. Tip Schrijf tijdig een wijziging in het bestuur van een rechtspersoon bij in het handelsregister. Hiermee voorkomt u dat de verkeerde persoon aansprakelijk kan worden gesteld door de fiscus.

(Bron: Pellicaan)

Updated: 12 juli 2017 — 07:24