Categorie: Buitenland (specifieke onderwerpen), binnenlands of buitenlands belastingplichtig voor de IB

Ontvangt u Duitse Rente? Pas dan goed op!

Woont u in Nederland en ontvangt u Duitse Rente (pensioen) van de Duitse Rentenversicherung? Let dan goed op bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Wanneer u in het verleden in Duitsland gewerkt hebt, hebt u bij de Deutsche Rentenversicherung Duitse Rente opgebouwd. Wanneer de Deutsche Rentenversicherung overgaat om uitkering van het opgebouwde pensioen, […]

Heeft u grensarbeiders in dienst? Let dan op de loonheffingskorting!

Werknemers die in Nederland werken, maar niet in Nederland wonen, de zogenoemde grensarbeiders, ontvangen momenteel nog dezelfde loonheffingskorting als een werknemer die in Nederland woont en werkt. Werknemers ontvangen de loonheffingskorting, veelal bestaande uit de algemene heffingskorting en de arbeidskorting, via de salarisadministratie. De loonheffingskorting leidt tot een lagere inhouding van loonheffing en derhalve tot […]

Artikel: 183-dagenregeling: telt uw vakantie ook mee?

Woont u in land A en werkt u (deels) in een ander land? Dan zal doorgaans op basis van belastingverdragen bepaald worden welk land heffingsbevoegd is betreffende uw loon uit dienstbetrekking. Naar de hoofdregel is het loon belast in het land waar u uw werkzaam fysiek verricht. Echter, hier staat een uitzondering op: de 183-dagenregeling. […]

Voor algemene heffingskorting telt vrijgesteld inkomen niet mee

Indien inkomen op grond van een unierechtelijke regel is vrijgesteld van Nederlandse belastingheffing, dan mag dit inkomen volgens Hof Den Haag ook niet worden meegenomen bij de berekening van de algemene heffingskorting voor het overige, wel belaste inkomen. Gebeurt dit wel, dan wordt de betreffende belastingplichtige (indirect) toch getroffen door een nationale (progressieve) heffing. Een […]

Enkele tegemoetkomingen belastingverdrag met Duitsland

Per 1 januari 2016 is het nieuwe belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting in werking getreden. Dit verdrag heeft fiscaal nadelige gevolgen voor met name in Duitsland woonachtige pensioengerechtigden met een pensioen uit Nederland. Onder voorwaarden bestaat recht op een tegemoetkoming. Voor Nederlandse grensarbeiders werkend in Duitsland bestaat ook een regeling. Op 12 april 2012 […]

Wonen in Nederland, werken in België of Duitsland

Woont u in Nederland en bent u werkzaam in Duitsland of in België? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een van de compensatieregelingen in deze belastingverdragen. Een overzicht. Wat is het probleem? Als u in Nederland woont en u uw (loon-)inkomen volledig in Nederland geniet, dan kunt u gebruik maken van aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek. […]

Eerdere beëindiging 30%-regeling buitenlandse werknemer door invoering 150-kilometercriterium terecht

De besluitwijziging per 2012 biedt volgens A-G Wattel voldoende basis om de looptijd van lopende 30%-beschikkingen na vijf jaar te beëindigen als de werknemer niet voldoet aan het nieuwe 150-kilometercriterium. Er is dan geen sprake van schending van het vertrouwensbeginsel. In deze zaak ging het om een uit België afkomstige dame aan wie de 30%-regeling […]

Sociale zekerheid over de grens

Voor ondernemers ligt er een grote markt over de grens richting België of Duitsland. Vaak wordt vooraf goed uitgezocht hoe het zit met de inkomstenbelasting en de btw. Over sociale zekerheid in het buitenland wordt echter minder nagedacht, terwijl verzekeringen cruciaal zijn. Ook zijn er zowel in België als Duitsland soms ook nog andere verklaringen […]

Emigreren? Einde exitheffing bij pensioen en lijfrente nabij?

Het einde van de conserverende aanslag bij emigratie voor pensioen- en lijfrenteaanspraken, zou weleens nabij kunnen zijn. De in 2009 in allerijl doorgevoerde reparatiewetgeving ten spijt, lijkt deze exitheffing nog steeds in strijd te zijn met de goede verdragstrouw. Dat is volgens hoogleraar Eric Kemmeren niet zo vreemd, nu reparatie niet op wetgevingsniveau had moeten […]

Onzekerheid over toekomst 90% inkomenseis bij kwalificerende buitenlands belastingplichtigen

Er worden vraagtekens geplaatst bij de huidige 90% inkomenseis bij kwalificerende buitenlands belastingplichtigen. Het is dan ook allerminst zeker dat deze regeling lang stand gaat houden. Tot 2015 kon er in Nederland door buitenlands belastingplichtigen (met Nederlands inkomen) worden geopteerd om als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld. Hierdoor was het mogelijk om persoonlijke aftrekposten (bijvoorbeeld […]