nstrumenten voor het inzetten van extern personeel zonder btw

wee belangrijke instrumenten bij de gezamenlijke inzet van personeel zonder btw-heffing zijn de overeenkomst van opdracht en de vrijstelling voor nauw samenhangende prestaties.

Gezamenlijke inzet personeel

Het veranderende zorglandschap vraagt steeds meer om samenwerking. En daarmee om gezamenlijke inzet van personeel. De voornaamste oorzaken zijn decentralisatie van het sociale domein, integrale ziekenhuisbekostiging en nieuwe bekostigingsvormen in de eerstelijnszorg. Ook bieden steeds meer partijen personeel aan, of zij faciliteren de inzet van zzp’ers. De btw speelt hierbij een belangrijke rol.

Overeenkomst van opdracht

Wanneer géén sprake is van het uitlenen van personeel, maar van het aannemen van een medische prestatie – in de vorm van een overeenkomst van opdracht -, ligt een btw-vrijstelling binnen handbereik. Ideaal voor, bijvoorbeeld, de onderaanneming van zorg, de inzet van een praktijkondersteuner in meerdere huisartsenpraktijken of het ‘delen’ van een neuroloog tussen twee ziekenhuizen. Maar het is wel zaak om een zorgvuldig geformuleerde overeenkomst van opdracht op te stellen, die uiteraard aansluit bij de feitelijke situatie. Zoals de overeenkomst die een schilder sluit voor het schilderen van een huis.

Nauw samenhangende prestaties

Wanneer wél sprake is van het uitlenen van personeel, hoeft dat niet automatisch te leiden tot btw-heffing. De btw-vrijstelling voor het verzorgen en verplegen van in een instelling opgenomen personen geldt ook voor prestaties die daarmee nauw samenhangen. Het uitlenen van personeel kan onder bepaalde omstandigheden kwalificeren als een handeling die nauw samenhangt met de verzorging en verpleging. Belangrijke kanttekening is dat de Belastingdienst deze vrijstelling alleen zal toestaan bij medische werkzaamheden die ‘naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel’ van de aan patiënten geboden vrijgestelde medische verzorging vormen.

Positie zzp’ers

In de praktijk blijkt dat de ene zzp’er btw in rekening brengt en de andere niet. Iedere zzp’er (en opdrachtgever) moet zelf beoordelen of de dienstverlening onder een btw-vrijstelling valt. Voor zzp’ers die feitelijk kwalificeren als werknemer van de opdrachtgever, is btw in het geheel niet aan de orde. Een zzp’er die zijn diensten daadwerkelijk zelfstandig verricht, kan zichzelf (volgens een uitspraak van de Hoge Raad in 2014) niet uitlenen als personeel Die zzp’er zal moeten beoordelen of zijn/haar diensten onder een btw-vrijstelling vallen. Ander aandachtspunt is het groeiende fenomeen van bemiddelende organisaties of platforms, die de vraag naar tijdelijke zorgprofessionals en het aanbod van zzp’ers in de zorg bij elkaar brengen. Is de bemiddelaar te kwalificeren als werkgever van de ‘vermeende’ zzp’ers? Dan moet die organisatie als uitzendbureau btw in rekening brengen.

Conclusie

Het uitlenen of delen van personeel kan gepaard gaan met niet te onderschatten btw-gevolgen. Dankzij een aantal goede instrumenten is het mogelijk btw-heffing te voorkomen. Belangrijk is vooraf de gevolgen en mogelijkheden in kaart te (laten) brengen. Een goede en duidelijke overeenkomst is vervolgens onontbeerlijk. Wie volledige zekerheid wil over de btw, kan de overeenkomst afstemmen met de Belastingdienst.

(Bron: BDO)

Updated: 18 juli 2018 — 14:42