Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs

Er is een tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs (po). Een goede schoolleider is belangrijk voor een goed schoolklimaat, voor ontwikkeling van de school, en voor goede docenten en leerlingen die kunnen leren en zichzelf kunnen ontwikkelen. Daarom kan een tekort aan schoolleiders negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Zowel in het coalitieakkoord als in het onderwijsakkoord Samen voor het beste onderwijs staat de ambitie om het tekort aan schoolleiders van 12,9% in het po te verminderen. De subsidieregeling Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs is bedoeld om besturen in het po te stimuleren om schoolleiders van buiten het onderwijs te werven.

Voor wie

Een schoolbestuur kan een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de opleiding, begeleiding en studieverlofkosten van een instromer buiten het onderwijs die schoolleider wil worden en daarvoor een van de schoolleidersopleidingen volgt die in de bijlage van de regeling zijn opgenomen.

De subsidieregeling definieert schoolleiders van buiten het onderwijs als personen die de afgelopen 3 jaar niet in het onderwijs hebben gewerkt als intern begeleider, onderwijsassistent, leraar, schoolleider of adjunct-schoolleider.

Ook schoolbesturen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen deze tegemoetkoming aanvragen.

Belangrijke voorwaarden

 1. De instromer heeft een aanstelling bij het bestuur.
 2. Bij de aanvraag stuurt het bestuur een begroting mee.
 3. De instromer staat ingeschreven bij een van de opleidingen zoals genoemd in de bijlage van de subsidieregeling, en de startdatum van de opleiding mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 4. Het bestuur en de instromer hebben afspraken gemaakt over onder meer de begeleiding van de instromer, het studieverlof en de verdeling van de kosten.

Een bevoegd gezag mag voor meerdere instromers een tegemoetkoming aanvragen, maar per instromer kent DUS-I maximaal 1 tegemoetkoming toe.

Alleen een directeur of bestuurder kan de tegemoetkoming aanvragen. Is dat niet mogelijk? Dan gebruikt u het machtigingsformulier

Hoogte tegemoetkoming en budget

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 20.000 per instromer. Het uitgangspunt is dat een opleiding maximaal 1 jaar duurt. Wij stellen de tegemoetkoming direct vast en maken het bedrag in één keer over.

Voor deze regeling is € 550.000 budget beschikbaar voor kalenderjaar 2022. Voor kalenderjaren 2023 en 2024 is per kalenderjaar € 2 miljoen budget beschikbaar.

Tegemoetkoming aanvragen

Het bevoegd gezag kan een tegemoetkoming aanvragen van 1 september tot en met 15 oktober 2022. Op 16 oktober 2022 start een nieuwe aanvraagronde. Wij kennen de tegemoetkoming toe op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Bij de aanvraag moet u de volgende documenten meesturen:

 • Een bewijs dat de instromer een aanstelling heeft bij het bevoegd gezag.
 • Een officieel inschrijfbewijs van de instromer bij de opleiding die niet ouder is dan 6 maanden.
 • Een verklaring waaruit blijkt dat het bevoegd gezag en de instromer waarvoor subsidie wordt aangevraagd een overeenkomst hebben gesloten. In artikel 6, lid 4 van de regeling staat wat er minimaal in deze overeenkomst moet staan. De verklaring moet door beide partijen zijn ondertekend.
 • Een begroting.

Tegemoetkoming aanvragen

Vraagt u een tegemoetkoming aan, maar is het subsidieplafond al bereikt in dat kalenderjaar? Dan nemen wij uw aanvraag (mits volledig) mee naar het volgende kalenderjaar. U hoeft dan dus niet opnieuw een tegemoetkoming aan te vragen.

Is uw aanvraag niet volledig? Dan nemen we contact met u op, zodat u uw gegevens kunt aanvullen. Is uw aanvraag daarna nog steeds niet volledig? Dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling en ontvangt u geen tegemoetkoming. Zorg er dus voor dat uw aanvraag compleet en juist is.

Hoelang duurt het?

Heeft u een tegemoetkoming aangevraagd? Wij doen ons best om zo snel mogelijk een besluit te nemen over uw aanvraag. U ontvangt uiterlijk 13 januari 2023 een besluit.

Verantwoorden

Als u een tegemoetkoming heeft ontvangen moet u laten zien dat u aan alle voorwaarden van deze regeling hebt voldaan. Dit noemen we verantwoorden. Voor de verantwoording is het volgende goed om te weten:

 • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
 • Het bevoegd gezag is verplicht het aan ons te melden wanneer de instromer het diploma heeft behaald.
 • Het bevoegd gezag werkt mee aan monitoring en evaluatie.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Stopt de instromer tussentijds met de opleiding of wisselt de instromer van bevoegd gezag? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Stuur een e-mail naar ispo@minvws.nl en beschrijf de situatie. Als het nodig is vragen wij u om relevante documenten naar ons op te sturen.

Let op: DUS-I kan de tegemoetkoming (gedeeltelijk) terugvorderen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Gecertificeerde schoolleidersopleidingen

AanbiederOpleiding
Hogeschool IpaboZij-instroomopleiding directeur basisonderwijs
Penta NovaPenta Nova heeft een samenwerkingsverband met:Marnix AcademieHogeschool LeidenHogeschool InhollandHogeschool ViaaHogeschool de KempelChristelijke Hogeschool EdeDriestar HogeschoolZij-instroomtraject schoolleider basisonderwijs
Academica University of applied sciencesSchoolleidersopleiding vakbekwaam
Onderwijs maak je SamenSchoolleidersopleiding toekomstbewuste schoolleider zij-instroom
FontysLeiderschapsopleiding Vakbekwaam Schoolleider van buiten
Avans+Directeur van Buiten
Thomas More LeiderschapsacademieVakbekwaam schoolleiders voor zij-instromers
NHL Stenden HogeschoolSchoolleidersopleiding
NSO CNAVakbekwaam schoolleider
Mijn IDSchoolleider 3.0 van buiten het onderwijs

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via ispo@minvws.nl.

(Bron: Overheid)