Verplichting voor bijhouden resultaten Banenafspraak in jaarverslag

Het ministerie van OCW gaat vanaf verslagjaar 2022 scholen verplichten om te rapporteren over de gerealiseerde banen die vallen onder de banenafspraak. Dat blijkt uit de Kamerbrief van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

LEES DE KAMERBRIEF OVER RESULTATEN BANENAFSPRAAK PUBLIEKE SECTOREN 

De meeste publieke sectoren blijven achter op de afgesproken banenrealisatie voor de banenafspraak. Het niet bijhouden van de cijfers van de banenafspraak in het funderend onderwijs is voor minister Bruins-Slot en de ministers Wiersma (OCW) en Schouten (Pensioenen, Participatie en Armoede) aanleiding om deze rapportage te verplichten per verslagjaar 2022.

Minister Bruins-Slot gaf in haar Kamerbrief een voorbeeld van de uitwerking van de banenafspraak in het voortgezet onderwijs. Achttien schoolbesturen in Drenthe en Groningen hebben zich verenigd in Noorderwijzer Inclusief. Deze groep zoekt actief naar zowel onderwijzend als ondersteunend personeel met een arbeidsbeperking en slaat bruggen tussen regulier en speciaal onderwijs. Ze zijn van mening dat leerlingen van beide onderwijstypen elkaar niet alleen in het maatschappelijk verkeer maar juist ook op school moeten tegenkomen en dat pluriformiteit van de leerlingenpopulatie weerspiegeld moet worden in het onderwijzend personeel.

Vragenlijst via XBRL

Het ministerie heeft vanaf maart/april 2023 een aantal vragen voor schoolbesturen in het beleidsportaal XBRL staan om in te vullen. Hieronder staan er enkele voorbeeldvragen.

  1. Heeft uw bestuur in het afgelopen jaar werknemers uit de doelgroep banenafspraak in dienst gehad?
  2. Heeft uw bestuur in het afgelopen jaar werknemers uit de doelgroep banenafspraak aangenomen?
  3. Wat voor type banen zijn er gerealiseerd?      
  4. Hoeveel banen voor de doelgroep banenafspraak heeft uw bestuur gerealiseerd?
    NB: Bij de banenafspraak wordt het aantal van 25,5 uur per week gehanteerd als de omvang van één volledige baan voor de doelgroep. Banen groter of kleiner dan 25,5 uur per week tellen naar rato mee.
  5. Heeft uw bestuur in het afgelopen jaar acties ondernomen om meer mensen uit de banenafspraak aan te kunnen nemen?

De VO-raad heeft de ambitie om het thema diversiteit en inclusief werkgeverschap meer aandacht te geven, hierin wordt de banenafspraak meegenomen. Komend jaar organiseren de VO-raad en arbeidsmarktplatform Voion verschillende activiteiten om scholen te helpen en te informeren. Eerder was er al het project Baanbrekers dat scholen ondersteunde bij het zoeken naar mogelijkheden voor het duurzaam creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Banenafspraak

In de banenafspraak hebben de overheids- en onderwijssectoren uitgesproken dat het belangrijk is om mensen uit de doelgroep een baan te bieden in hun organisaties en zo volwaardig mee te laten doen in de maatschappij.

(Bron: VO Raad)