Hoe vraag ik subsidie aan bij de provincie Overijssel?

Per regeling vindt u specifieke informatie over de aanvraagprocedure. Voor een toenemend aantal subsidies is een aanvraagformulier beschikbaar. Wij vragen van u om dit formulier ondertekend naar ons op te sturen.
Na ontvangst van uw aanvraag neemt een medewerker van het team Subsidieverlening uw aanvraag in behandeling. Als wij te weinig informatie hebben gekregen om een goede beoordeling van uw aanvraag mogelijk te maken, vragen we u om aanvullende informatie. Als uw aanvraag compleet is, voert de provincie een inhoudelijke toets uit. We kijken of aan alle criteria is voldaan en of de aanvraag binnen ons beleid past. Deze toets leidt altijd tot een beschikking. Deze beschikking wordt uiterlijk binnen 13 weken aan u verzonden, maar vaak eerder. Wanneer wij deze termijn overschrijden, zonder de termijn te hebben verlengd, kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen. Meer informatie over deze vergoeding.

De beschikking beantwoordt de vraag of u subsidie ontvangt en zo ja, voor welk bedrag. Verder staat in de beschikking welke prestaties met de subsidie gerealiseerd gaan worden en welke voorschriften we aan de subsidie verbinden. Deze voorschriften zijn belangrijk: als u ze niet naleeft kan dat leiden tot een verlaging van de subsidie. Als u het niet eens bent met de inhoud van de beschikking kunt u hier tegen in bezwaar gaan. Meer informatie over bezwaar maken.

De provincie Overijssel werk met drie uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen. De hoogte van de te verlenen subsidie bepaalt welk arrangement van toepassing is. Voor ieder arrangement gelden bepaalde regels. Binnen dezelfde subsidieregeling is het mogelijk dat verschillende arrangementen van toepassing zijn, het te verstrekken bedrag is namelijk bepalend.

Drie arrangementenmodel
arrangement 1 tot € 25.000,– Direct vaststellen
arrangement 2 vanaf € 25.000,– tot € 125.000,– Verantwoording over de prestaties
arrangement 3 vanaf € 125.000,– Verantwoording over kosten en prestaties

 

 

 

Arrangement 1
De subsidies tot aan een bedrag tot € 25.000 worden direct vastgesteld. Dit betekent dat de subsidie meteen wordt vastgesteld zonder een subsidieverlening vooraf.
Kenmerkend voor subsidies van minder dan € 25.000 is, dat de subsidieontvanger achteraf niet standaard verantwoording hoeft af te leggen. De subsidieontvanger hoeft geen aanvraag voor subsidievaststelling (verantwoording) in te dienen. Hierdoor worden de lasten voor zowel de subsidieaanvrager als de subsidieverstrekker bespaard. De provincie vertrouwt de subsidieontvanger en gaat ervan uit dat de subsidieontvanger de subsidie op een juiste wijze besteed. Als de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet door kunnen gaan dan moet de subsidieontvanger dit binnen twee weken melden aan de provincie Overijssel.
De subsidieontvanger moet, als de provincie daarom vraagt, aantonen dat de activiteit is uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan.

Arrangement 2
Een subsidie tussen de € 25.000,- en € 125.000,- wordt eerst verleend. Vervolgens wordt de subsidie vastgesteld, nadat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt zijn uitgevoerd.
De subsidie wordt vastgesteld op het verleende bedrag als de prestaties waarvoor de subsidie is verleend zijn uitgevoerd en de subsidieontvanger heeft voldaan aan alle verplichtingen. Als een gedeelte van de activiteiten zijn uitgevoerd kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Arrangement 3
Voor verleende subsidies van meer dan € 125.000,- geldt een verantwoording over prestaties en kosten. De subsidieontvanger moet aantonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd. Dit gebeurt met een inhoudelijk verslag. Daarnaast wordt over de kosten verantwoord, de wijze waarop dit plaatsvindt wordt per regeling bepaald. De subsidie wordt dan vastgesteld op de werkelijk gemaakte kosten. Om de werkelijk gemaakt kosten te bepalen kan om een controleverklaring van een accountant worden gevraagd.

(Bron: provincie Overijssel 22 juli 2011)

Updated: 22 oktober 2011 — 11:24