Zelf faillissement aanvragen zonder advocaat

Als een ondernemer niet meer in staat is zijn schulden te betalen, kan hij de rechtbank verzoeken om een faillietverklaring. Voor het indienen van dit verzoek heeft de ondernemer geen advocaat nodig. Dat meldt de overheidswebsite Antwoord voor Bedrijven.
Om een faillietverklaring te krijgen is een formulier ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ nodig. Dit online formulier staat op de website rechtspraak.nl en helpt de aanvrager met het opstellen van een faillissementsaanvraag voor hemzelf of het bedrijf dat hij vertegenwoordigt. Wanneer de invoer van gegevens is voltooid, wordt er een PDF gemaakt van de ingevoerde gegevens. Deze PDF kan de aanvrager afdrukken, ondertekenen en opsturen naar de rechtbank met de benodigde bijlagen, zoals vermeld op de checklist. Voor het indienen van dit verzoek is geen advocaat nodig geeft de website antwoordvoorbedrijven aan.

Als er ten minste twee schuldeisers zijn, kan het faillissement ook worden verzocht door één of meerdere schuldeisers. Het verzoekschrift wordt dan ingediend en ondertekend door een advocaat. In de Faillissementswet staan de regels over faillissement. In het Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken staan de werkwijze en werkprocessen van de rechtbanken beschreven.

Beheer curator: Bij een faillissement stelt de rechter een curator aan. Deze is bevoegd om vanaf de dag dat het faillissement wordt uitgesproken het beheer te voeren over het bedrijf. De curator is verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van de verschuldigde btw. Hij kan besluiten het bedrijf meteen te liquideren of het bedrijf nog een tijd voort te zetten. De ondernemer verliest dus zijn bevoegdheid om zijn bedrijf te beheren. Hij blijft ondernemer, totdat de curator de laatste bedrijfshandelingen heeft verricht.

Opnieuw starten: Als de ondernemer van plan is opnieuw als ondernemer te starten, moet hij er rekening mee houden dat zijn oude schuldeisers, ook de Belastingdienst, weer bij hem kunnen aankloppen voor de schulden die nog niet betaald zijn.

Register van faillissementen: In het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl staan alle faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van natuurlijke personen van na 1 januari 2005.

Verklaring non-faillissement
Een bewijs dat een bedrijf niet in staat van faillissement, in surséance van betaling of in een vergelijkbare situatie verkeert, wordt verstrekt door de rechtbank van de regio waar het bedrijf statutair is gevestigd. Deze ‘non-faillissementsverklaring’ wordt alleen gegeven voor bedrijven die gedurende de voorafgaande 5 jaar niet failliet of in surséance zijn geweest. Een aantal van de Nederlandse rechtbanken brengt voor deze verklaring kosten in rekening.
­
De verklaring is nodig wanneer een ondernemer wil aanbesteden. Op basis van de Europese richtlijnen mogen overheden bedrijven namelijk uitsluiten wanneer ze in faillissement of surséance van betaling zitten.
­
Bedrijven waarvoor het faillissement of de surséance inmiddels is geëindigd kunnen een dergelijk bewijs dus niet leveren maar mogen volgens de Europese richtlijnen toch niet door aanbestedende diensten worden uitgesloten. Zij zullen het officiële bewijs daarom moeten leveren via een notariële akte.

(Bron: Antwoordvoorbedrijven)

Updated: 14 januari 2012 — 12:59