Kan ik importeren zonder invoerrechten te betalen?

Aanvraag tariefschorsing of tariefquotum

U kunt een tariefschorsing of een tariefquotumaanvragen. Een tariefquotum geldt alleen voor een beperkte hoeveelheid. Het ministerie van EL&I beoordeelt uw aanvraag. Als uw aanvraag is goedgekeurd, kan het ministerie deze 2 keer per jaar (op 1 februari en op 1 juli) voorleggen aan de Europese Commissie.

De behandeling van de aanvraag duurt 11 maanden. Als de aanvraag op 1 februari bij de Europese Commissie is en wordt goedgekeurd, gaat de schorsing of het quotum dus op 1 januari het volgende jaar in.

Voorwaarden aanvraag De aanvraag voor een tariefschorsing of -quotum stuurt u naar het ministerie van EL&I. U kunt een aanvraag indienen als:

  • De grondstof of het halffabricaat na invoer verder wordt bewerkt door de aanvrager.
  • Het product niet of onvoldoende in de EU wordt gemaakt en er is geen vergelijkbaar of concurrerend product op de markt.
  • De invoerrechten hoger zijn dan € 15.000 per jaar.
  • Het aanvragende bedrijf geen exclusieve handelsovereenkomst heeft gesloten voor de import.

Geldt het verzoek voor chemische producten, dan stuurt u deze ook, vergezeld van een monster, naar het Douane laboratorium.

Aanvragen voor tariefschorsingen of -quota kunt u sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie T.a.v. Mevr. Annelies Maris DG O&I, Directie Industrie en Diensten Aanleverpunt E/216 Postbus 20101 2500 EC DEN HAAG E-mail: a.e.maris@minez.nl Telefoonnummer: +31 (0)70 379 6540

Voor verzoeken voor chemische producten wordt u verzocht deze ook te sturen aan:

Belastingdienst / Douane laboratorium T.a.v. Dhr. drs. W.J. Schipper Postbus 58933 1040 ED AMSTERDAM E-mail: wj.schipper@belastingdienst.nl Tel: +31 (0)20 687 7861 Fax: +31 (0)20 687 7927

Vertrouwelijke informatie Het kan zijn dat u niet alle informatie openbaar wilt maken, omdat de concurrentie dit ook kan zien. Het ministerie van EL&I kan u hierover adviseren. Gevoelige commerciële informatie zal zorgvuldig worden behandeld. In vertrouwelijke bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit de lidstaten van de EU zal deze informatie, zo nodig, wel gedeeld worden.

Beoordeling door de Europese Commissie

Alle verzoeken worden besproken in een Europese werkgroep. Hier zijn de vertegenwoordigers van alle lidstaten aanwezig. Zij leggen het pakket aanvragen voor aan de eigen industrie. Zo wordt getoetst of er toch bedrijven zijn die de halffabricaten of producten leveren waarvoor een schorsing is aangevraagd.

Consultatie en bezwaar Na consultatie binnen de lidstaten worden de aanvragen en de reacties hierop in Brussel besproken. Als er meer informatie over de aanvraag nodig is, zal het ministerie van EL&I contact met u opnemen.

Publicatie aanvragen nieuwe en goedgekeurde tariefschorsingen

Ieder half jaar wordt een lijst met aanvragen voor nieuwe tariefschorsingen gepubliceerd. Als de aanvragen zijn goedgekeurd, publiceert het ministerie deSchorsingsverordening enQuotaverordening.

Bezwaar tegen tariefschorsing

Andere bedrijven kunnen via hetOppositieformulier deel 1 enOppositieformulier deel 2 bezwaar maken tegen de tariefschorsing, als zij vinden dat zij product ook kunnen leveren. Als er bezwaar is gemaakt op uw aanvraag, neemt u zelf contact op met de partij die bezwaar maakt. Samen moet u tot een oplossing komen. Zolang het bewaar van kracht blijft, kan er geen tariefschorsing worden verleend.

Bedrijven kunnen ook bezwaar maken tegen een bestaande tariefschorsing. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het bezwaar maken tegen een nieuwe tariefschorsing.

Toekenning tariefschorsing of tariefquotum

De formele toekenning van een tariefschorsing of tariefquotum, de Verordening, wordt gepubliceerd in het publicatieblad van de EU. Dit is altijd rond 1 januari en 1 juli van een jaar. Vanaf dat moment is de tariefschorsing of het tariefquotum van kracht.

Een schorsing kent geen terugwerkende kracht. Als deze is toegekend is het niet mogelijk om geld terug te krijgen van voor de datum van inwerkingtreding.

Geldigheid tariefschorsing en tariefquotum

Een tariefschorsing is 5 jaar geldig. Daarna wordt er samen met de oorspronkelijke aanvrager gekeken of er nog behoefte is aan een schorsing en of er nog aan de voorwaarde van een minimale besparing van € 15.000 wordt voldaan.

Een quotum of contingent is 6 of 12 maanden geldig. Als het voldoende wordt gebruikt, dan volgt automatisch verlenging. Zo niet, dan wordt verlenging besproken door de Europese Commissie.

(Bron: Rijksoverheid)

Updated: 15 september 2012 — 09:23