Nieuwe definitie partnerbegrip voor toeslagen

Met ingang van 1 januari 2013 geldt voor de toeslagen een nieuw partnerbegrip. Een wetswijziging van die strekking treedt per die datum in werking.

Hierbij wordt aangesloten bij het basispartnerbegrip van art. 5a AWR zoals dat al vanaf 1 januari 2011 geldt. In verband met de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem bij de Belastingdienst/Toeslagen is destijds besloten om het nieuwe partnerbegrip voor de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in te voeren op het moment waarop de implementatie van dat nieuwe systeem is voltooid. Dat is per 1 januari 2013 het geval.

Daarnaast treden per 1 januari 2013 enkele wijzigingen in werking in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zo wordt geregeld dat de inspecteur ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende teruggaven inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet of voorschotten op die teruggaven bij voor bezwaar vatbare beschikking kan terugvorderen. Tenslotte wordt er een wijziging aangebracht in art. 50 Zvw die verband houdt met de vervanging van de regeling heffingsrente door die van de belastingrente.

(Bron: Accountancynieuws)

Updated: 7 november 2012 — 09:20