Bij vaststellen bron winst uit onderneming moeten volgens Advocaat-Generaal ook financieringskosten worden betrokken

A-G Niessen concludeert dat ook de financieringskosten van belang zijn bij de beantwoording van de bronvraag bij een onderneming. De A-G overweegt daarbij dat de potentie van een onderneming nu eenmaal mede wordt bepaald door de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen.

Belanghebbende, X, en haar man, Y, kopen in 2002 een monumentale kop-hals-rompboerderij, met de intentie om een Bed and Breakfast (B&B) te exploiteren. In 2004 wordt gestart met de verbouwing van de boerderij. In geschil is of er sprake is van een onderneming. In de beroepsfase sluiten X en de inspecteur een vaststellingsovereenkomst. De inspecteur stemt er in de beroepsfase mee in dat er sprake is van een onderneming als X een break-evenpoint in het jaar 2010 kan aantonen. Hierbij speelt met name of rekening moet worden gehouden met de financieringskosten. Rechtbank Leeuwarden stelt de inspecteur in het gelijk. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet heeft aangetoond dat de opschortende voorwaarde van de vaststellingsovereenkomst is vervuld. Het resultaat over 2010 bedraagt namelijk € 5053 negatief. Verder overweegt het hof nog dat de cumulatieve resultaten over de periode 2004-2010 niet positief zijn. Ook in die zin is de opschortende voorwaarde van de vaststellingsovereenkomst niet vervuld. Volgens het hof moet namelijk rekening worden gehouden met de financieringslasten. Als er sprake zou zijn van een bron moet volgens het hof rekening worden gehouden met de geldlening waarmee de B&B is gefinancierd. De B&B is geen bron van inkomen. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Advocaat-generaal (A-G) Niessen concludeert dat bij de beantwoording van de bronvraag, of bij een onderneming een voordeel kan worden verwacht, ook de financieringskosten in aanmerking moeten worden genomen. De A-G overweegt daarbij dat de potentie van een onderneming nu eenmaal mede wordt bepaald door de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. De A-G adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep van X ongegrond te verklaren.

[Bron Uitspraak]

Updated: 11 maart 2014 — 08:35