Pensioen in eigen beheer van de BV, waarom ook via de notaris bij afkoop?

Moet de dga die straks zijn pensioen in eigen beheer afkoopt of omzet in een oudedagsverplichting, nu wel of niet samen met zijn partner naar de notaris? Die vraag roept steeds meer discussie op. Pensioendeskundige Sander Schilder (eigenaar van Santax fiscaal economen) blijft bij zijn visie dat dit nodig is. Reden voor de redactie van TaxLive om deze fiscalist om nadere uitleg te vragen.

Het artikel ‘Verplicht rondje notaris bij afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer?’ met Schilder op TaxLive heeft veel stof doen opwaaien. Tijdens de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) heeft staatssecretaris Wiebes de vragen die zijn gesteld over een verplichte gang naar de notaris niet eenduidig beantwoord.
De vraag of de notaris nu wel of niet verplicht is bij afkoop of omzetting van het (PEB), blijft daarmee boven de markt hangen. In een uitgebreid artikel (deze is als bijlage  toegevoegd) schept Schilder meer duidelijkheid over zijn visie.

Wat is het doel van deze uitgebreide toelichting?

“Mocht mijn visie − dat huwelijkse voorwaarden nodig zijn bij afkoop of omzetting van het PEB, ook voor gehuwden onder algehele gemeenschap van goederen − juist zijn dan kan dat in latere echtscheidingsprocedures verstrekkende gevolgen hebben. Mijn doel is dan ook om hier expliciete duidelijkheid in te krijgen om problemen, zowel voor de dga en zijn partner, alsook voor de betrokken adviseurs te voorkomen. Begrijp me goed: Ik ben voorstander van het wetsvoorstel, maar wel, gezien het belang, met zo min mogelijk juridische risico’s.”

Waar zit de verwarring?

“In het wetsvoorstel is geregeld dat voor afkoop of omzetting van het PEB toestemming is vereist van de partner. Dit toestemmingsvereiste is een fiscale voorwaarde opgelegd vanuit de fiscale wetgever, die moet zijn vervuld alvorens de dga zijn PEB-aanspraken kan afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Die fiscale voorwaarde zegt echter niets over de ‘civiele afspraken’ tussen gehuwde partners en de civiele route die daarin moet worden doorlopen.”

Bij omzetting of afkoop zijn huwelijkse voorwaarden nodig. Waar komt die visie vandaan?

“Dit vloeit naar mijn mening voort uit de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding (Wet VPS). De Wet VPS vereist op grond van artikel 2 (ouderdomspensioen) en artikel 3a (partnerpensioen) dat dergelijke onderlinge afspraken − partijen wijken met betrekking tot de PEB-aanspraken af van deze wet door deze feitelijk uit te sluiten − tijdens het huwelijk vastgelegd moeten worden bij huwelijkse voorwaarden. Ter onderbouwing van mijn visie dat huwelijkse voorwaarden nodig zijn voor het vastleggen van de afspraken tussen partners over de afkoop of omzetting van het PEB, ga ik in mijn toelichting dieper in op de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming en wijziging van de Wet VPS.”

Waarom kan die civiele toestemming van de partner niet gewoon met een onderhandse overeenkomst?

“Omdat de Wet VPS hiervoor nu eenmaal huwelijkse voorwaarden voorschrijft als men  niet aan het scheiden is.
(Bron: Taxlive)
Updated: 29 november 2016 — 17:26