Extra ondersteuning voor zzp’ers vanwege de coronacrisis

Er zijn momenteel ongeveer 1,3 miljoen zzp’ers in Nederland. Zij beschikken niet over de ontslagbescherming van reguliere werknemers en ervaren als één van de eerste doelgroepen de gevolgen van de coronacrisis. Op welke ondersteunende maatregelen kunnen zzp’ers een beroep doen?

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Veel zelfstandigen derven inkomsten door de afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Vooral in de culturele sector, toeristische sector en horeca vallen harde klappen. Daarom is er tijdelijk een aanpassing van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het besluit wordt als volgt gewijzigd:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is – afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling – maximaal ca. € 1500,- netto per maand.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt. De ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Overigens zij opgemerkt dat in de Kamerbrief niet duidelijk tot uitdrukking is gebracht wie onder de voorgestelde maatregelen als een werknemer wordt aangemerkt en wie als zzp’er. Dit is met name relevant omdat het begrip werknemer binnen de loonbelasting en sociale zekerheidssfeer met fictieve dienstbetrekkingen is uitgebreid. Het exacte onderscheid zal dan ook moeten blijken uit de voorgestelde uitwerkingen van de aangekondigde maatregel.

Noodloket

Er komt een noodloket waar ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- kunnen aanvragen. Het gaat hierbij in het bijzonder om ondernemers die zijn verplicht om de deuren te sluiten, of niet kunnen werken in verband met de afstandseis van 1,5 meter. Voorwaarde is wel dat sprake is van een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De overige voorwaarden, zoals de specifieke sectoren waarvoor de tegemoetkoming gaat gelden, worden nog verder uitgewerkt.

Fiscale maatregelen

De Belastingdienst zal direct bijzonder uitstel van betaling verlenen aan alle ondernemers die daarom vragen. Een individuele beoordeling van het verzoek zal pas later plaatsvinden. Ondernemers hoeven dus niet meteen de vereiste “verklaring van een derde-deskundige” mee te sturen. Verder zal de Belastingdienst de komende tijd een eventuele boete (de zogenoemde verzuimboete) voor het niet (tijdig) betalen van belasting achterwege laten of terugdraaien. Hiernaast zullen de belastingrente en invorderingsrente die moeten worden betaald bij het niet tijdig indienen van een belastingaangifte of het niet tijdig betalen van een belastingaanslag tijdelijk worden verlaagd naar 0,01%. 

Ten slotte kunnen zzp’ers een nieuwe voorlopige aanslag voor 2020 aanvragen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst in beginsel worden ingewilligd. Zo kan de belastingafdracht op korte termijn worden verlaagd.

Maatregelen vanuit financiers

 1. Uitstel aflossingen
  Allereerst hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank op donderdag 19 maart aangekondigd mkb-bedrijven voor een periode van zes maanden uitstel van aflossingen te geven. Dit geldt voor alle ondernemingen met financieringen tot € 2,5 miljoen in alle sectoren. Wel moet uw onderneming in de kern gezond zijn. In de praktijk komt deze randvoorwaarde erop neer, dat u in aanmerking komt voor uitstel van aflossingen als uw onderneming niet nu al is ondergebracht bij de afdeling Bijzonder Beheer van uw bank. Bij de meeste banken kunt u via het online portal uitstel aanvragen.
 2. Borgstelling MKB-kredieten
  Er is sinds kort een tijdelijke faciliteit onder de BMKB-regeling opengesteld voor mkb-bedrijven (inclusief zzp’ers) die zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Onder deze tijdelijke maatregel worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde mkb-bedrijven. Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder geld kunnen lenen. Wat nodig is om in aanmerking te komen voor de kwalificatie “gezonde mkb-bedrijven”, is aan het oordeel van de bank. Het maximale krediet dat onder deze regeling mag worden aangevraagd bedraagt €2miljoen.
 3. Qredits
  Qredits is op de Nederlandse markt uniek als verstrekker van microkredieten voor (startende) ondernemers. Startende ondernemingen kenmerken zich veelal door een gebrek aan financiële reserves. Om de risico’s voor deze doelgroep te mitigeren, is de overheid voornemens om Qredits financieel te ondersteunen met een bedrag van maximaal € 6 miljoen om de door de coronacrisis geraakte ondernemingen te ondersteunen in de vorm van uitstel van aflossingsverplichtingen en een rentekorting.

(Bron: BDO)