VOG-registratie: aangescherpte eisen onderwijsinspectie

Aangescherpte eisen

Wie in het onderwijs werkt (in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs), moet voor indiensttreding een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren. Schoolbesturen moeten die opnemen in het personeelsdossier, dat is wettelijk verplicht en naar onze mening ook wenselijk. De controlerend accountant toetst of dit is gebeurd en rapporteert hierover in een Verslag van Bevindingen. Met de ingang van boekjaar 2020 zijn de eisen die het ministerie stelt voor de registratie van een VOG in het personeelsdossier aangescherpt. Dit blijkt uit het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  De inspectie wil weten of de VOG tijdig is opgenomen in het personeelsdossier. Tijdig wil zeggen: vóór de datum van indiensttreding. Hierbij eist men registratie van de datum van de opname van de VOG in het personeelsdossier. Tot op heden werd uitgegaan van de datum van afgifte van de VOG.

Knelpunten

Dit vraagt van scholen het inrichten van procedures om te komen tot controleerbare registraties van de datum van opname van de VOG in het personeelsdossier. In de praktijk zien wij dat deze datum (nog) niet wordt geregistreerd. Deze eisen vragen dus om:

  • extra personele inzet en/of aanpassingen van informatiesystemen.
  • adequate registratie van (digitale) post.

Bovendien is het systeem van registratie van opname van de VOG’s in het personeelsdossier lastig controleerbaar voor accountants, omdat systemen niet zijn ingericht om tot een betrouwbare registratie van data te komen.

Verslagen van Bevindingen

Hieruit volgt dat de accountant zal moeten rapporteren dat de datum van opname in het personeelsdossier ontbreekt, en als gevolg hiervan zal moeten rapporteren over de procedures van registratie en (interne) controle hierop door schoolbesturen. Op basis van onze kennis en ervaring van de onderwijssector verwachten wij dat vrijwel alle schoolbesturen geconfronteerd zullen worden met een verslag van bevindingen.

Doel en middelen?

Het doel heiligt de middelen – vaak. Op deze extra vereiste zaten we niet te wachten en wij kunnen ons goed voorstellen: schoolbesturen evenmin. Wij zijn van mening dat een controle op basis van de datum zoals geregistreerd op de originele VOG en een rapportage in geval van verlate aanlevering voldoen. Wij zullen ons als belangrijke speler in het onderwijs blijven inzetten voor een redelijke, zinvolle en controleerbare vraagstelling vanuit het Onderwijsaccountantsprotocol.