Welke gegevens moet u opnemen in uw jaarrekening?

Welke gegevens u in uw jaarrekening moet vermelden, hangt af van de grootte van uw bedrijf.

Indeling in bedrijfsgrootte

Ondernemingen zijn ingedeeld in 3 bedrijfsklassen: klein, middelgroot of groot. Een onderneming valt in een bepaalde klasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande eisen.

Klein Middelgroot Groot
Activa < € 4,4 mln € 4,4 tot € 17,5 mln > € 17,5 mln
Netto-omzet < € 8,8 mln € 8,8 tot € 35 mln > € 35 mln
Gemiddeld aantal werknemers < 50 50 tot 250 > 250

De gegevens van de jaarrekening per bedrijfsklasse

In de onderstaande tabel vindt u per bedrijfsklasse de gegevens die u in uw jaarrekening moet opnemen. Vermeld ook altijd de datum waarop de jaarrekening is vastgesteld. Als de jaarrekning nog niet is vastgesteld, meld dan dat het om een voorlopige jaarrekening gaat.

Soort gegevens Grootte rechtspersoon
Klein Middelgroot Groot
Verkorte Balans X
Enigszins vereenvoudigde balans X
Uitgebreide balans X
Vereenvoudigde winst- en verliesrekening X
Uitgebreide winst- en verliesrekening X
Beperkte toelichting X
Uitgebreide toelichting X X
Jaarverslag X X
Overige gegevens
Accountantsverklaring X X
Statutaire regeling en voorstel omtrent winstbestemming of verwerking verlies X X
Lijst met bijzondere rechten inzake zeggenschap in de rechtspersoon X
Opgave van aantal winstbewijzen en dergelijke X X
Opgave van belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar X X
Opgave van nevenvestigingen, hun namen en de landen waar ze gevestigd zijnBron: Kamer van Koophandel
Updated: 21 januari 2012 — 12:41