Dit mag u aftrekken per 1 januari 2012

Voor ondernemers zijn er diverse aftrekposten. Als eerste de ondernemersaftrek, bestaande uit de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, stakingsaftrek en de Mkb-vrijstelling. Daarnaast is er de investeringsaftrek, bestaande uit de kleinschaligheidsaftrek, energie-investeringsaftrek, miliueu-investeringsaftrek en de desinvesteringsbijtelling. In dit overzicht vindt u de voorwaarden en de bedragen voor 2012.

De ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek bestaat uit: de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, stakingsaftrek en de mkb-vrijstelling.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is vanaf 1 januari 2012 een vast bedrag van € 7.280, onafhankelijk van de hoogte van de winst.

– De zelfstandigenaftrek voor niet-starters kan niet meer verrekend worden met ander box 1-inkomen, zoals loon of een VUT-uitkering. Als daardoor (een deel van) de zelfstandigenaftrek niet kan worden verrekend, wordt de niet verrekende zelfstandigenaftrek maximaal 9 jaar voortgewenteld om alsnog te verrekenen met winst. 

 – Startende ondernemers kunnen de zelfstandigenaftrek (inclusief de startersaftrek) gedurende 3 jaar nog wel verrekenen met ander box 1-inkomen. 

– Daarnaast blijft voor starters de reguliere verrekening over de jaren heen gelden. 

 – Een ondernemer die aan het begin van het kalenderjaar 65 jaar is, heeft recht op 50% van de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek De startersaftrek in 2012 bedraagt € 2.123 (onveranderd).

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid blijft ongewijzigd: in het eerste jaar € 12.000, in het tweede jaar € 8.000 en in het derde jaar € 4.000.

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk De aftrek speur- en ontwikkelingswerk komt in 2012 uit op € 12.310. Dat bedrag mag u verhogen met € 6.157 als u in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode niet vaker dan 2 keer deze aftrek hebt toegepast.

Meewerkaftrek Niet gewijzigd in 2012.

Aantal uren gelijk of meer dan Maar minder dan Meewerkaftrek
525 875 1.225 1.750 875 1.225 1.750 1,25% v/d winst 2,00% v/d winst 3,00% v/d winst 4,00% v/d winst

Stakingsaftrek De stakingsaftrek bedraagt in 2012 € 3.630.

Mkb-vrijstelling De Mkb-vrijstelling blijft staan op 12% van de winst na ondernemersaftrek.

Oudedagsreserve U mag elk kalenderjaar 12% van uw winst als aftrekpost aan de oudedagsreserve toevoegen. Dit bedrag mag echter in 2012 niet boven de € 9.382 uitkomen (2011: € 11.882).

De investeringsaftrek De investeringsaftrek bestaat uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), energieinvesteringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA), de desinvesteringsbijtelling en de Research and Development Aftrek (RDA).

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Tabel Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2012

Investering meer dan

Maar niet meer dan

Aftrek

€ 2.300 € 55.248  € 102.311 € 306.931 € 2.300 € 55.248 102.311 € 306.931 0% 28% € 15.470 € 15.470 verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 102.311 te boven gaat 0

De energie-investeringsaftrek (EIA) De energie-investeringsaftrek (EIA) in 2012 bedraagt 41,5%. Dit percentage geldt tot en met 2013. In 2014 wordt het weer 44%.

Het minimumbedrag van de EIA is € 2.300 (was € 2.200). Het maximum € 118 miljoen (was € 116 miljoen).

Download: De energielijst 2012

De milieu-investeringsaftrek (MIA) De MIA geldt voor investeringen die op de Milieulijst staan. Hij is van toepassing bij een investeringsbedrag boven de € 2.300 (was € 2.200). Per bedrijfsmiddel komt niet meer dan € 25 miljoen in aanmerking.

Download: Milieulijst 2012

Tabel milieu-investeringsaftrek 2012 (tot en met 2013)

Categorie

Aftrek

I II III

36% 27% 13,5%

Desinvesteringsbijtelling Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling is € 2.300 (was € 2.200).

Research en Development Aftrek (RDA) De RDA is gericht op de S&O-uitgaven van ondernemers die niet zien op arbeid, bijvoorbeeld investeringen in apparatuur en materialen. Het is een extra aftrekpost bij de fiscale winstbepaling.

De RDA bedraagt in 2012 40% van de door Agentschap NL vastgestelde kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan S&O (erkend in een S&O-verklaring).

Overigen

Extra lijfrentepremieaftrek stakende ondernemers De extra ruimte aan lijfrentepremieaftrek bij ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun onderneming staken bedraagt maximaal:

  • Bij overdrachten door ondernemers van 60 jaar of ouder; Overdrachten door invalide ondernemers; Het staken van de onderneming door overlijden: € 443.059 (2011: € 435.652)
  • Overdrachten door ondernemers van 50 tot 60 jaar; Overdrachten door ondernemers indien de lijfrente-uitkeringen direct ingaan: € 221.537 (2011: € 217.833)
  • Overige gevallen: € 110.774 (2011: € 108.922)

(Bron: De Zaak)

Updated: 18 februari 2012 — 13:25