De informatieverplichting van de werkgever met betrekking tot pensioen

Eén van de belangrijke onderdelen van de pensioenwet is de informatieplicht van de werkgever naar deelnemers, gewezen deelnemers, ex-partners en gepensioneerden. Er zijn daarvoor een aantal momenten te onderscheiden: Bij aanvang van het dienstverband dient de werkgever de werknemer schriftelijk te informeren binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden of hij de werknemer al dan niet een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst doet, en zo ja, binnen welke termijn het aanbod wordt gedaan en wie de pensioenuitvoerder is.

 Het kan ook zijn dat de werkgever de pensioenovereenkomst wel al sluit maar dat de werknemer daarop nog geen pensioen verwerft. In dat geval moet de werkgever aangeven:

 • aan welke voorwaarden de werknemer moet voldoen om de verwerving van pensioenaanspraken te laten beginnen;

 • welke diensttijd in het kader van de pensioenovereenkomst relevant is.

 De werkgever draagt er bovendien zorg voor dat de werknemer waarmee hij een pensioenovereenkomst heeft gesloten en die pensioenaanspraken verwerft, binnen drie maanden door de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd over:

 • de inhoud van de basispensioenregeling;

 • de reglementair te bereiken pensioenaanspraken, door middel van opgave daarvan;

• de toeslagverlening;

 • het recht van de werknemer om bij de pensioenuitvoerder het voor hem geldende pensioenreglement op te vragen.

 Ook bij tussentijdse wijzigingen is de werkgever verplicht om de werknemers tijdig en deugdelijk te informeren over een bijvoorbeeld een verslechtering van de pensioenverzekeringsvoorwaarden. In een zaak bij het Hof Leeuwarden, 9 november 2011/39 ging dit faliekant mis. De werkgever had de werknemers niet tijdig geïnformeerd en hen de mogelijkheid onthouden om zich aanvullend te verzekeren als gevolg van de verslechtering van de pensioenvoorwaarden. Door het Hof werd geoordeeld dat de werkgever zich niet als goed werkgever had gedragen en de werkgever in kwestie werd dan ook veroordeeld voor de schade.

(Bron: Pellicaan)

 

Deze uitspraak leert dat u zich als werkgever ervan bewust moet zijn dat u steeds tijdig uw personeel informeert over de wijzigingen in het pensioen. Indien u niet zelf beschikt over de juiste pensioenkennis, is het noodzakelijk om tijdig deskundige hulp in te roepen.

Updated: 3 maart 2012 — 10:29