Belangrijkste wijzigingen in de jaarverslaggeving kleine rechtspersonen

Kleine Rechtspersonen:

A. Verwerking RJ-Uiting in deze bundel

RJ-Uiting 2012-4: ‘Flexibilisering BV-recht’
Per 1 oktober 2012 zal de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking
treden. In verband met deze flex-BV wetgeving is RJ Uiting 2012-4 gepubliceerd. De in deze
Uiting opgenomen inhoudelijke en tekstuele wijzigingen als gevolg van deze flex-BV
wetgeving, zijn doorgevoerd in deze bundel. Als gevolg hiervan zijn wijzigingen aange-
bracht in de alinea’s A1.311, A7.101, B3.116, B8.105, B8.113 en B8.115. Tevens is de nieuwe
alinea B8.113a toegevoegd.
B. Overige wijzigingen

A4 Gebeurtenissen na balansdatum
In alinea A4.106 is de tekst aangepast teneinde de praktijk steun en richting te geven in
situaties van ernstige onzekerheid en discontinuïteit in geval van gebeurtenissen na
balansdatum. Deze tekst is in lijn gebracht met de RJ-bundel.

B3 Financiële vaste activa en consolidatie
In alinea B3.122 is de waardering van langlopende vorderingen in lijn gebracht met de
waardering van Verplichtingen/Schulden zoals verwoord onder B9 Verplichtingen/Schul-
den en B16 Rente. Tevens is alinea B3.123 aangepast.

B5 Vorderingen en overlopende activa
In alinea B5.103 is de waardering van langlopende vorderingen in lijn gebracht met de
waardering van Verplichtingen/Schulden zoals verwoord onder B9 Verplichtingen/Schul-
den en B16 Rente.

B13 Winst-en-verliesrekening
In ontwerp-alinea B13.110 is verduidelijkt dat bedragen die de rechtspersoon voor derden
ontvangt geen weergave zijn van hetgeen de rechtspersoon voor eigen rekening en risico
presteert. Bedragen die voor rekening van derden worden ontvangen en worden doorbe-
taald (waar onder bepaalde, over de omzet geheven belastingen) vormen daarom geen
opbrengsten. Als gevolg van deze nieuwe ontwerp-Richtlijn zijn bepalingen voor specifieke belas-
tingen, zoals voor BPM, op zichzelf niet langer noodzakelijk. Omdat met de nieuwe
ontwerp-Richtlijnen geen wijziging wordt beoogd in de presentatie van BPM en omdat
de BPM-regeling naar verwachting op een termijn van enkele jaren komt te vervallen, is de
in alinea B13.110 opgenomen aanbeveling voor de presentatie van de BPM niet gewijzigd.

Commentaar
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) nodigt uit tot het inzenden van reacties en com-
mentaren op deze editie Richtlijnen voor kleine rechtspersonen. Deze reacties en commen-
taren ziet de RJ graag uiterlijk 1 december 2012 – bij voorkeur per e-mail via rj@rjnet.nl –
tegemoet. Voor overige reacties en commentaren geldt geen uiterste inzendtermijn.
Reacties en commentaren zullen in aanmerking worden genomen bij het vaststellen
respectievelijk wijzigen van definitieve Richtlijnen. Ze worden door de RJ als openbare
informatie behandeld en op de RJ-website gepubliceerd, tenzij door respondenten is
aangegeven dat het commentaar geheel of gedeeltelijk moet worden aangemerkt als
vertrouwelijk.

(Bron: Raad voor de jaarverslaggeving)