Flex-bv in hoofdlijnen

Per 1 oktober 2012 geldt het nieuwe bv-recht. Na een wetgevingstraject van ruim vijf jaar is de ‘flex-bv’ op 1 oktober 2012 een feit. De nieuwe wet maakt de regels voor bv’s eenvoudiger en flexibeler. Het oude bv-recht kent immers veel dwingende bepalingen, bijvoorbeeld de minimale inbreng van € 18.000 voor het oprichten van een bv. Voor veel (startende) ondernemers vormt dit verplichte startkapitaal een belemmering, waardoor zij niet voor de bv kunnen kiezen. Daarnaast hadden ondernemers onder het oude bv-recht vaak niet de vrijheid om zelf de rechtspersoon bv vorm te geven. Het nieuwe, flexibelere bv-recht moet de bv voor meer ondernemers aantrekkelijk en bereikbaar maken. Hiervoor zijn er veel regels die veranderen of worden afgeschaft.

Geen minimumkapitaal meer

Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 verdwijnt. Bij het oprichten van een bv is vanaf 1 oktober vereist dat een ander dan de bv ten minste één aandeel met stemrecht moet houden. Dat betekent dat een bv kan worden opgericht met bijvoorbeeld maar één geplaatst aandeel van € 0,01. Dat ene aandeel hoeft zelfs niet direct te worden volgestort. De nominale waarde van het kapitaal hoeft overigens niet meer in euro’s te luiden, maar kan ook in vreemde valuta. Met het vervallen van het verplichte minimumkapitaal vervalt ook de wettelijke hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder die rechtshandelingen verrichten in de periode voordat ten minste € 18.000 is gestort.

Onbelast € 18.000 uit de bv

Door de afschaffing van het minimumkapitaal kan een aanmerkelijkbelanghouder belastingvrij een bedrag van € 17.999 uit zijn bv halen. Dit levert een eenmalig voordeel op van € 4.500 (25% van € 18.000), omdat over deze terugbetaling geen aanmerkelijkbelangheffing van box 2 wordt geheven. Toevoeging Ambitions.nu: Let bij het uitbetalen wel of dit mogelijk is op basis van de uitkeringstest.

Verplichte bank- en accountantsverklaring vervalt

Zonder de wettelijke verplichting om € 18.000 te storten, hoeft de notaris ook niet meer te controleren of aan die plicht is voldaan. De bankverklaring waarmee de notaris kan zien dat het geld op een bankrekening van de bv staat, vervalt dus. Hetzelfde geldt voor de accountantsverklaring bij het volstorten van de aandelen anders dan in contanten.

Snelle oprichting mogelijk

Aangezien de verklaring van geen bezwaar voor oprichting van een bv al op 1 juli 2011 is vervallen en betrokkenheid van een bank of accountant niet langer is vereist, kan de oprichting van een bv onder het nieuwe recht in beginsel in één dag plaatsvinden.

Nachgründungsregeling afgeschaft

De zogenoemde nachgründungsregeling wordt afgeschaft. De regeling schreef bepaalde formaliteiten voor bij transacties die een bv in de eerste twee jaar na oprichting aanging met haar oprichters of aandeelhouders.

Financiële steun verlenen aan aandeelhouders

De verbodsbepaling over koersgaranties, zekerheidsstelling en andere manieren om het verhandelen van aandelen te bevorderen verdwijnt bij de flex-bv. De bestuurders moeten zelf beoordelen of dit in het belang van de vennootschap is en wat de mogelijke financiële consequenties zijn.

Beperking blokkeringsregeling

Onder het nieuwe bv-recht wordt de verplichte blokkeringsregeling ingeperkt. Deze regeling bepaalt dat als de aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, hij daar goedkeuring voor nodig heeft van zijn mede-aandeelhouders of de aandelen eerst moet aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders. De aanbiedingsregeling blijft mogelijk, is niet langer verplicht. Als alternatief kan een regeling in een aandeelhoudersovereenkomst worden afgesproken.

Uitkeringstoets

Een belangrijke nieuwe bepaling in de wetgeving is de uitkeringstoets. Dit houdt in dat het bestuur een besluit van de aandeelhouders tot uitkering uit de reserves of een uitkering van dividend vooraf moet goedkeuren.

Balanstest

Bij een uitkering geldt ook de balanstest. Uitkeringen van winst of uit de reserves zijn alleen mogelijk als het eigen vermogen van de bv groter is dan de wettelijke en statutaire reserves.

 

(Bron: Taxence)

Updated: 28 september 2012 — 16:57