Wijziging pensioenregeling toegestaan? Houdt rekening met een zwaarwegend belang

Voor het wijzigen van de pensioenregeling heeft de werkgever instemming van de Ondernemingsraad nodig. Dat alleen is niet voldoende. De werkgever kan zich dan ook niet verschuilen achter de instemming richting individuele werknemers. Voor eenzijdige wijziging heeft de werkgever namelijk ook nog een zwaarwegend belang nodig. Hoe werkt dat in de praktijk?
De kantonrechter Rotterdam heeft zich in een langlopend conflict uitgelaten over de wijziging van een pensioenregeling. De werkgever heeft in 2008 de eindloonregeling gewijzigd in een beschikbare premieregeling, nadat de Ondernemingsraad met de wijziging heeft ingestemd. Van de 47 werknemers zijn 25 werknemers expliciet akkoord gegaan met de wijziging. De overige 22 werknemers hebben niet gereageerd op het verzoek van de werkgever om met de wijziging in te stemmen. FNV vordert namens deze 22 werknemers nakoming van de eindloonregeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008.
De kantonrechter Rotterdam zet uiteen dat wijzigen van de pensioenovereenkomst met werknemers alleen mogelijk is met instemming van de werknemers. Die instemming is niet nodig wanneer de werkgever een wijzigingsbeding heeft opgenomen in de pensioenovereenkomst en wanneer hier terecht een beroep op wordt gedaan, namelijk omdat sprake is van een zwaarwegend belang. In deze zaak was een wijzigingsbeding overeengekomen. Uit de rechtspraak vloeit voort dat als de ondernemingsraad heeft ingestemd met de wijziging, dit een aanwijzing is dat aan het zwaarwegend belang van het wijzigingsbeding is voldaan. Om het tegendeel te kunnen aantonen, verzoekt het FNV een deskundige onderzoek te laten doen en een aantal vragen te beantwoorden. Uit dit onderzoek wordt voor de kantonrechter duidelijk dat de financiële lasten die gepaard gaan met de instandhouding van de eindloonregeling niet dermate onbeheersbaar waren dat wijziging zonder meer noodzakelijk was. De wijziging van de pensioenregeling brengt volgens de kantonrechter een lastenverzwaring met zich mee voor de werknemers (door de invoering van een werknemersbijdrage) en leidt bovendien tot grote onzekerheid bij werknemers over de hoogte van de uiteindelijke pensioenaanspraken. De kantonrechter is daarom van oordeel dat geen sprake is van een zwaarwegend belang aan de zijde van de werkgever en dat niet van de werknemers verwacht kan worden dat zij met de wijziging akkoord gaan.
Tip!
Zorg er voor dat in de pensioenovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding staat. Staat de pensioenovereenkomst feitelijk in de arbeidsovereenkomst, zorg er dan voor dat het eenzijdig wijzigingsbeding hierin is opgenomen. Doet u een beroep op dit beding, dan moet u wel het zwaarwegend belang kunnen onderbouwen. En vergeet ook niet om de Ondernemingsraad om instemming te vragen.
(Bron: Dijkstra Voermans)