Maand: juni 2013

Borgtocht versus Hoofdelijkheid: wat zijn de verschillen?

Naast de goederenrechtelijke zekerheden zoals het recht van pand en hypotheek, spelen persoonlijke zekerheden als borgtocht en hoofdelijkheid in de financieringspraktijk een steeds belangrijkere rol. Het zijn veelal banken die deze vorm van zekerheid verlangen. Borgtocht en Hoofdelijkheid zijn twee wezenlijk verschillende vormen van zekerheid. Toch zie je in de praktijk vaak dat de twee […]

Vereenvoudigde vaststelling jaarrekening

Vereenvoudigde vaststelling jaarrekening: verhoogd aansprakelijkheidsrisico voor bestuurders in de MKB-praktijk? Het bestuur van een BV is verplicht om binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening van de BV op te maken. Deze termijn kan door de aandeelhoudersvergadering worden verlengd tot maximaal 11 maanden. Nadat de jaarrekening is opgemaakt, heeft de aandeelhoudersvergadering vervolgens […]

Pensioen in eigen beheer, heeft dat nog wel nut?

Mensen worden sterk in beslag genomen door geld. Hele volksstammen laten zich ertoe verleiden hier langdurig over na te denken. Daarnaast betalen nog eens hele volksstammen andere volksstammen om voor hen na te denken over geld. Favoriet tijdverdrijf daarbij is het optimaliseren van de fiscale positie. Soms, beste mensen… soms wordt er echter overdreven. Fiscaal […]

Waardeoverdracht binnen eigen beheer: hoe en wat

Welke rekenrente moet fiscaalrechtelijk worden gehanteerd bij overdracht van pensioen van het ene eigenbeheerlichaam naar het andere? En hoe moet fiscaalrechtelijk worden omgegaan met een indexatieverplichting? Verder: hoe moet de nieuwe pensioenuitvoerder de verplichting waarderen? Hof Den Haag geeft antwoord op deze vragen. Hof Den Haag heeft in drie uitspraken (LJN: CA1430, CA1431 en CA1432) […]

Decharge van bestuurders onder de Flex-BV

Het is gebruikelijk dat de aandeelhouders van een vennootschap na het vaststellen van de jaarrekening decharge verlenen aan de bestuurders voor het door hen gevoerde beleid. Wat is dit juridische ‘schouderklopje’ waard voor de bestuurder en heeft de Flex-BV hierin nog wijzigingen aangebracht? Decharge is niet expliciet geregeld in de wet. Het enige wat hierover […]

Naheffingsaanslag loonheffingen mag uitsluitend op onderzoek FIOD worden gebaseerd

Rechtbank Zeeland – West Brabant oordeelt dat de aan een autorijschool opgelegde naheffingsaanslag loonheffingen met behulp van een redelijke schatting is vastgesteld en dat de inspecteur daarbij niet naar willekeur heeft gehandeld door zich uitsluitend te baseren op het onderzoek van de FIOD. De FIOD stelt bij een autorijschool een (strafrechtelijk) onderzoek in wanneer een oud-werknemer […]

Omvang loonstop bij weigeren passende arbeid tijdens ziekte

Een zieke werknemer is in het kader van zijn re-integratie verplicht om mee te werken aan het verrichten van passende arbeid. Indien een werknemer zonder deugdelijke grond weigert om de passende arbeid te verrichten, dan mag de werkgever op grond van artikel 7:629 lid 3 sub c BW het loon van werknemer stopzetten. Betreft deze […]

Wijziging pensioenregeling toegestaan? Houdt rekening met een zwaarwegend belang

Voor het wijzigen van de pensioenregeling heeft de werkgever instemming van de Ondernemingsraad nodig. Dat alleen is niet voldoende. De werkgever kan zich dan ook niet verschuilen achter de instemming richting individuele werknemers. Voor eenzijdige wijziging heeft de werkgever namelijk ook nog een zwaarwegend belang nodig. Hoe werkt dat in de praktijk? De kantonrechter Rotterdam […]

Het nieuwe nul-urencontract: wat verandert er voor u?

Onlangs deed de Hoge Raad een belangrijke uitspraak over oproepkrachten die meerdere keren per dag door hun werkgever worden opgeroepen. Vanaf nu moeten werkgevers voor elke werkoproep – dus ook wanneer de werknemer in kwestie maar één uurtje werkt – drie uur uitbetalen. Verstandig inroosteren is dan ook voor elke werkgever aan te bevelen. Veel […]

Aftrek van kosten

In de onderstaande tabel vindt u een opsomming van kosten. Per kostensoort ziet u welk percentage van de kosten u mag aftrekken bij het bepalen van de winst uit onderneming. Tabel Kosten voor de onderneming Soort kosten Welk deel van de kosten is aftrekbaar? Werkruimte thuis 0%, met uitzonderingen Voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, […]