Categorie: Nieuws voor het MKB(BV), personeelszaken, ziekte

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

De uitvoeringsregeling van de wet compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is gepubliceerd. Hieruit blijkt dat u uw verzoek tot compensatie van de uitbetaalde transitievergoeding aan langdurige arbeidsongeschikte werknemers vanaf 1 april 2020 bij het UWV in kunt dienen. Let wel: als u voor 1 april 2020 een transitievergoeding hebt betaald dan moet u uiterlijk op 30 […]

Vrijwillige verzekering ZW bij UWV niet nodig voor DGA

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft recht op loon uit hoofde van de arbeidsovereenkomst. Daarom is er geen recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet (ZW).  Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat in op een casus met betrekking tot de vrijwillige verzekering voor de Ziektewet (ZW) en de WIA bij het UWV.  Wat was er aan de hand?  De betrokkene werkte als […]

Eisen voor verwerking persoonsgegevens zieke werknemers

Privacy is hot. Maar privacy voor de zieke werknemer is misschien nog wel hotter. En met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei a.s. krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hanteert op dit moment een strikt criterium voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers. […]

Hoge Whk-premie met terugwerkende kracht van tafel

Werkgevers die in 2014 een hoge gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk-premie) moesten betalen vanwege de instroom van werknemers in de Ziektewet vanuit hun organisatie, kunnen mogelijk duizenden euro’s aan betaalde premie terugkrijgen. Dat volgt uit een uitspraak van Gerechtshof Amsterdam. De gedifferentieerde Whk-premie geldt sinds 1 januari 2014. De premie over een bepaald jaar wordt altijd […]

Loonsanctie: welk loon moet worden doorbetaald

Indien volgens het UWV een werkgever zijn re-integratie-inspanningen niet goed naleeft kan een loonsanctie worden opgelegd voor in beginsel een jaar. Soms is onduidelijk hoeveel loon er betaald moet worden in het derde ziektejaar. Hof Den Bosch deed daar recent een uitspraak over. De zaak betrof een werknemer van een elektrotechnisch installatiebedrijf. Aan het einde […]

Privacyregelgeving zieke werknemer: beter voorkomen dan genezen!

Iedere werkgever heeft wel eens een zieke werknemer. Wanneer de werkgever vraagt naar de reden van ziekmelding, dan vindt de werknemer het meestal geen probleem om deze vraag te beantwoorden. Wat veel werkgevers zich echter niet realiseren is dat deze vraag weleens in strijd zou kunnen zijn met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘Wbp’). Wanneer de […]

De nieuwe Ziektewet: om ziek van te worden.

Inleiding Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BEZAVA) ingevoerd. De invoering van deze wetswijziging heeft grote financiële gevolgen voor werkgevers indien een werknemer ziek uit dienst gaat. Per 1 januari 2014 is de gedifferentieerde premie ingegaan, de hoogte van die premie is echter reeds bepaald op basis van de […]

Omvang loonstop bij weigeren passende arbeid tijdens ziekte

Een zieke werknemer is in het kader van zijn re-integratie verplicht om mee te werken aan het verrichten van passende arbeid. Indien een werknemer zonder deugdelijke grond weigert om de passende arbeid te verrichten, dan mag de werkgever op grond van artikel 7:629 lid 3 sub c BW het loon van werknemer stopzetten. Betreft deze […]

Sanctie bij te late aanvraag uitkering zwangere zelfstandige (ZEZ)

Een bevallingsuitkering op basis van de Zelfstandig en Zwangerregeling moet op tijd worden aangevraagd, anders wordt het uit te keren bedrag verlaagd. Zelfstandig en Zwangerregeling (ZEZ) Een ZEZ-bevallingsuitkering moet uiterlijk twee weken vóór de ingangsdatum van de uitkering aangevraagd worden, zo is bepaald in de Wet arbeid en zorg (Wazo). De uitkering kan ingaan 6 […]

Zwangere werkneemster op tijd ziek melden

Als een werkneemster ziek wordt door haar zwangerschap of bevalling, moet u haar in principe binnen zes weken ziek melden bij UWV. Sinds 1 januari 2012 moet u in sommige situaties een zwangere werkneemster die ziek is echter al binnen vier dagen ziek melden bij UWV. Een zwangere werkneemster mag vier tot zes weken vóór […]