Maand: maart 2019

Compensatie rentederivaten – februari 2019

Heeft u als MKB- of Agrarisch ondernemer schade geleden door rentederivaten? Dan heeft u waarschijnlijk al een compensatievoorstel van uw bank ontvangen voor de afwikkeling van uw rentederivaat. Het blijkt dat de banken over het algemeen ruimhartig omgaan met het uitkeren van een vergoeding. Echter, er worden ook nog regelmatig fouten gemaakt. Laat het voorstel […]

Lenen bij eigen BV: ontmoedigt door nieuwe wetgeving

Veel ondernemers in de sector transport en logistiek hebben een aandelenbelang van meer dan 5% in een holding of rechtstreeks in een werkmaatschappij. Het is in deze situaties niet ongebruikelijk dat deze transportondernemers een rekening-courantschuld of een lening bij hun eigen BV hebben. De wetgever komt nu met een maatregel die het excessief lenen van […]

Wie mag handelen namens uw onderneming?

Veel ondernemers maken voor hun bedrijfsvoering gebruik van rechtspersonen, zoals naamloze of besloten vennootschappen. Een rechtspersoon dient door een natuurlijk persoon te worden vertegenwoordigd om (rechts)handelingen te kunnen verrichten. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn het aangaan van overeenkomsten met leveranciers of afnemers. Allereerst is het bestuur van de rechtspersoon bevoegd om de onderneming te vertegenwoordigen. Aan […]

Bijtellingsperikelen over de youngtimers

Het CBS heeft in februari 2019 cijfers naar buiten gebracht waaruit blijkt dat er in Nederland steeds meer zogenoemde youngtimers rondrijden. Zo is het percentage jonge youngtimers (15 tot 25 jaar) de laatste tien jaar gegroeid van 9% naar 19% van het totale autopark. Een opmerkelijke tendens in een tijd waarin vergroening van het wagenpark […]

Stakingswinst bruto of netto omzetten in lijfrente?

Indien u ondernemer bent in een eenmanszaak, v.o.f., maatschap of andere onderneming volgens de Wet Inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001), dan heeft u in een aantal gevallen de mogelijkheid om een stakingswinstlijfrente te vormen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien: u uw onderneming staakt u uw onderneming (geruisloos of ruisend) inbrengt in een besloten […]

Duur partneralimentatie mogelijk naar beneden bijgesteld

Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor het betalen van partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor nieuwe echtscheidingsprocedures vanaf 2020. In dit […]

Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat gaat er wel en niet door?

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De eerder voorgestelde proeftijdregels gaan echter niet door. Geen proeftijd van vijf maanden Onlangs bleek al dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het plan was om bij eerste contracten voor onbepaalde tijd een proeftijd van maximaal vijf maanden […]

Zonne-ondernemer kan op wettelijke regeling terugvallen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs drie uitspraken gedaan over personen die btw-ondernemer werden door het laten bouwen van zonnepanelen. Zulke btw-ondernemers mogen de verschuldigde omzetbelasting berekenen aan de hand van een forfait, maar zij mogen ook uitgaan van de werkelijk opgeleverde stroom. In een van de zaken oordeelt de rechtbank dat de verhuur van zonnepanelen een […]

Waar goed op letten bij vooringevulde aangifte 2018?

De vooringevulde aangifte inkomstenbelasting 2018 staat vanaf 1 maart weer klaar om gecheckt en aangevuld te worden. Deze moet dan vóór 1 mei bij de Belastingdienst weer binnen zijn. Belastingplichtigen die de aangifte al vóór 1 april indienen, krijgen gegarandeerd bericht van de fiscus vóór 1 juli 2019. Doen zij aangifte na 1 april, maar wel vóór 1 mei, dan […]

Fictieve afkoop kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vormt geen loon

A-G Niessen concludeert dat er bij een fictieve afkoop van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule geen sprake is van loon waarop de verzekeraar loonheffing moet inhouden. De zaak verloopt als volgt. Een man sluit in 1989 een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Op deze lijfrenteverzekering zijn de fiscale regels van vóór 1 januari 1992 van toepassing (oud regime). […]