All posts in Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, belastingaangifte of belastingaanslag

Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Er wordt dan al snel gesproken over co-ouderschap. De zorg voor het kind of de kinderen moet dan min of meer gelijkelijk tussen beide ouders worden verdeeld. Als dat onvoldoende gebeurt, is er in fiscale zin geen sprake van co-ouderschap en mist een van beide ouders mogelijk de IACK. We zetten hier alles wat u moet weten rondom de IACK op een rij.

Hoeveel bedraagt de IACK

De IACK bedraagt dit jaar 11,45% van uw arbeidsinkomen boven € 5.153, met een maximum van € 2.815 per jaar. U moet wel ten minste € 5.153 verdienen of, wanneer u ondernemer bent, recht hebben op de zelfstandigenaftrek.

Voorwaarden IACK

 • U hebt een kind dat geboren is ná 31 december 2008 en in 2021 minstens 6 maanden is ingeschreven op uw woonadres. Bent u co-ouder? Dan mag uw kind ook zijn ingeschreven op het adres van uw ex.
 • U hebt geen fiscale partner of u hebt minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of u hebt langer dan 6 maanden een fiscale partner én u verdient minder dan uw fiscale partner.

Wanneer bent u co-ouder?

U bent in 2021 co-ouder als het kind in een herhalend ritme in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is. Over de verdeling van de zorg is nogal wat te doen geweest, met verschillende rechterlijke uitspraken. Zo gold tot voor kort nog dat het kind minstens drie dagen per week bij een ouder moest verblijven om aan de voorwaarden te voldoen. Die eis is nu versoepeld doordat het aantal dagen op jaarbasis wordt beoordeeld, mits er sprake is van een zekere regelmaat.

Rechtzaak: een dag is écht 24 uur

Eerder kwam een zaak voor de Hoge Raad waarin opnieuw de verdeling van de zorgplicht tussen ouders aan de orde kwam. De ouders in deze zaak hadden een kind van één jaar dat een aantal dagen per week van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 19.30 uur bij de moeder verbleef. Deze merkte dit verblijf aan als één dag, maar de Hoge Raad ging hier niet in mee. De Hoge Raad besliste dat één dag moet worden opgevat als 24 uur. Omdat momenteel de eis gesteld wordt dat een kind minstens 156 dagen per jaar bij een ouder verblijft, is het arrest ook nu nog van belang.

Op de site van de Belastingdienst wordt aangegeven dat ook dagdelen meetellen. Dit komt bijvoorbeeld neer op drie dagen per week. Of de rechter deze uitleg onderschrijft, is nog onzeker.

Tip! Wilt u op zeker spelen, spreek dan een schema af waarbij u uw kind(eren) per jaar ten minste 156 hele dagen van 24 uur verzorgt, in een herhalend ritme.

Tip! Heeft u twee of meer jonge kinderen met uw ex-partner? Door bij ieder (minstens) één kind in te schrijven, voldoet u beiden automatisch aan de voorwaarden zolang het betreffende kind jonger is dan 12 jaar. U hoeft dan niet te voldoen aan de ingewikkelde regels van co-ouderschap.

(Bron: DRV)

Op de portalen van de Belastingdienst en de Douane worden vertrouwelijke gegevens verwerkt. Het is daarom belangrijk dat ondernemers veilig kunnen inloggen op deze portalen. De lidstaten van de EU hebben samen de eIDAS-verordening gemaakt. Hierin staan de eisen voor de betrouwbaarheidsniveaus van inlogmiddelen. De portalen van de Belastingdienst en de Douane moeten worden beveiligd met betrouwbaardere inlogmiddelen, zoals eHerkenning. eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor bedrijven. De Belastingdienst eist eHerkenning met niveau 3 om in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst kan thans nog worden gebruikt voor het indienen van btw-aangiften, maar dit gaat op termijn worden stopgezet.

Om ondernemers tegemoet te komen, komt er een compensatieregeling. Alle organisaties die eHerkenning alléén nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften kunnen gebruikmaken van de regeling. Dit geldt niet voor eenmanszaken. Zij kunnen aangifte doen met DigiD.

Compensatie kosten eHerkenning

De regeling compenseert één eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) betaalt de vergoeding van € 24,20 inclusief btw rechtstreeks uit aan de ondernemer die kosten heeft gemaakt voor de aanschaf van het Belastingdienst eH3-inlogmiddel. Het bedrag van de vergoeding is gebaseerd op de laagste prijs in de markt. De vergoeding kan online worden aangevraagd via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Compensatie kosten intermediair of software als geen eHerkenning mogelijk is

eHerkenning kan thans alleen worden aangevraagd door organisaties die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. Niet alle belastingplichtigen kunnen zich echter in het Handelsregister inschrijven. Zij kunnen op dit moment dus ook nog geen eHErkenning aanvragen. Wordt er thans loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting gedaan via het oude portaal voor ondernemers van de Belastingdienst en is er geen inschrijving bij KvK waardoor geen eHerkenning kan worden aangevraagd? Dan dient u voorlopig aangifte te doen via een softwarepakket of met behulp van een intermediair. Ook dan is er recht op compensatie van maximaal € 450 inclusief btw per kalanderjaar via Aanvraag Vergoeding kosten aanschaf aangiftesoftware of inhuur intermediair.

Meer algemene informatie is terug te vinden op eHerkenning aanvragen.

(Bron: Van Oers)

Corona: Denk aan tegemoetkoming voor melding betalingsonmacht

Categories: Nieuws, Nieuws voor het MKB (BV), Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, belastingaangifte of belastingaanslag
Reacties uitgeschakeld voor Corona: Denk aan tegemoetkoming voor melding betalingsonmacht

Bent u bestuurder van een bv of een andere rechtspersoon waarvoor de Nederlandse vennootschapsbelasting geldt? Dan kunt u door de ontvanger van de belastingen aansprakelijk worden gesteld als die rechtspersoon bepaalde belasting- en premieschulden niet betaalt. Om die aansprakelijkheid te voorkomen, moet u normaal gesproken een melding van betalingsonmacht doen. Dan kunt u alleen nog aansprakelijk worden gesteld als de ontvanger aannemelijk maakt dat:

 • er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voorafgaand aan het tijdstip van de melding;
 • En het niet betalen van de belastingen/premies hiervan een gevolg is.

Normaal moet u binnen twee weken na de dag waarop de belasting op de aangifte betaald moet zijn een rechtsgeldige melding doen van betalingsonmacht. Heeft u echter om uitstel van betaling gevraagd in verband met corona, dan is een aparte melding van betalingsonmacht niet nodig.

Achteraf alsnog niet rechtsgeldig geacht

De melding van betalingsonmacht wordt alsnog niet-rechtsgeldig geacht als achteraf blijkt dat de betalingsonmacht niet hoofdzakelijk verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Doe bij twijfel dus op de gebruikelijke wijze melding van betalingsonmacht binnen de daarvoor gestelde termijn van twee weken.

Tegemoetkoming alleen bij uitstel vanwege corona

De tegemoetkoming ziet alleen op schulden die meedelen in het bijzonder uitstel van betaling wegens de coronacrisis. Voor nieuw opgekomen schulden na afloop van dat uitstel moet u dus wel tijdig een melding betalingsonmacht doen!

Pensioenpremies

De tegemoetkoming geldt niet voor te betalen pensioenpremies aan een bedrijfspensioenfonds. Kan een BV zijn premies voor het bedrijfspensioenfonds niet voldoen, dan moest/moet daarvoor dus wél ‘gewoon’ een tijdige melding betalingsonmacht worden gedaan.

(Bron: Flynth)

Eén van de belangrijke maatregelen die de overheid heeft getroffen om ondernemingen te helpen tijdens de coronacrisis is een ruimhartig beleid inzake het verkrijgen van uitstel van betaling voor belastingschulden. Daarbij maakt de Belastingdienst onderscheid tussen uitstel voor maximaal drie maanden en uitstel voor langer dan drie maanden.

Kort uitstel (voor drie maanden)

Als u een verzoek tot bijzonder uitstel (i.v.m. corona) doet op of na 12 maart 2020, dan zal de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen opschorten voor drie maanden. Dit geldt dan zowel voor aanslagen waar u op dat moment uitstel voor heeft gevraagd, als de aanslagen die in die drie maanden nog extra zijn opgelegd. Het moet daarbij wel gaan om de belastingschulden die voor bijzonder uitstel in aanmerking komen. Dat zijn: loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Vanaf tijdvakken vanaf 1 mei 2020 kunt u als vergunninghouder van personenauto’s ook uitstel van betaling krijgen voor de bpm.

Na afloop van deze drie maanden is het dan in beginsel zo dat u weer aan uw nieuwe betalingsverplichtingen moet gaan voldoen. Het aflossen van de achterstallige schulden moet u doen vanaf 1 oktober 2021 gedurende een periode van maximaal 36 maanden in gelijke termijnen. Uiteraard mag u ook eerder starten met aflossen.

Voor zogenaamde ‘pre corona belastingschulden’ (schulden die nog van voor de corona crisis stammen, waar u wellicht al een afwijkende regeling voor had getroffen) geldt dat deze tijdelijk ‘mee’ mochten gaan in de drie maanden uitstel. Als u geen verlenging heeft aangevraagd, mogen deze pre coronaschulden niet mee worden genomen in de betalingsregeling van 36 maanden, maar moeten dan direct worden voldaan.

U kunt ook uitstel aanvragen voor een langere periode. Dat kunt u nu direct doen, maar u kunt ook nog wachten, als u nog niet weet of u langer uitstel nodig heeft.

NB. Mocht u eerst kort uitstel hebben aangevraagd en toch langer uitstel nodig hebben, dan moet dit  in beginsel worden aangevraagd vóór het aflopen van de drie maandstermijn. Voor het aanvragen van de verlenging van het uitstel is een speciaal digitaal formulier beschikbaar.

Langer dan drie maanden uitstel

Aan uitstel langer dan drie maanden worden meer eisen gesteld dan aan het korte uitstel van drie maanden. Deze voorwaarden zijn:

 • De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.
 • Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.
 • Er is wel telkens regulier aangifte gedaan.
 • Het uitstel geldt alleen voor de specifieke belastingschulden waarvoor corona-uitstel mogelijk is. 
 • Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel € 20.000 of meer bedraagt is een verklaring van een derde-deskundige vereist.
 • De ondernemer moet verklaren geen dividenden en bonussen te zullen uitkeren, of eigen aandelen te zullen inkopen.

Omvang totale belastingschuld

Meer of minder dan 20.000 euro
Als de totale belastingschuld minder dan 20.000 euro bedraagt (op het moment van de eerste aanvraag van uitstel), hoeft er geen speciale verklaring bij het verzoek te worden gevoegd. Wel zult u aannemelijk moeten maken dat u aan de overige voorwaarden voldoet, namelijk dat uw betalingsproblemen er (nog steeds) zijn en dat ze hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn veroorzaakt. Het is dus niet zo dat uw problemen alléén door de coronacrisis mogen komen, maar andere redenen mogen dus alleen bijkomstig zijn.

Meer dan 20.000 euro: derde-deskundige verklaring
Is de totale openstaande belastingschuld meer dan € 20.000 ten tijde van het eerste verzoek om uitstel, dan moet een derde deskundige een verklaring verstrekken. In deze verklaring moet het volgende zijn opgenomen:

 • Een verklaring dat aannemelijk is dat sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna (met deze korte termijn bedoelt de overheid met name aan te sluiten bij de periode waarin de actuele coronabeperkingen van het kabinet ten aanzien van uw onderneming gelden).
 • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
 • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. 

De eerste twee vereisten zullen naar verwachting weinig discussie opleveren. De laatste eis zal het meest lastige zijn om in te vullen. Het zal immers niet altijd meevallen om een plausibele liquiditeitsprognose op te stellen als nog niet duidelijk is wanneer de ondernemer zijn bedrijf weer goed kan opstarten. 

De prognose mag echter worden opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn. Enige inschatting zal daarbij altijd onvermijdelijk zijn.

Wie komt in aanmerking als derde-deskundige? 

De verklaring van de derde hoeft geen assuranceverklaring te zijn. De verklaring hoeft niet, maar mag wel door een externe accountant worden opgesteld. Het mag ook gaan om een externe consultant, een externe financier of een brancheorganisatie. Wel is het vanzelfsprekend aan de ontvanger om te beoordelen of de verklaring van voldoende kwaliteit is. 

Zonder meer uitstel, of toch meer voorwaarden?

Het is niet zo dat er altijd automatisch uitstel wordt verleend. In de meeste gevallen zal dat wel het geval zijn, echter kan de ontvanger in bijzondere omstandigheden er toch toe besluiten om geen uitstel te verlenen of al verleend uitstel van betaling in te trekken. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als de ontvanger vreest dat zijn verhaalsmogelijkheden in gevaar komen.
Krijgt u geen uitstel? Neem dan contact met ons op. 

Hoe wordt het lange bijzondere uitstel verder afgewikkeld?

Indien u uitstel heeft voor langer dan drie maanden, geldt dit voor belastingaanslagen die uiterlijk worden opgelegd tot en met 30 juni 2021. Met ingang van 1 oktober 2021 moet u uw nieuwe betalingsverplichtingen hervatten. Ook moet u dan beginnen met het aflossen van de achterstallige schulden. U kunt aflossen gedurende een periode van maximaal 36 maanden in maandelijks gelijke termijnen. Bij verlengd uitstel mag u ook pre coronaschulden meenemen in de betalingsregeling van 36 maanden.

Mocht u de schulden niet binnen deze periode kunnen aflossen, neem dan contact met ons op. Wellicht kan de ontvanger in overleg overgaan tot het toepassen van maatwerk.

(Bron: BDO)

De Eerste Kamer heeft in december 2020 ingestemd met de belastingplannen van het kabinet voor 2021. Nu ook de Senaat akkoord is, staan de tarieven voor de inkomsten-/loonbelasting en de vennootschapsbelasting definitief vast. Een overzicht.

De Tweede Kamer had de plannen al medio november goedgekeurd, inclusief een paar wijzigingen. Zo is de belastingvrijstelling voor schenkingen tijdelijk opgehoogd. Het Belastingplan 2021 kreeg bij de stemming een grote meerderheid in de Eerste Kamer. Alleen de Partij voor de Dieren, de SGP en de SP stemden tegen.

Twee schijven inkomstenbelasting en loonbelasting

De goedkeuring door de Eerste Kamer betekent dat een groot aantal belastingplannen nu echt van start kan. Dat geldt onder meer voor de investeringskorting BIK, het opschroeven van de vrijstelling in box 3, de wijziging van de overdrachtsbelasting en de invoering van een vliegbelasting voor passagiers met een tarief van € 7,845 per vlucht.
Ook staan de tarieven voor de inkomsten- en loonbelasting voor 2021 nu definitief vast. Het tarief in de eerste schijf daalt daarmee in 2021 van 37,35% naar 37,1%. Dit tarief geldt tot een inkomen van € 68.507, dit is gelijk aan 2020. Boven deze inkomensgrens geldt een tarief van 49,5%. Een tabel met alle tarieven en de opbouw daarvan vindt u op de site van belastingdienst. Tegelijkertijd gaat ook de afbouw van het aftrektarief door: diverse posten, zoals de hypotheekrenteaftrek zijn in 2021 nog maar tegen 43% aftrekbaar. Volgens eerdere berichten wordt deze afbouw de komende jaren zo voortgezet:

Jaar20192020202120222023
Maximaal aftrektarief49%46%43%40%37,05%

Vrije ruimte kleiner, laag tarief VPB daalt

Ook staat nu vast dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling in 2021 kleiner wordt. Tot een loonsom van € 400.000 is de vrije ruimte 1,7% (dat is dit jaar als ‘coronamaatregel’ opgehoogd naar 3%). Boven deze grens daalt het percentage vrije ruimte van de huidige 1,2% naar 1,18%.
Verder zien ondernemingen het lage tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) in 2021 zakken, van 16,5% naar 15%. Dit tarief geldt bovendien tot een winst van € 245.000, tegen € 200.000 nu. Het hoge VPB-tarief blijft staan op 25%.

Belastingdruk bij verschillende ondernemingsvormen

De Eerste Kamer heeft bij de behandeling van het Belastingplan 2021 ook nog twee moties aangenomen. Eén daarvan gaat over de verschillende belastingdruk voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (zzp’ers bijvoorbeeld) en VPB-plichtige ondernemers (zoals een bv). De motie vraagt het kabinet om onderzoek te doen naar een ‘meer neutrale behandeling’ van ondernemers voor de inkomstenbelasting en VPB-ondernemers. De Senaat wil de uitkomsten uiterlijk in de eerste helft van 2021 hebben.
Ook was er voldoende steun voor een motie die het kabinet vraagt om belastingvoorstellen voortaan te voorzien van een zogeheten ‘doenvermogentoets’. Ofwel: kunnen belastingplichtigen uit de voeten met nieuwe regels, of zijn ze te complex?

(Bron: Rendement)

Er zijn twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de uitstel van betaling van belastingen:

✔️ Ondernemers die voor 1 oktober uitstel hebben aangevraagd, kunnen dit verlengen tot 1 januari 2021. 
✔️ Ondernemers die tot nu toe (nog) geen uitstel van betaling van belastingen hebben aangevraagd, kunnen dit alsnog doen.
Dit kan tot 1 januari 2021. 

Motie van Tweede Kamer

Bovenstaande betekent dat niet alleen ondernemers die vóór 1 oktober uitstel hebben aangevraagd dit kunnen verlengen, maar dat ook degenen die nog geen uitstel hebben aangevraagd dit alsnog kunnen doen. De Tweede Kamer had hier een motie voor ingediend. 

Aflossen vanaf 1 juli 2021

De belastingschulden waarvoor uitstel wordt verkregen, moeten in beginsel vanaf 1 juli 2021 worden afgelost. Hiervoor krijgen ondernemers 36 maanden de tijd.

Uitstelportaal heropend

De Belastingdienst zal het digitale uitstelportaal vanaf 4 november heropenen. Via dit portaal kunnen ondernemers uitstel van betaling van belastingen aanvragen. Verzoeken tot uitstel die al langs een andere weg bij de Belastingdienst zijn binnengekomen, zal de Belastingdienst ook in behandeling nemen.

(Bron: De Jong & Laan)

Verbreken fiscale eenheid door wijzigingen tarief vennootschapsbelasting?

Categories: Nieuws, Nieuws voor het MKB (BV), Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, belastingaangifte of belastingaanslag
Reacties uitgeschakeld voor Verbreken fiscale eenheid door wijzigingen tarief vennootschapsbelasting?

Vanaf 2021 zal het tarief van de vennootschapsbelasting (Vpb.-tarief) volgens de kabinetsplannen verder omlaag gaan, maar dat geldt alleen voor het lage Vpb.-tarief. Dat lage Vpb.-tarief geldt nu nog voor winsten tot maximaal € 200.000 en wordt daarom ook wel eens het MKB-tarief genoemd.

In het jaar 2020 geldt nog een MKB-tarief van 16,5% voor de eerste € 200.000 aan belastbare winst voor uw BV. Wanneer u meer winst maakt dan € 200.000, wordt dat meerdere in 2020 nog belast tegen een tarief van 25%. Een behoorlijk tariefverschil. Al eerder was besloten dat het MKB-tarief in 2021 zou worden verlaagd naar 15% en het hoge tarief zou worden verlaagd naar 21,7%. Op dat voornemen komt dit kabinet nu echter weer terug.

Verlaging tarief vanaf 2021

Het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting wordt vanaf 2021 verlaagd naar 15%. Dat gaat dan niet meer gelden voor een belastbare winst van maximaal € 200.000 maar zelfs voor een belastbare winst van maximaal € 245.000 in 2021 en voor een belastbare winst van maximaal € 395.000 in 2022. Voor winsten die hier bovenuit komen, geldt dan een tarief van 25% over dat meerdere. Dat is voor het MKB natuurlijk een enorme vooruitgang.
In een schema ziet die aanpassing er als volgt uit:

Deze tariefaanpassing en de verlenging van de MKB-schijf zijn dus zeer voordelig want het tariefverschil tussen de MKB-schijf en de hogere schijf is daardoor maar liefst 10%. Wanneer u uw onderneming(en) in meerdere BV’s exploiteert en die BV’s zijn allemaal zelf belastingplichtig, dan kunt u dus bij iedere BV dit tariefverschil benutten.

Fiscale eenheid Vpb.

Veel ondernemers die hun onderneming exploiteren in de BV-vorm en daarbij gebruik maken van meerdere BV’s hebben voor die BV’s een fiscale eenheid voor de Vpb. aangevraagd. Dat houdt dan in dat de Vpb. wordt geheven over de totale winst van alle BV’s tezamen. Dat heeft enkele voordelen, namelijk:

 • U hoeft maar één keer aangifte te doen voor alle BV’s in de fiscale eenheid;
 • De positieve en negatieve resultaten van de verschillende vennootschappen kunnen direct met elkaar worden verrekend zodat u zich direct Vpb. bespaart;
 • U hoeft niet zo nauwkeurig kostendoorbelastingen te berekenen want die hebben toch geen gevolgen (LET OP: in sommige situaties kan dat wel van belang zijn);
 • U kunt eenvoudig met bezittingen schuiven tussen vennootschappen omdat onderlinge resultaten niet worden meegenomen bij de bepaling van het resultaat.

Uiteraard zijn er ook nadelen aan een fiscale eenheid en dat zijn:

 • U komt minder snel in aanmerking voor een faciliteit als de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
 • U kunt maar één keer gebruik maken van het tariefverschil tussen het hoge en het lage Vpb.-tarief. Dat verschil wordt vanaf 2021 nog groter en bedraagt dan maar liefst 10% en dat ook nog eens over een groter bedrag.

Verbreken fiscale eenheid

Als u voldoende winst maakt in de Vpb. dan zult u wellicht geneigd zijn om de fiscale eenheid dan maar direct te verbreken. Dat kan natuurlijk vanuit fiscaal opzicht erg interessant zijn. Als u nu bijvoorbeeld 4 BV’s heeft die naar verwachting in 2021 in totaal € 1.000.000 winst zullen maken en die vormen samen een fiscale eenheid, dan heeft u maar één keer voordeel van het 15%-tarief over de eerste € 245.000. Als alle vennootschappen zelf belastingplichtig zijn en allemaal een winst van € 250.000 aangeven dan kunt u vier keer van het lage tarief gebruik maken! Dat scheelt u drie keer € 24.500 aanVpb. per jaar (10% x € 245.000) en dat is toch aanzienlijk.

Echter, voordat u uw adviseur opdracht geeft om de fiscale eenheid met ingang van 1-1-2021 te verbreken moet u wel weten dat daar ook de nodige nadelen aan zitten:

 • Meestal is slechts één BV of zijn slechts enkele BV’s in de groep de echte winstmaker (s) en komen niet alle BV’s aan de drempel van € 245.000;
 • Bij de verbreking geldt een anti-misbruiktermijn van (meestal) zes jaar en die kan ingrijpende fiscale gevolgen hebben op het moment van verbreking van de fiscale eenheid;
 • U zult weer heel zorgvuldig moeten zijn met de onderlinge transacties tussen de BV’s;
 • Als een vennootschap een keer verlies lijdt, dan kunt u dat niet meer direct verrekenen;
 • U zult voor iedere vennootschap afzonderlijk aangifte moeten doen.

Naast fiscale gevolgen kan de verbreking van de fiscale eenheid ook op andere terreinen gevolgen hebben. Het verbreken van de fiscale eenheid kan namelijk invloed hebben op lopende en nieuwe subsidietrajecten voor productontwikkeling en of nieuwbouw van uw bedrijfspand. Met het verbreken van een fiscale eenheid kunnen voordelen wegvallen. Voordat een definitief besluit wordt genomen, is het goed deze effecten te laten beoordelen door een subsidie adviseur.

Meerdere keren gebruik maken van het lagere MKB-tarief 

Wilt u meerdere keren gebruik maken van het lagere MKB-tarief in de vennootschapsbelasting? Dan kunt u overwegen om de fiscale eenheid Vpb. te verbreken. Wilt u dat deze zogeheten ontvoeging plaatsvindt met ingang van 1 januari 2021? Dan moet u het verzoek om deze ontvoeging uiterlijk op 31 december 2020 hebben ingediend bij de belastingdienst.

Laat de verbreking vooraf beoordelen

Maar past u daarbij op dat een verbreking niet alleen maar voordelen heeft. Laat daarom de verbreking vooraf beoordelen door uw belastingadviseur, subsidieadviseur en accountant van Flynth zodat zij een advies op maat kunnen geven waarbij de voor- en nadelen in uw specifieke situatie goed in kaart worden gebracht.

(Bron: Flynth)

De regering heeft een breed noodpakket voor de coronacrisis bekend gemaakt. Om ondernemers in liquiditeitsproblemen te helpen is er bijzonder uitstel van betaling van belastingaanslagen mogelijk. De Belastingdienst zet de rente op (bijna) 0%. Aanvragen van bijzonder uitstel of verlenging is nog mogelijk tot 1 januari 2021. De betalingsregeling start op 1 juli 2021 en duurt 36 maanden. Wat is er mogelijk en waar moet jij als ondernemer rekening mee houden?

Betalingsuitstel (3 maanden) nog aan te vragen tot 1 januari 2021
Betalingsregeling belastingschulden na bijzonder uitstel
Verlenging bijzonder uitstel belastingaanslagen tot 1 januari 2021
Voor welke belastingen is bijzonder uitstel mogelijk?
Invorderingsrente naar (bijna) 0%
Langer betalingsuitstel nodig?
Aangifte btw en loonheffingen doen
Uitstel van betaling aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting
Belastingrente in aanslagen
Uitstelverzoek is ook melding betalingsonmacht
Verlaging voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
Verzoek verlaging voorlopige aanslag mogelijk

Betalingsuitstel (3 maanden) nog aan te vragen tot 1 januari 2021

Als je als ondernemer door de coronacrisis acute betalingsproblemen hebt, kun je met een brief om uitstel van betaling (laten) vragen. Deze mogelijkheid zou eindigen op 1 oktober 2020, maar is alsnog verlengd tot 1 januari 2021. Dit kan belangrijk zijn als je als ondernemer door de tweede coronagolf alsnog betalingsruimte nodig hebt.

Het verzoek hoef je maar éénmalig in te dienen. Je krijgt dan voorlopig uitstel van betaling, de invorderingsmaatregelen worden gestopt en een eventuele verzuimboete wordt geschrapt. Je krijgt vanaf het moment van je verzoek 3 maanden uitstel van betaling voor de aanslagen die op dat moment openstaan. Het uitstel geldt automatisch ook voor de aanslagen die aan jou daarna in de periode van 3 aan jou worden opgelegd. Wil je dat wij je helpen bij een verzoek om bijzonder uitstel van betaling? Neem dan contact op met je klantbeheerder. 

Betalingsregeling belastingschulden na bijzonder uitstel

Veel ondernemers hebben al eerder bijzonder uitstel van belastingbetalingen aangevraagd. De Belastingdienst heeft bekendgemaakt hoe zij straks met een betalingsregeling de belastingschulden alsnog gaan innen. Als ondernemer met uitstel krijg je hierover een brief.

Betalingsregeling
Dit is belangrijk om te weten over de afbetaling van de belastingschuld:

 • Vanaf 1 juli 2021 gaat voor de openstaande belastingschuld een betalingsregeling lopen tot 1 juli 2024.
 • Je mag de openstaande belastingschuld in 36 maandelijkse termijnen aflossen.
 • Krijg je belastingteruggaven, dan worden die tot 1-7-2024 niet verrekend.
 • De rente blijft tot 31-12-2021 (bijna) 0%.

Deze regeling komt in de plaats van de eerdere plannen voor een betalingsregeling van 24 maanden vanaf 1 januari 2021, en is dus ruimer geworden.

Nieuwe aangiften en aanslagen
Als je uitstel van betaling van 3 maanden is afgelopen, dan moet je alle nieuwe aangiften en aanslagen vanaf 1 oktober 2020 weer op tijd betalen.

Kreeg je al eerder uitstel van 3 maanden en heb je langer uitstel nodig? Dan kan je nog tot 1 januari 2021 om verlenging van het uitstel vragen. Dit verlengde uitstel geldt dan ook voor de nieuwe aanslagen en aangiften tot 1 januari 2021. Meer hierover lees je in het vervolg van dit artikel.

Verlenging bijzonder uitstel belastingaanslagen tot 1 januari 2021

Heb je als ondernemer bijzonder uitstel lopen, maar red je het niet met de 3 maanden die je hebt gekregen? Het aanvragen van verlenging is nog steeds mogelijk, de termijn is versoepeld. Vraag je vóór 1 januari 2021 verlenging van het uitstel aan, dan krijg je langer uitstel voor alle aanslagen en aangiften tot 1 januari 2021. De belastingschuld komt daarna in de betalingsregeling die start op 1 juli 2021. Dit betekent wel dat je vanaf 1 januari 2021 alle nieuwe aangiften en aanslagen weer op tijd moet betalen.

Voor de verlenging van betalingsuitstel gelden voorwaarden. Meer hierover lees je verderop in dit artikel.     

Voor welke belastingen is bijzonder uitstel mogelijk?

Als je als ondernemer bent getroffen door de coronacrisis, kun je bijzonder uitstel voor betaling van belastingaanslagen krijgen. Het gaat dan om de volgende belastingaanslagen:

1. Naheffingsaanslagen loonheffingen
​2. Naheffingsaanslagen omzetbelasting 
3. Voorlopige en definitieve aanslagen vennootschapsbelasting 
4. Voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting
5. Voorlopige en definitieve aanslagen premie zorgverzekeringswet 

Ook voor andere belastingaanslagen die je door de coronacrisis tijdelijk niet kunt betalen, kan verlenging van betalingsuitstel worden aangevraagd. Het gaat om de volgende aanslagen:

 • Kansspelbelasting
 • Assurantiebelasting
 • Verhuurderheffing
 • Milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater)
 • Accijns (minerale oliën, alcohol en tabak)
 • Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Bijzonder uitstel van betaling voor gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting is ook mogelijk, maar dit is per gemeente of waterschap verschillend geregeld. Hiervoor moet je een apart verzoek indienen.

Invorderingsrente naar (bijna) 0%

Als je een aanslag niet op tijd betaalt, betaal je vanaf het einde van de betaaltermijn normaal gesproken 4% invorderingsrente. De invorderingsrente is sinds maart 2020 tijdelijk van 4% verlaagd naar 0,01%. Deze verlaging geldt tot 31 december 2021. De Belastingdienst neemt hiermee een belangrijke drempel weg om uitstel van betaling aan te vragen.  

Langer betalingsuitstel nodig?

Heb je betalingsuitstel voor je belastingen gehad en een aanvullend uitstel van betaling nodig vanwege de coronacrisis? Dan moet je voor 1 januari 2021 een aanvullende verzoek om betalingsuitstel (laten) indienen. Voor verlenging van het betalingsuitstel geldt dat jouw betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis moeten zijn ontstaan.

 • Bij een totale belastingschuld van minder dan 20.000 euro is een verzoek waarin je de oorzaak van de betalingsproblemen toelicht, voldoende.
 • Bij een belastingschuld van 20.000 euro of meer moet er een goede liquiditeitsprognose en  een deskundigenverklaring komen. Als jouw accountant zijn wij bevoegd een dergelijke verklaring op te stellen.  
 • Voor bv’s gaat tevens gelden dat de ondernemer moet verklaren dat geen dividenden en bonussen (aan de bestuurders) zullen worden uitgekeerd, of eigen aandelen worden ingekocht.

Bij het einde van de uitstelperiode ontvang je een voorstel voor een betalingsregeling.

Let op: een aanvullende voorwaarde voor langer dan 3 maanden betalingsuitstel is dat je hebt voldaan aan de aangifteplicht. Zie hierna.   

Aangifte btw en loonheffingen doen

De loonheffingen van een maand betaal je normaal gesproken op de aangifte die je doet in de maand daarna. Voor de btw doe je kwartaalaangifte in de maand na een kwartaal. Als je verzoekt om uitstel van betaling, moet je in maart 2020 en de maanden daarna wel je aangiften loonheffingen blijven indienen. Ook voor je kwartaalaangiften btw geldt dat je die tijdig moet blijven doen. Dat geldt dus ook als je betalingsproblemen hebt. Na het indienen wacht je dan de naheffingsaanslag af. Betaalverzuimboetes tijdens de periode dat je uitstel van betaling hebt, worden teruggedraaid. 

Let op: heb je al eerder een uitstelverzoek gedaan omdat er al een aanslag lag voor een andere belasting (bijvoorbeeld: inkomstenbelasting)? Dan is een uitstelverzoek niet meer nodig. De naheffingsaanslagen vallen dan automatisch onder het verleende bijzondere uitstel.

Uitstel van betaling aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

Heb je nu al een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor 2019 of eerder die je moet betalen? Of ontvang je die binnenkort? Als je hiervoor door de coronacrisis geen liquide middelen hebt, dan is hiervoor ook uitstel van betaling mogelijk. Het uitstel kan zowel worden aangevraagd voor definitieve aanslagen als  voorlopige aanslagen (die niet meer kunnen worden verlaagd). Ook voor naheffingsaanslagen btw of loonheffingen die je hebt liggen of nog ontvangt, kan uitstel worden aangevraagd. Ook hiervoor geldt dat de invorderingsrente van 23 maart tot 31 december 2021 op (bijna) 0% is gezet.

Belastingrente in aanslagen  

De rente die wordt berekend in de aanslagen zelf (belastingrente) is sinds juni 2020 ook verlaagd naar 0,01%. Als je door coronacrisis pas laat je aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt indienen, wordt er geen belastingrente meer berekend vanaf juli 2020 (inkomstenbelasting) en juni 2020 (vennootschapsbelasting). Ook voor de naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffingen geldt dat vanaf juni 2020 geen belastingrente meer wordt berekend. De lage belastingrente geldt tot 1 oktober 2020. De rente voor aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is sinds 1 oktober 2020 4%. Voor aanslagen vennootschapsbelasting stijgt de rente op 31 december 2021 weer naar de torenhoge 8%. 

Let op: in aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2018 vanwege een laat ingediende aangifte kan je dus nog wel een deel belastingrente (tot juni 2020) verwachten.

Uitstelverzoek is ook melding betalingsonmacht

Het is niet meer nodig om een aparte melding betalingsonmacht te doen. De Belastingdienst ziet jouw uitstelverzoek ook als een melding betalingsonmacht voor belastingtijdvakken vanaf februari 2020 tot 1 januari 2021. Voorwaarde is dat de betalingsonmacht door de coronacrisis moet zijn ontstaan.

De melding betalingsonmacht is belangrijk voor rechtspersonen, zoals BV’s. Bestuurders van rechtspersonen die de omzet- of loonbelasting niet kunnen betalen, moeten tijdig de betalingsonmacht melden, om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Verlaging voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 

Als ondernemer heb je waarschijnlijk begin dit jaar al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 gehad. Daarbij is de winst over 2020 door de Belastingdienst ingeschat en betaal je de over 2020 verschuldigde inkomsten- en vennootschapsbelasting maandelijks (of in één keer) als voorschot vooruit. 

Verzoek verlaging voorlopige aanslag mogelijk 

Als de coronacrisis je hard raakt, kun je een verzoek om verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst indienen. Dit kan als je over 2020 minder winst verwacht te maken dan begin dit jaar door de Belastingdienst is ingeschat. De Belastingdienst zal je verzoek toewijzen. Verlaging van de voorlopige aanslag 2020 betekent dat je de komende maanden minder hoeft te betalen. Als bij de verlaging blijkt dat je de afgelopen maanden te veel hebt betaald, krijg je het verschil uitbetaald. 

Wijziging regeling voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Categories: Nieuws, Nieuws voor het MKB (BV), Nieuws voor het MKB(BV), belastingnieuws, belastingaangifte of belastingaanslag
Reacties uitgeschakeld voor Wijziging regeling voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting

Op 5 oktober 2020 is een nota van wijziging op het met Prinsjesdag ingediende wetsvoorstel Belastingplan 2021 aan de Tweede Kamer gezonden. Er wordt voorgesteld om de regels voor de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting te wijzigen. De regels worden enerzijds beperkt en anderzijds verruimd. Als de wetswijziging wordt aangenomen, treden de regels per 1 januari 2022 in werking. De regels hebben gevolgen voor ondernemingen met aanwezige verliezen. 

Huidige regeling

Op dit moment kunnen verliezen in de vennootschapsbelasting worden verrekend met de winsten van het voorgaande jaar en de winsten van de zes volgende jaren.  In een winstjaar is de volledige belastbare winst beschikbaar voor verliesverrekening. Er geldt op dit moment dus geen maximumbedrag aan verliesverrekening per jaar. 

Voorgestelde wijzigingen

Het kabinet stelt voor om de verliesverrekeningsregels op drie punten te wijzigen:

 1. De voorwaartse verliesverrekeningstermijn (carry-forward) van zes jaar vervalt. Een verlies wordt daardoor onbeperkt in de tijd voorwaarts verrekenbaar. De achterwaartse verliesverrekeningstermijn (carry-back) blijft één jaar.
 2. Voor zover de belastbare winst over een jaar € 1 miljoen of minder is, kan die belastbare winst helemaal worden gebruikt voor de verrekening van een verlies uit een ander jaar.
 3. Voor zover de belastbare winst over een jaar meer is dan € 1 miljoen, kan slechts de helft van die belastbare winst boven € 1 miljoen worden gebruikt voor de verrekening van een verlies uit een ander jaar. 

Volgens het voorstel gaan deze regels in vanaf boekjaren die starten op of na 1 januari 2022. Dit betekent dat deze regels ook gaan gelden voor verliezen die op dat moment nog openstaan. Het gaat om verliezen die zijn geleden in boekjaren die zijn gestart op of na 1 januari 2013 en die nog niet verrekend zijn. 

Advies voor ondernemingen in Nederland

Voor belastingplichtigen met veel openstaande verliezen is het interessant te beoordelen of het mogelijk is om deze verliezen nog in 2020 en 2021 te verrekenen. Daarnaast is het in algemene zin altijd interessant te (laten) beoordelen in hoeverre de verliesverrekening kan worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld tussen groepsmaatschappijen. 

(Bron: BDO)

Prinsjesdag: de dag dat het kabinet haar plannen presenteert. De plannen vliegen je weliswaar om de oren, vandaar dat we de 3 belangrijkste items voor u hebben opgesomd. Heeft u langer de tijd?

1. Invoering startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Om de toegang tot de woningmarkt voor starters te verbeteren, wordt per 1 januari 2021 een vrijstelling voor overdrachtsbelasting ingevoerd. De vrijstelling geldt voor de aankoop van een eigen woning door een koper tussen de 18 en 35 jaar.

Is er al eerder gebruikgemaakt van de overdrachtsbelastingvrijstelling, of is de koper 35 jaar of ouder, dan geldt het huidige tarief van 2% voor de aanschaf van een eigen woning.

Voor de overige verkrijgingen gaat het tarief van de overdrachtsbelasting naar 8% (6% in 2020). Hierbij kan worden gedacht aan niet-woningen (bedrijfsgebouwen, hotels etc.), maar daarnaast ook aan woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt.

Bent u voornemens te investeren in onroerend goed, dan kan het interessant zijn om dat nog dit jaar te doen. Bij uitstel tot 2021 zal dat 8% overdrachtsbelasting tot gevolg hebben i.p.v. 2% (woningen) of 6% (zakelijk vastgoed).

2. Afbouw hypotheekrente- en zelfstandigenaftrek

In het belastingplan 2021 worden de ingezette versoberingen zoals de afbouw van hypotheekrenteaftrek en zelfstandigenaftrek verder doorgezet. De box 2 belasting gaat in 2021 weer verder omhoog naar 26,9% en het tarief in box 3 stijgt licht naar 31%. Laat daarom beoordelen of uw privé situatie fiscaal nog optimaal is.

Mogelijk is het raadzaam om de hypotheek eigen woning af te lossen, al dan niet via dividend uit uw bv, of met spaargeld. Of is het wellicht beter om uw hypotheek om te zetten naar box 3? Zijn er mogelijkheden om vermogen onder te brengen in uw onderneming of BV? En is uw salaris fiscaal nog wel optimaal? Koenen en Co brengt het graag in kaart om er voor te zorgen dat u niet te veel belasting betaalt – fijn toch?

3. Wijzigingen vennootschapsbelasting per 2021


Lage tarief vennootschapsbelasting

Ondanks eerdere aankondigingen dat per 1 januari 2021 het hoge Vpb-tarief zou worden verlaagd, blijft ook in 2021 het hoge Vpb-tarief van 25% van kracht.

Het lage Vpb-tarief zal per 2021 verder worden verlaagd naar 15%, waarbij dit tarief geldt over de eerste €245.000 aan belastbare winst. Vanaf 2022 zal de lage tariefschijf verder worden uitgebreid naar een belastbare winst tot €395.000.

Vormen uw vennootschappen een fiscale eenheid? Dan is het wellicht raadzaam om deze binnenkort (gedeeltelijk) te verbreken om meermaals gebruik te kunnen maken van het tariefopstapje. Wij onderzoeken graag of dit in uw situatie voordelig is!

Verliesverrekening

Daarnaast is in het Belastingplan 2021 aangekondigd dat per 1 januari 2022 een nieuwe verliesverrekeningssystematiek zal worden ingevoerd. In plaats van de huidige voorwaartse verliesverrekeningstermijn van zes jaar, zullen vanaf 2022 verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zijn. Tot een belastbare winst van € 1.000.000 is de volledige winst verrekenbaar (zowel voorwaarts als achterwaarts), bij verliezen boven deze €1 miljoen-grens is de jaarlijkse verliesverrekening beperkt tot 50% van de belastbare winst.

Passend advies

Bent u benieuwd welke gevolgen het Belastingplan 2021 heeft voor u? Wij helpen u graag met een passend advies! Neem contact op met uw klantadviseur of belastingadviseur voor meer informatie.

(Bron: Koenen en Co)