Categorie: Nieuws voor de eenmanszaak of vof, personeelszaken, diversen

Weet u welke gegevens u mag verstrekken aan een verzekeraar?

Met ingang van 1 januari 2019 is het besluit SUWI aangepast in verband met de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars. In het besluit is geregeld dat u bepaalde persoonsgegevens van uw werknemers mag uitwisselen aan de verzekeraar met wie u een verzekering wil sluiten of reeds gesloten heeft. U mag dus niet zonder meer allerlei […]

Het verschil: de RI&E en de arbocatalogus

Werkgevers denken soms dat een arbocatalogus niet nodig is omdat zij al een RI&E en plan van aanpak hebben. In de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak staan al veel bedrijfsspecifieke maatregelen en ook in uw cao staan afspraken over arborichtlijnen en maatregelen. Toch heeft de arbocatalogus vaak toegevoegde waarde. Er bestaan belangrijke verschillen […]

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bevat met name aanpassingen van de Wet werk en zekerheid (De Wet Werk en Zekerheid is in 2015 ingegaan). Opnieuw wordt geprobeerd de kloof tussen vast werk en flexibel werk kleiner te maken. De aanpassingen zullen waarschijnlijk in 2020 in werking treden. Dit zijn de belangrijkste voorstellen. Cumulatiegrond ontslag […]

Wijziging minimumloon en het minimumjeugdloonvoordeel 2019

et is weer zover! Vanaf 1 januari 2019 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Tevens wordt het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) gewijzigd. Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers met werknemers die het minimumjeugdloon verdienen.   Wettelijk minimumloon Het wettelijk minimumloon voor een 22-jarige en ouder bij een volledig dienstverband […]

De preventiemedewerker: een verplichting voor elke organisatie

Met de wijziging van de arbowetgeving per 1 juli 2017 zijn de regels omtrent het aanstellen van een preventiemedewerker verder verscherpt. Het is voor elke organisatie verplicht om minimaal één preventiemedewerker aan te stellen. Heeft een organisatie minder dan 25 medewerkers in dienst, dan mag dit ook de ondernemer zelf zijn. Maar wat doet een preventiemedewerker en […]

Hof oordeelt voor het eerst over gebruikelijkheidstoets in de werkkostenregeling

Voor het eerst sinds de invoering van het gebruikelijkheidscriterium van de werkkostenregeling heeft een gerechtshof er uitspraak over gedaan. Voor de werkgever pakt deze uitspraak ongunstig uit: hij moet fikse naheffingsaanslagen betalen over aandelenopties die hij aan werknemers verstrekte. Sinds de invoering van de werkkostenregeling (WKR) speelt de gebruikelijkheidstoets (tool)een belangrijke rol. Die houdt namelijk in dat alleen […]

Overzicht maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018

Per 1 januari 2018 is een aantal regels op SZW-terrein veranderd. Het ministerie van SZW geeft een overzicht van de nieuwe maatregelen. Arbeidsomstandigheden Sinds het begin van het nieuwe jaar gelden nieuwe eisen van kracht waar certificerende instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. […]

EU-Hof kraakt ‘flitsfaillissement’, FNV juicht

Werknemers van een bedrijf dat via een zogenoemd flitsfaillissement een doorstart maakt, hebben net zo goed recht op bescherming als het personeel van een onderneming die op een normale manier wordt overgenomen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag bepaald. Volgens de Europese richtlijnen voor de overgang van een onderneming gaan de werknemers met […]

Handvatten om werknemers in het geval van een overtreding te controleren, daarop aan te spreken of zelfs te ontslaan.

Vertrouwen is goed, controle is beter. Deze veelgehoorde kreet geldt in grote mate ook voor uw werknemers. Want als werkgever wilt u uw werknemers natuurlijk kunnen controleren op zaken als: Welke websites bezoeken ze? Gebruiken ze de werktelefoon voor de juiste doeleinden? Vertonen ze onrechtmatig gedrag? De controle van werknemers is aan strenge regels gebonden, omdat […]

Geen overgangsrecht voor concurrentiebeding

Een kantonrechter heeft bij de beoordeling van een concurrentie- en relatiebeding – dat voor 1 januari 2015 was overeengekomen – besloten om af te wijken van het overgangsrecht. Hij schorste het beding, onder meer omdat een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang ontbrak. Sinds 1 januari 2015 zijn de regels voor het concurrentiebeding (en relatiebeding) veranderd. Dit […]