Weet u welke gegevens u mag verstrekken aan een verzekeraar?

Met ingang van 1 januari 2019 is het besluit SUWI aangepast in verband met de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars.

In het besluit is geregeld dat u bepaalde persoonsgegevens van uw werknemers mag uitwisselen aan de verzekeraar met wie u een verzekering wil sluiten of reeds gesloten heeft. U mag dus niet zonder meer allerlei informatie met hen delen.

Het besluit is tot stand gekomen in samenspraak met het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Welke verzekeringen betreft het?

Het gaat om het afdekken van het risico voor uw loondoorbetalingsplicht tijdens de eerste twee ziektejaren van uw medewerkers, de keuze voor eigenrisicodrager schap voor de Ziektewet (ZW) en Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en verzekeringen voor de bovenwettelijke aanvullingen op de WIA-uitkering.

Voor aanvang contract

Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, heeft de verzekeraar uiteraard gegevens nodig om een offerte te kunnen opstellen. Hiervoor mag u onder meer de volgende persoonsgegevens aan de verzekeraar verstrekken: geboortedatum, geslacht en gegevens over het dienstverband. Daarnaast  mag u gegevens met betrekking tot verzuimstatistieken aanleveren, zoals de gemiddelde duur van het verzuim, de verzuimfrequentie, het aantal werknemers dat ziek is en geanonimiseerde arbeidsongeschiktheidspercentages.

Aanvang contract

Bij de aanvang van de polis zijn naast bovenstaande- de volgende gegevens nodig voor de deelnemersregistratie: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, e-mail en eventueel verpleegadres, Burgerservicenummer (BSN) en vermeldingen van no-risk polissen.

Declaratie uitkering ziekengeld

Bij het indienen van een declaratie naar aanleiding van een ziekmelding mag u de volgende gegevens aanleveren: het arbeidsongeschiktheid- of werkhervattingspercentage. de loonwaarde van de werknemer, informatie over de algemene voortgang van de re-integratie en het re-integratietraject, waaronder ook gegevens over het plan van aanpak.

Medische gegevens of adviezen van de bedrijfsarts mogen dus nooit worden verstrekt, ook als de verzekeraar daarom vraagt.

Na bovenstaande informatie op een rij te hebben, kunt u op een juiste manier persoonsgegevens van uw werknemers delen met de verzekeraar!

(Bron: Flynth)

Updated: 15 februari 2019 — 10:51