Maand: februari 2019

Aftrek voorbelasting als btw-belaste verkoop enig gebruik is

Het werkelijk gebruik van een goed of dienst is bepalend voor de vraag of de ondernemer recht heeft op aftrek van voorbelasting. Zelfs als een ondernemer een goed uiteindelijk alleen gebruikt voor een btw-belaste verkoop, kan hij eventueel door herziening zijn voorbelasting volledig aftrekken. Een bedrijf had op 20 april 2006 tien percelen gekocht voor […]

Heeft u een kredietovereenkomst? Let op de risico’s!

Veel ondernemingen hebben een kredietovereenkomst gesloten bij een bank. Onderdeel van deze kredietovereenkomst is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschappen die partij zijn bij de kredietovereenkomst. Hieraan zijn de nodige (aansprakelijkheids-)risico’s verbonden, ook voor de vennootschappen onderling. Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?  Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat alle vennootschappen die partij zijn bij de overeenkomst aansprakelijk zijn […]

Belangrijkste wijzigingen energie investeringsaftrek

Ook in 2019 komen investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Hieronder gaan wij in op de wijzigingen en in een separaat artikel gaan wij in op de wijzigingen in 2019 voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Wijzigingen EIA De belangrijkste wijziging is dat het EIA percentage […]

Ondernemers, profiteer optimaal van het loonkostenvoordeel

Hebt u werknemers in dienst met een laag loon? Dan hebt u wellicht recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Ontdek of u in aanmerking komt en hoe u hiervan het meest kan profiteren. Drie regelingen De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) stimuleert organisaties om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te […]

Uw personeelshandboek actualiseren? Denk ook aan de privacywet!

Afspraken over arbeidsvoorwaarden maar ook algemene afspraken kunt u vastleggen in een personeelshandboek. Dit zijn afspraken die voor alle werknemers binnen het bedrijf gelden en daarom is het verstandig om deze in één keer vast leggen in een personeelshandboek. In de individuele arbeidsovereenkomsten kunt u vervolgens een verwijzing maken naar het personeelshandboek. Wanneer u als […]

Weet u welke gegevens u mag verstrekken aan een verzekeraar?

Met ingang van 1 januari 2019 is het besluit SUWI aangepast in verband met de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars. In het besluit is geregeld dat u bepaalde persoonsgegevens van uw werknemers mag uitwisselen aan de verzekeraar met wie u een verzekering wil sluiten of reeds gesloten heeft. U mag dus niet zonder meer allerlei […]

Verlies uit verkoop aandelen omzetten in belastingkorting

Ondernemers die aandelen in een bv verkopen en daar verlies op lijden, kunnen dat verlies omzetten in een belastingkorting. Maar bij het verzilveren van die korting is het wel opletten geblazen, met bijvoorbeeld de ‘wachtperiode’. De Belastingdienst heeft daarom de spelregels nog eens op een rijtje gezet in een handreiking. De mogelijkheid om een belastingkorting […]

Het verschil: de RI&E en de arbocatalogus

Werkgevers denken soms dat een arbocatalogus niet nodig is omdat zij al een RI&E en plan van aanpak hebben. In de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak staan al veel bedrijfsspecifieke maatregelen en ook in uw cao staan afspraken over arborichtlijnen en maatregelen. Toch heeft de arbocatalogus vaak toegevoegde waarde. Er bestaan belangrijke verschillen […]

Financiële verantwoording van veel ANBI’s is onvoldoende

Veel goede doelen hebben de administratie niet op orde en daardoor nog niet voldaan aan de verplichte financiële verantwoording van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Dit blijkt uit een recente steekproef van Follow the Money bij vijftig goede doelen met een ANBI-status. Fraude bij dit soort organisaties ligt daardoor op de loer. Uw organisatie kan […]

Verruimde saldomethode niet van toepassing bij bewuste keuze niet aftrekken lijfrentepremies

Door bewust geen aftrek lijfrentepremies toe te passen, kan de verzekeringnemer geen beroep doen op de verruiming van de saldomethode. In 2013 ontving een verzekeringnemer uitkeringen uit een levensverzekering met lijfrenteclausule. De inspecteur belastte de uitkering. De man meende dat de uitkering onbelast was, omdat hij in de jaren 1995 tot en met 2000 de […]