All posts in Nieuws voor de eenmanszaak of vof, subsidies, milieusubsidies

Ga je als ondernemer een nieuwe volledig emissieloze bestelauto kopen of financial leasen? Dan kom je in aanmerking voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Deze nieuwe subsidie opent op 15 maart 2021 en loopt tot 31 maart 2025. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal €5.000 per bedrijfsauto.

Voorwaarden

De bedrijfsauto is volledig emissieloos. Dat kan een elektrische auto zijn, maar ook bijvoorbeeld een auto op waterstof met elektromotor. Het gaat om voertuigen in categorie N1 (lichte bedrijfsauto’s tot 3.500 kg) en N2 (zware bedrijfsauto’s van 3.500 kg tot 4.250 kg). Op het moment dat de subsidieaanvraag wordt ingediend, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. Ook mag op dat moment de auto nog niet aan je geleverd zijn of al op je naam staan. Als de subsidie is aangevraagd, mag je tot koop overgaan. De auto moet vervolgens minimaal 3 jaar onafgebroken op je naam staan als subsidieontvanger.

N1-voertuigen

Voor voertuigen in de N1-klasse moet de netto catalogusprijs hoger zijn dan €20.000. Je subsidie bedraagt 10% van de catalogusprijs, tot een maximum van €5.000 per bedrijfsauto. Voor N1-auto’s met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een actieradius van minimaal 100 km. Voor overige (zware) voertuigen in de N1-klasse geldt geen minimale actieradius.

N2-voertuigen

In voertuigcategorie N2 bedraagt de subsidie 10% van de verkoopprijs zonder btw, met een maximum van €5.000 per bedrijfsauto. De verkoopprijs exclusief btw moet minimaal €20.000 bedragen. Voor deze categorie geldt geen minimale actieradius waaraan de auto moet voldoen.

Subsidie aanvragen

Wil je door de aanschaf van een emissieloze bedrijfsauto je steentje bijdragen aan duurzaamheid, dan is deze subsidie een mooie bijkomstigheid. En naast deze contante subsidie is er ook nog milieu-investeringsaftrek (MIA) en in sommige gevallen vrije afschrijving (Vamil) mogelijk. Een aanvraag moet worden gedaan via RvO.nl met eHerkenning niveau 2+ of een hoger niveau met de juiste machtiging..

(Bron: Alfa)

Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner weer open van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. Uw subsidieaanvraag kunt u indienen vanaf 2 september.

Subsidie energiebesparende isolerende maatregelen
Indien u woningeigenaar bent en u hebt minimaal 2 energiebesparende isolerende maatregelen laten uitvoeren, dan komt u in aanmerking voor de subsidie SEEH. Indien uw investeringen aan de voorwaarden voldoen, kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met gebruik van uw Digi-D de subsidie SEEH aanvragen. Een voorwaarde hierbij is dat u zowel als eigenaar en als bewoner niet eerder SEEH subsidie hebt ontvangen. De energiebesparende maatregelen dienen te worden aangebracht in een bestaande woning en dit dient te gebeuren binnen de huidige thermische schil. Energiebesparende maatregelen binnen een nieuwe aanbouw komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Per woning wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt. Naast de subsidie voor energiebesparende maatregelen kunt u subsidie krijgen voor aanvullende maatregelen. Indien u investeert in sterk isolerende materialen kunt u kiezen voor ‘zeer zuinig energiepakket’. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per woning voor energiebesparende maatregelen. Voert u het zeer zuinige energiepakket uit, dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000.

Voor welke investeringen kunt u SEEH ontvangen?
Voor de subsidie SEEH kunt u kiezen uit 2 of meer van onderstaande energiebesparingen:

 • Spouwmuurisolatie, € 5 per m2;
 • Dakisolatie € 20 per m2;
 • Vloer- en/of bodemisolatie, € 4 tot € 7 per m2;
 • Gevelisolatie, € 25 per m2;
 • Hoogrendementsglas (HR++glas of triple-glas i.c.m. nieuw kozijn) € 15 tot € 100 per m2.

Per isolatiemaatregel zijn minimale isolatiewaarden waaraan dient te worden voldaan. Afhankelijk van het type woning en de uitgevoerde isolatiemaatregelen wordt een vast subsidiebedrag per m2 verstrekt.

Aanvullende energiebesparende maatregelen
Wanneer u subsidie aanvraagt voor 2 energiebesparende maatregelen kunt u ook subsidie aanvragen voor aanvullende maatregelen. Hierbij kunt u denken aan isolerende deuren, energiezuinige ventilatie, waterzijdig inregelen van een verwarmingssysteem en een energiedisplay of slimme thermostaat. Hiervoor worden vaste subsidiebedragen uitgekeerd.

Zeer zuinig
Indien u kiest voor energiebesparing van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren met hoge isolatiewaarden én een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning dan komt u in aanmerking voor het ‘zeer zuinig energiepakket’. U krijgt een bedrag van € 4.000 bovenop de subsidie voor losse maatregelen indien u voldoet aan de voorwaarden.

Subsidie voor adviesrapport
Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen het beste toe te passen zijn in uw woning en welke het meeste rendement geven? Vraag dan een maatwerkadviesrapport aan bij een gecertificeerd energieprestatie-adviseur (EPA). Hiervoor kunt u € 150 subsidie krijgen. Deze subsidie vraagt u aan nadat de rekening voor dit rapport is betaald en nadat u 2 energiebesparende maatregelen hebt laten uitvoeren.

Het beschikbare budget voor deze subsidie € 84 miljoen. Nadat u de maatregelen hebt uitgevoerd en betaald kunt u pas subsidie aanvragen

(Bron: AcconAVM)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn én blijven. Gaat u investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het ESF. U kunt deze subsidie aanvragen van 8 tot en met 12 april 2019.

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid personeel

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid van personeel. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn én blijven. Gaat u investeren in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het ESF. U kunt deze subsidie aanvragen van 8 tot en met 12 april 2019.

Wie kan subsidie aanvragen?

Bedrijven en instellingen met een of meer vraagstukken op het gebied van interne mobiliteit, vitaliteit, flexibiliteit of persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie, zijn de kosten voor het laten opstellen van een advies met implementatieplan of voor het begeleiden van de implementatie van het advies in combinatie met de inzet van een externe P&O-adviseur.

Hoe ziet de subsidieregeling eruit?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor een externe P&O-adviseur die aan de slag gaat met uw vraagstuk. Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling moet een organisatie minimaal € 12.000 investeren (waarvan na afloop € 6.000 vergoed kan worden). Het maximale bedrag wat u vergoedt kunt krijgen is € 12.500. Hierbij geldt een vastgesteld uurtarief van € 100 per uur voor de werkzaamheden van de externe P&O-adviseur. 

De P&O-adviseurs van ABAB zijn specialist op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zij stellen samen met u een plan op om de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te vergroten en begeleiden de implementatie daarvan.

Subsidieaanvraag en afronding

Om ervoor te zorgen dat het plan in aanmerking komt voor de ESF-subsidie, werkt de P&O-adviseur samen met de consultants van Subsidiefocus. Subsidiefocus verzorgt de administratieve afhandeling van de subsidie en dient de subsidieaanvraag in. Voor deze werkzaamheden wordt een vergoeding gevraagd.

U betaalt vooraf voor de werkzaamheden. Na oplevering en afronding van het traject en goedkeuring van de subsidieverstrekker, ontvangt u 50% van hetgeïnvesteerde bedrag middels een subsidie van het ESF terug.

(Bron: ABAB)

Ook in 2019 komen investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Hieronder gaan wij in op de wijzigingen en in een separaat artikel gaan wij in op de wijzigingen in 2019 voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Wijzigingen EIA

 • De belangrijkste wijziging is dat het EIA percentage is verlaagd van 54,5% naar 45% . Het netto EIA-voordeel is in 2019 ongeveer 11% van de investeringskosten (dit was 13,5%).
 • Verbetering van het Energielabel van een gebouw wordt aantrekkelijker. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt wordt verhoogt van € 50 naar € 75 per m2 bvo per labelsprong. Bij een energieverbetering van D naar A (3 sprongen) is het netto voordeel € 24,75 p/m2. In 2018 was dit € 20,25 p/m2.
 •  Investeringen in verschillende soorten warmtepompen komen ook in 2019 in aanmerking. Opvallend is dat de maxima over het algemeen zijn verhoogd. Gasgestookte warmtepompen komen niet meer in aanmerking en hebben plaats gemaakt voor warmtepompen met halogeenvrij koudemiddel.
 • De aftopping op zonnepanelen voor het opwekken van energie is verwijderd omdat de aftopping de toepassing van innovatieve systemen, zoals zonvolgsystemen, belemmert. In 2018 was het maximale bedrag dat opgevoerd mocht worden € 750 per kW piekvermogen. In 2019 mag het gehele investeringsbedrag weer gemeld worden.
 • Op het gebied van ledverlichting komen alleen nog toepassingen in of bij bestaande bedrijfsgebouwen in aanmerking. Bij nieuwbouw wordt reeds de nieuwste ledverlichting meegenomen.
 • Nieuw op de energielijst zijn warmtewerende coatingen op de buitenschil van koel- en vrieshuizen. Door deze coating vermindert de benodigde hoeveelheid energie om deze koel- en vrieshuizen te koelen.
 • Ook de energie-efficiënte melkkoeling is aangepast. Alleen systemen waarbij zowel sprake is van melkvoorkoeling als warmteterugwinning op de koelinstallatie komen in aanmerking. Op deze manier wordt alle beschikbare warmte uit de melk nuttig gebruikt. Een elektrische boiler die wordt gevoed met warm water uit de warmteterugwinning komt nu ook in aanmerking.
 • Voor de energieproductie en -opslag zijn ook enkele wijzigingen. In het kader van het benutten van (overtollig) duurzaam geproduceerde energie is een langdurige opslag van warmte een goede oplossing. Langdurige warmteopslag vergt een speciale constructie van het opslagvat. Ook zijn er mogelijkheden voor accu’s om duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk op te slaan, die voorkomen dat op momenten van veel aanbod en weinig vraag van elektriciteit de opwekking van duurzame elektriciteit moet worden beperkt. De ondergrens in de opslagcapaciteit vervalt om ook opslag met een kleinere capaciteit dan 10 kWh te ondersteunen.

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Informatie over hoe u subsidie aanvraagt en het traject daarna leest u op mijnrvo.nl.

SDE+ 2017

De Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2017 is op 7 februari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. De voorjaarsronde is open van 7 maart tot en met 30 maart 2017 -met een budget van € 6 miljard. De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. Het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh wordt verlaagd naar € 0,130/kWh in 2017. De bekendmaking van de definitieve data en het totaalbudget van de SDE+ najaar 2017 wordt vóór 1 juni 2017 verwacht.

Fasebedragen voorjaar SDE+ 2017

Fases en data
Maximum fasebedrag
elektriciteit en warmte
(€/kWh)
Maximum fasebedrag
hernieuwbaar gas
(€/kWh)*
Fase 1: 7 maart, 9.00 uur
0,090
0,064
Fase 2: 13 maart, 17.00 uur
0,110
0,078
Fase 3: 20 maart, 17.00 uur
tot 30 maart, 17.00 uur
0,130
0,092
*De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17)
Informatie over de wijzigingen en kenmerken van de categorieën vindt u op de pagina’s Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

SDE+ volledige aanvraag

Bent u van plan om in 2017 SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? Zorg dat u alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd heeft, want geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie.
U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van uw aanvraag. RVO.nl behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die op dezelfde dag worden ontvangen, worden geacht tegelijkertijd te zijn ontvangen.

Haalbaarheidsstudie

Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de ‘Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+’. Om u te helpen met een volledige haalbaarheidsstudie biedt RVO.nl een ‘Model haalbaarheidsstudie SDE+’ aan. Vul dit model volledig in. Dan ziet u ook welke documenten u  moet uploaden voor de haalbaarheidsstudie. De handleiding en het  model haalbaarheidsstudie vindt u onder Downloads. Meer documenten en informatie over aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl  onder Aanvragen en Bijlagen.

Aanvragen van SDE+

Ook in 2017 vraagt u SDE+ subsidie aan via het eLoket. Vanaf medio februari 2017 kunt u uw aanvraag in concept klaarzetten, de bijlagen inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket. Zet uw aanvraag tijdig klaar in het eLoket. Uw officiële aanvraag kunt u indienen vanaf 7 maart 2017, 9.00 uur bij de start van fase 1 van de ronde SDE+ voorjaar 2017.

SDE+ voorlichtingsfilm en brochure

Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan SDE+ subsidie aan te vragen? Bekijk dan de SDE+ 2017 voorlichtingsfilm. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling. De brochure SDE+ voorjaar 2017 verschijnt binnenkort.

SDE+ 2016 Eindstand aanvragen

In de Kamerbrief van 27 januari 2017 vindt u de resultaten van de SDE+ 2016 najaarsronde. De tabellen met het aantal ingediende aanvragen SDE+ najaar 2016 en de eindstand van de SDE+ najaar 2016 vindt u bij de Stand van zaken aanvragen.

Veelgestelde vragen SDE+

Heeft u vragen over deze subsidie in het algemeen? In de FAQ vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

(Bron: RVO.nl)

Op 30 december is de Energielijst 2014 gepubliceerd. De lijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) actualiseert deze lijst elk jaar. De EIA is een fiscale regeling en biedt bedrijven de mogelijkheid voor fiscaal voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In 2014 is het EIA budget 111 miljoen euro.

EIA niet meer in combinatie met SDE+

In het SER-energieakkoord is afgesproken dat bedrijven geen gebruik mogen maken van zowel de EIA als de SDE+. Dit om stapeling van financiële- en fiscale steun voor duurzame energie te voorkomen.

Overgangsregime

Voor installaties waaraan vóór 2014 wel SDE(+) subsidie is toegekend en die nog geen EIA hebben aangevraagd, geldt een overgangsregime. In dit overgangsregime is bepaald dat bedrijven voor deze projecten nog wel EIA kunnen aanvragen.

8 nieuwe technieken

Elk jaar actualiseren wij de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de Energielijst. In 2014 zijn 8 nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd, deze staan in de Energielijst 2014 beschreven.

Nieuw: vleugelvoortstuwing binnenvaart

Vanaf 1 januari 2014 komt vleugelvoortstuwing voor binnenvaartschepen in aanmerking voor fiscaal voordeel. Deze bewezen en energiebesparende techniek zorgt voor een efficiëntere voortstuwing van een schip ten opzichte van het schip dat met een schroef wordt voortgestuwd. Ook voor technieken die niet specifiek op de lijst staan maar voldoende energie besparen kunnen bedrijven EIA aanvragen.

Verhoging drempelbedrag

Uit de vijfjaarlijkse evaluatie van de EIA blijkt dat er veel kleine meldingen worden gedaan met een gering fiscaal voordeel. Om de administratieve lasten te verlagen wordt het drempelbedrag met ingang van 2014 verhoogd naar €2.500.

10% netto voordeel

Komt een investering voor de EIA in aanmerking? Dan mogen bedrijven 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Bij een winstbelasting van 25% krijgt een ondernemer ongeveer 10% van het investeringsbedrag terug van de fiscus.

Over de EIA

De EIA is een fiscale stimuleringsregeling gericht op energiebesparing van de ministeries van Economische Zaken en Financiën. De Belastingdienst en RVO.nl voeren de regeling uit.

Energielijst online beschikbaar

De EIA Energielijst 2014 is op 30 december 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt de lijst direct downloaden. Wilt u aanvullende informatie ga dan naar de webpagina van RVO.nl: de Energielijst.

.

Download:

Energie investeringsaftrek – Energielijst 2014

Ondernemers kunnen besparen door bij de aanschaf van een elektrische auto gebruik te maken van de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen).

Hiermee kunnen ondernemers een netto belastingvoordeel ontvangen over het aanschafbedrag van de e-auto. Dit kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Voor 2013 is er in totaal 125 miljoen euro beschikbaar, zo laat Agentschap NL weten.

Instructiefilms aanvraag indienen

Veel ondernemers schaffen een e-auto aan omdat dit milieu- en andere voordelen oplevert. Of zijn van plan dit te gaan doen. Drie online filmpjes van AgentschapNL geven aan hoe gebruik te maken van de regelingen MIAVamil:

MIA en Vamil

MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Ondernemers die investeren in duurzame technieken en productiemethodes krijgen op hun investeringen een fiscaal voordeel. Via de MIA kunnen ondernemers tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel extra aftrekken van de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven zelf bepalen wanneer ze de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijven.

[ Bron: Agentschap NL ]

Kleine en middelgrote landbouwondernemingen die de uitstoot van fijn stof op hun bedrijf met minstens 25% willen verminderen kunnen hiervoor subsidie krijgen. De openstelling van de subsidie Fijnstofmaatregelen is van 1 april 2013 tot en met 15 mei 2013.

De subsidie is voor investeringen in één of meer technieken die de uitstoot van fijn stof met minstens 25% verminderen. Wil de onderneming daarnaast ook investeren in een techniek die het aantal overschrijdingsdagen vermindert, dan kan die daar ook subsidie voor krijgen.

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 10 miljoen beschikbaar voor deze subsidie. Per aanvraag wordt maximaal 55% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen, met een maximum van € 400.000 per aanvraag.

Meer informatie over deze subsidie en hoe die aan te vragen: Fijnstofmaatregelen.

(Bron: Overheid)

U kunt dit jaar ook weer profiteren van de fiscale maatregelen om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Voldoet u aan de voorwaarden van de variabele milieu-investeringen (VAMIL), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA), dan levert uw onderneming dat een fiscaal voordeel op.

Voor 2013 zien de regels voor de VAMIL, MIA en EIA er als volgt uit:

 • In de milieulijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen waarop u de willekeurige afschrijving kunt toepassen. Net als in 2012 kunt u in 2013 niet het volledige bedrag van de aanschaffings- en voortbrengingskosten in aftrek brengen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan mag u 75% willekeurig afschrijven. De overige 25% volgt het normale afschrijfregime.
 • Om de MIA toe te mogen passen, moet een bedrijfsmiddel op de milieulijst staan. De hoogte van de aftrek van de winst is afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel. In de milieulijst zijn drie categorieën aangegeven. Afhankelijk van de categorie is de aftrek 36%, 27% of 13,5%. Er geldt in 2013 per onderneming een maximum van € 25 miljoen aan investeringen voor de MIA.
 • U kunt de EIA toepassen voor de bedrijfsmiddelen die op energielijst staan. In 2013 is het percentage van de aftrek 41,5%. Het bedrag van de investering in een kalenderjaar moet méér zijn dan € 2.300. De EIA geldt tot ten hoogste een bedrag van € 118 miljoen per onderneming in 2013.

Aanvragen VAMIL, MIA of EIA

Komt u in aanmerking voor de VAMIL, MIA of EIA, dan kunt u deze digitaal aanvragen bij het eLoket van Agentschap NL. Voor deze aanvraag is wel eHerkenning nodig. Ambitions.nu beschikt over eHerkenning en kan een aanvraag gemakkelijk voor u verzorgen. Neem contact gerust contact op via info@ambitions.nu

(Bron: fiscalio)

Bent u ondernemer en geeft u in 2012 opdracht voor de (ver)bouw van uw bedrijfspand? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA), als u investeert in energiebesparingof duurzame energie. Dit levert u niet alleen een lagere energierekening op, maar ook een fiscaal voordeel.

Hoe werkt de EIA?

Investeert u in energiezuinige maatregelen of past u duurzame energie toe, dan betaalt de overheid daaraan mee. Het bedrijfsmiddel moet wel zijn opgenomen in de energielijst. Met de EIA kunt u profiteren van een fiscaal voordeel: u betaalt minder winst- of inkomstenbelasting. Ondernemers kunnen 41,5% van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Bij een belastingpercentage van 25% betekent dit een netto voordeel van 10%.

Energielijst

Meer dan 140 bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor EIA. De energielijst bevat meerdere technieken, die interessant kunnen zijn voor uw bedrijfsgebouw.

Isolatie en warmte

 • Warmtepomp(boiler)
 • HR-glas
 • Isolatie voor bestaande constructies
 • Afvalwarmte benutten
 • Afvalwaterwarmtewisselaar
 • Direct gasgestookt stralingspaneel of condenserende boiler
 • HR-luchtverwarmer
 • HR-pomp (voor centrale verwarming)
 • Isolatie van koel- of vriesruimten
 • Warmtekrachtinstallatie

Ventilatie, klimaat, koeling

 • Adiabatisch indirect werkende dauwpuntsluchtkoeler
 • Debietregeling ventilator
 • Bevochtigingsrotor
 • Energie terugwinnen uit ventilatielucht voor bestaande gebouwen
 • Luchtbehandelingskast met energieterugwinning voor nieuwbouw
 • Energiezuinig afzuigsysteem
 • Faseovergangsmateriaal
 • Luchtdicht luchtverdeelsysteem
 • Luchtontvochtiger met tussengeschakelde warmtewisselaar
 • Steunventilator, gelijkstroomventilator
 • Warmtewisselaar voor vrije koeling

Verlichting en liften

 • Daglichtsysteem met spiegelende kokers
 • Energie-efficiënte verlichting voor bestaande gebouwen
 • Klimaat- of verlichtingsbesparing
 • LED-verlichting
 • Vluchtwegsignalering
 • Energieprestatieverbetering van bestaande liften
 • HR-elektromotor

Duurzame energie

 • Aardwarmtewinning
 • Biomassaketel of biowarmtekracht
 • Warmte- en koudeopslag in de bodem
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen
 • Grondwarmtewisselaar
 • Windturbine
 • Zonnecollectoren

‘Generieke’ bedrijfsmiddelen

 • Voor bestaande of nieuwe gebouwen
 • Voor duurzame energie

Staat uw bedrijfsmiddel niet ‘specifiek’ vermeld op de energielijst, maar kunt u wel aantonen dat u voldoet aan de besparingsnorm dan kunt u met een ‘generieke’ aanvraag mogelijk toch in aanmerking komen voor EIA. Raadpleegt u voor de meest recente eisen de Energielijst 2012. Deze kunt u downloaden van de website. Verbeteren energielabel (code 210000) U kunt EIA aanvragen voor het verbeteren van de energieprestatie van een bestaand bedrijfsgebouw. Normaal vraagt u per techniek apart EIA aan. Maar met code 210000 kunt u EIA aanvragen voor een pakket van maatregelen uit een maatwerkadvies. Door dit pakket van maatregelen moet uw gebouw energielabel B bereiken of het label moet met twee stappen verbeteren, van bijvoorbeeld label E naar C.

Zelf een bedrijfsmiddel voorstellen voor de Energielijst

Elk jaar past de overheid de Energielijst aan. Iedereen kan voorstellen indienen voor nieuwe energiebesparende technieken op de lijst. Download het formulier hiervoor op www.agentschapnl.nl/eia .

Meer informatie

Voor meer informatie kijk op www.agentschapnl.nl/eia .Daar staat ook hoe u digitaal kunt melden in het eLoket van Agentschap NL. Om in te kunnen loggen heeft u eHerkenning nodig. Kijk ook eens in de milieulijst, daarin staan 400 voorbeelden van milieuvriendelijke technieken. Interessant voor een gebouw zijn bijvoorbeeld vegetatiedaken, regenwaterbenutting en duurzame gebouwen met Groenverklaring of Dutch Green Building Councilcertificaat of die voldoen aan GPR-criteria; www.agentschapnl.nl/miavamil

(Bron: AgentschapNL)

 

 

.