All posts in Nieuws voor de Zelfstandige zonder personeel(ZZP), subsidies, milieusubsidies

Ga je als ondernemer een nieuwe volledig emissieloze bestelauto kopen of financial leasen? Dan kom je in aanmerking voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Deze nieuwe subsidie opent op 15 maart 2021 en loopt tot 31 maart 2025. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal €5.000 per bedrijfsauto.

Voorwaarden

De bedrijfsauto is volledig emissieloos. Dat kan een elektrische auto zijn, maar ook bijvoorbeeld een auto op waterstof met elektromotor. Het gaat om voertuigen in categorie N1 (lichte bedrijfsauto’s tot 3.500 kg) en N2 (zware bedrijfsauto’s van 3.500 kg tot 4.250 kg). Op het moment dat de subsidieaanvraag wordt ingediend, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. Ook mag op dat moment de auto nog niet aan je geleverd zijn of al op je naam staan. Als de subsidie is aangevraagd, mag je tot koop overgaan. De auto moet vervolgens minimaal 3 jaar onafgebroken op je naam staan als subsidieontvanger.

N1-voertuigen

Voor voertuigen in de N1-klasse moet de netto catalogusprijs hoger zijn dan €20.000. Je subsidie bedraagt 10% van de catalogusprijs, tot een maximum van €5.000 per bedrijfsauto. Voor N1-auto’s met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een actieradius van minimaal 100 km. Voor overige (zware) voertuigen in de N1-klasse geldt geen minimale actieradius.

N2-voertuigen

In voertuigcategorie N2 bedraagt de subsidie 10% van de verkoopprijs zonder btw, met een maximum van €5.000 per bedrijfsauto. De verkoopprijs exclusief btw moet minimaal €20.000 bedragen. Voor deze categorie geldt geen minimale actieradius waaraan de auto moet voldoen.

Subsidie aanvragen

Wil je door de aanschaf van een emissieloze bedrijfsauto je steentje bijdragen aan duurzaamheid, dan is deze subsidie een mooie bijkomstigheid. En naast deze contante subsidie is er ook nog milieu-investeringsaftrek (MIA) en in sommige gevallen vrije afschrijving (Vamil) mogelijk. Een aanvraag moet worden gedaan via RvO.nl met eHerkenning niveau 2+ of een hoger niveau met de juiste machtiging..

(Bron: Alfa)

Ook in 2019 komen investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Hieronder gaan wij in op de wijzigingen en in een separaat artikel gaan wij in op de wijzigingen in 2019 voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Wijzigingen EIA

 • De belangrijkste wijziging is dat het EIA percentage is verlaagd van 54,5% naar 45% . Het netto EIA-voordeel is in 2019 ongeveer 11% van de investeringskosten (dit was 13,5%).
 • Verbetering van het Energielabel van een gebouw wordt aantrekkelijker. Het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt wordt verhoogt van € 50 naar € 75 per m2 bvo per labelsprong. Bij een energieverbetering van D naar A (3 sprongen) is het netto voordeel € 24,75 p/m2. In 2018 was dit € 20,25 p/m2.
 •  Investeringen in verschillende soorten warmtepompen komen ook in 2019 in aanmerking. Opvallend is dat de maxima over het algemeen zijn verhoogd. Gasgestookte warmtepompen komen niet meer in aanmerking en hebben plaats gemaakt voor warmtepompen met halogeenvrij koudemiddel.
 • De aftopping op zonnepanelen voor het opwekken van energie is verwijderd omdat de aftopping de toepassing van innovatieve systemen, zoals zonvolgsystemen, belemmert. In 2018 was het maximale bedrag dat opgevoerd mocht worden € 750 per kW piekvermogen. In 2019 mag het gehele investeringsbedrag weer gemeld worden.
 • Op het gebied van ledverlichting komen alleen nog toepassingen in of bij bestaande bedrijfsgebouwen in aanmerking. Bij nieuwbouw wordt reeds de nieuwste ledverlichting meegenomen.
 • Nieuw op de energielijst zijn warmtewerende coatingen op de buitenschil van koel- en vrieshuizen. Door deze coating vermindert de benodigde hoeveelheid energie om deze koel- en vrieshuizen te koelen.
 • Ook de energie-efficiënte melkkoeling is aangepast. Alleen systemen waarbij zowel sprake is van melkvoorkoeling als warmteterugwinning op de koelinstallatie komen in aanmerking. Op deze manier wordt alle beschikbare warmte uit de melk nuttig gebruikt. Een elektrische boiler die wordt gevoed met warm water uit de warmteterugwinning komt nu ook in aanmerking.
 • Voor de energieproductie en -opslag zijn ook enkele wijzigingen. In het kader van het benutten van (overtollig) duurzaam geproduceerde energie is een langdurige opslag van warmte een goede oplossing. Langdurige warmteopslag vergt een speciale constructie van het opslagvat. Ook zijn er mogelijkheden voor accu’s om duurzaam opgewekte elektriciteit tijdelijk op te slaan, die voorkomen dat op momenten van veel aanbod en weinig vraag van elektriciteit de opwekking van duurzame elektriciteit moet worden beperkt. De ondergrens in de opslagcapaciteit vervalt om ook opslag met een kleinere capaciteit dan 10 kWh te ondersteunen.

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Informatie over hoe u subsidie aanvraagt en het traject daarna leest u op mijnrvo.nl.

SDE+ 2017

De Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2017 is op 7 februari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. De voorjaarsronde is open van 7 maart tot en met 30 maart 2017 -met een budget van € 6 miljard. De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. Het maximum basisbedrag van € 0,150/kWh wordt verlaagd naar € 0,130/kWh in 2017. De bekendmaking van de definitieve data en het totaalbudget van de SDE+ najaar 2017 wordt vóór 1 juni 2017 verwacht.

Fasebedragen voorjaar SDE+ 2017

Fases en data
Maximum fasebedrag
elektriciteit en warmte
(€/kWh)
Maximum fasebedrag
hernieuwbaar gas
(€/kWh)*
Fase 1: 7 maart, 9.00 uur
0,090
0,064
Fase 2: 13 maart, 17.00 uur
0,110
0,078
Fase 3: 20 maart, 17.00 uur
tot 30 maart, 17.00 uur
0,130
0,092
*De fasegrens hernieuwbaar gas is gecorrigeerd voor de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling (78,5%) en factor onderste/bovenste verbrandingswaarde Gronings aardgas (31,65/35,17)
Informatie over de wijzigingen en kenmerken van de categorieën vindt u op de pagina’s Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

SDE+ volledige aanvraag

Bent u van plan om in 2017 SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? Zorg dat u alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd heeft, want geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie.
U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van uw aanvraag. RVO.nl behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die op dezelfde dag worden ontvangen, worden geacht tegelijkertijd te zijn ontvangen.

Haalbaarheidsstudie

Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de ‘Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+’. Om u te helpen met een volledige haalbaarheidsstudie biedt RVO.nl een ‘Model haalbaarheidsstudie SDE+’ aan. Vul dit model volledig in. Dan ziet u ook welke documenten u  moet uploaden voor de haalbaarheidsstudie. De handleiding en het  model haalbaarheidsstudie vindt u onder Downloads. Meer documenten en informatie over aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl  onder Aanvragen en Bijlagen.

Aanvragen van SDE+

Ook in 2017 vraagt u SDE+ subsidie aan via het eLoket. Vanaf medio februari 2017 kunt u uw aanvraag in concept klaarzetten, de bijlagen inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket. Zet uw aanvraag tijdig klaar in het eLoket. Uw officiële aanvraag kunt u indienen vanaf 7 maart 2017, 9.00 uur bij de start van fase 1 van de ronde SDE+ voorjaar 2017.

SDE+ voorlichtingsfilm en brochure

Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan SDE+ subsidie aan te vragen? Bekijk dan de SDE+ 2017 voorlichtingsfilm. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling. De brochure SDE+ voorjaar 2017 verschijnt binnenkort.

SDE+ 2016 Eindstand aanvragen

In de Kamerbrief van 27 januari 2017 vindt u de resultaten van de SDE+ 2016 najaarsronde. De tabellen met het aantal ingediende aanvragen SDE+ najaar 2016 en de eindstand van de SDE+ najaar 2016 vindt u bij de Stand van zaken aanvragen.

Veelgestelde vragen SDE+

Heeft u vragen over deze subsidie in het algemeen? In de FAQ vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

(Bron: RVO.nl)

Op 30 december is de Energielijst 2014 gepubliceerd. De lijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) actualiseert deze lijst elk jaar. De EIA is een fiscale regeling en biedt bedrijven de mogelijkheid voor fiscaal voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In 2014 is het EIA budget 111 miljoen euro.

EIA niet meer in combinatie met SDE+

In het SER-energieakkoord is afgesproken dat bedrijven geen gebruik mogen maken van zowel de EIA als de SDE+. Dit om stapeling van financiële- en fiscale steun voor duurzame energie te voorkomen.

Overgangsregime

Voor installaties waaraan vóór 2014 wel SDE(+) subsidie is toegekend en die nog geen EIA hebben aangevraagd, geldt een overgangsregime. In dit overgangsregime is bepaald dat bedrijven voor deze projecten nog wel EIA kunnen aanvragen.

8 nieuwe technieken

Elk jaar actualiseren wij de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de Energielijst. In 2014 zijn 8 nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd, deze staan in de Energielijst 2014 beschreven.

Nieuw: vleugelvoortstuwing binnenvaart

Vanaf 1 januari 2014 komt vleugelvoortstuwing voor binnenvaartschepen in aanmerking voor fiscaal voordeel. Deze bewezen en energiebesparende techniek zorgt voor een efficiëntere voortstuwing van een schip ten opzichte van het schip dat met een schroef wordt voortgestuwd. Ook voor technieken die niet specifiek op de lijst staan maar voldoende energie besparen kunnen bedrijven EIA aanvragen.

Verhoging drempelbedrag

Uit de vijfjaarlijkse evaluatie van de EIA blijkt dat er veel kleine meldingen worden gedaan met een gering fiscaal voordeel. Om de administratieve lasten te verlagen wordt het drempelbedrag met ingang van 2014 verhoogd naar €2.500.

10% netto voordeel

Komt een investering voor de EIA in aanmerking? Dan mogen bedrijven 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Bij een winstbelasting van 25% krijgt een ondernemer ongeveer 10% van het investeringsbedrag terug van de fiscus.

Over de EIA

De EIA is een fiscale stimuleringsregeling gericht op energiebesparing van de ministeries van Economische Zaken en Financiën. De Belastingdienst en RVO.nl voeren de regeling uit.

Energielijst online beschikbaar

De EIA Energielijst 2014 is op 30 december 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt de lijst direct downloaden. Wilt u aanvullende informatie ga dan naar de webpagina van RVO.nl: de Energielijst.

.

Download:

Energie investeringsaftrek – Energielijst 2014

Ondernemers kunnen besparen door bij de aanschaf van een elektrische auto gebruik te maken van de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vamil (Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen).

Hiermee kunnen ondernemers een netto belastingvoordeel ontvangen over het aanschafbedrag van de e-auto. Dit kan oplopen tot enkele duizenden euro’s. Voor 2013 is er in totaal 125 miljoen euro beschikbaar, zo laat Agentschap NL weten.

Instructiefilms aanvraag indienen

Veel ondernemers schaffen een e-auto aan omdat dit milieu- en andere voordelen oplevert. Of zijn van plan dit te gaan doen. Drie online filmpjes van AgentschapNL geven aan hoe gebruik te maken van de regelingen MIAVamil:

MIA en Vamil

MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Ondernemers die investeren in duurzame technieken en productiemethodes krijgen op hun investeringen een fiscaal voordeel. Via de MIA kunnen ondernemers tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel extra aftrekken van de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven zelf bepalen wanneer ze de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijven.

[ Bron: Agentschap NL ]

Kleine en middelgrote landbouwondernemingen die de uitstoot van fijn stof op hun bedrijf met minstens 25% willen verminderen kunnen hiervoor subsidie krijgen. De openstelling van de subsidie Fijnstofmaatregelen is van 1 april 2013 tot en met 15 mei 2013.

De subsidie is voor investeringen in één of meer technieken die de uitstoot van fijn stof met minstens 25% verminderen. Wil de onderneming daarnaast ook investeren in een techniek die het aantal overschrijdingsdagen vermindert, dan kan die daar ook subsidie voor krijgen.

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 10 miljoen beschikbaar voor deze subsidie. Per aanvraag wordt maximaal 55% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen, met een maximum van € 400.000 per aanvraag.

Meer informatie over deze subsidie en hoe die aan te vragen: Fijnstofmaatregelen.

(Bron: Overheid)

U kunt dit jaar ook weer profiteren van de fiscale maatregelen om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Voldoet u aan de voorwaarden van de variabele milieu-investeringen (VAMIL), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA), dan levert uw onderneming dat een fiscaal voordeel op.

Voor 2013 zien de regels voor de VAMIL, MIA en EIA er als volgt uit:

 • In de milieulijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen waarop u de willekeurige afschrijving kunt toepassen. Net als in 2012 kunt u in 2013 niet het volledige bedrag van de aanschaffings- en voortbrengingskosten in aftrek brengen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan mag u 75% willekeurig afschrijven. De overige 25% volgt het normale afschrijfregime.
 • Om de MIA toe te mogen passen, moet een bedrijfsmiddel op de milieulijst staan. De hoogte van de aftrek van de winst is afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel. In de milieulijst zijn drie categorieën aangegeven. Afhankelijk van de categorie is de aftrek 36%, 27% of 13,5%. Er geldt in 2013 per onderneming een maximum van € 25 miljoen aan investeringen voor de MIA.
 • U kunt de EIA toepassen voor de bedrijfsmiddelen die op energielijst staan. In 2013 is het percentage van de aftrek 41,5%. Het bedrag van de investering in een kalenderjaar moet méér zijn dan € 2.300. De EIA geldt tot ten hoogste een bedrag van € 118 miljoen per onderneming in 2013.

Aanvragen VAMIL, MIA of EIA

Komt u in aanmerking voor de VAMIL, MIA of EIA, dan kunt u deze digitaal aanvragen bij het eLoket van Agentschap NL. Voor deze aanvraag is wel eHerkenning nodig. Ambitions.nu beschikt over eHerkenning en kan een aanvraag gemakkelijk voor u verzorgen. Neem contact gerust contact op via info@ambitions.nu

(Bron: fiscalio)

De opening van de beurs Ecomobiel valt zo’n beetje samen met de bekendmaking dat er nu ook een subsidiepot wordt aangebroken om de nieuwste milieutechniek te stimuleren voor met name bestelauto’s en taxi’s. Bij aanschaf van een breed pallet aan zuinige en schone modellen mag de ondernemer een aanschafsubsidie tegemoet zien tussen de € 1.250,-  en € 3.000, –

De regeling is zeker het bekijken waard, al was het maar omdat het niet lang zal duren voor sommige steden de toegang voor steeds meer types ‘vervuilende’ voertuigen aan banden gaan leggen. Het rijden met de schoonst mogelijke aandrijftechniek is zodoende een investering in de toekomst.

Deze zomer werd de langverwachte subsidie, a € 4500,- , voor de aanschaf van de nieuwste generatie ‘schone’ vrachtwagens met zogenaamde Euro6 techniek in ons land eindelijk werkelijkheid. Het effect was tot nu toe overigens gering, om de simpele reden dat veel merken zoiets helemaal niet in huis hadden. Sinds de recent in Hannover gehouden IAA tentoonstelling hebben ze die techniek echter massaal gelanceerd.

Dat is volgens de kenners een niet te onderschatten prestatie, want zoals een woordvoerder van MAN het zegt: ,,Ik schat dat er nooit een Euro7 komt, want dit is al nauwelijks meer te meten. De uitlaatgassen zijn bij de nieuwe Euro6 zo enorm gefilterd en gereinigd dat dat ze in veel opzichten schoner zijn dan de lucht in stedelijke gebieden.”

Het kersverse aanbod van dergelijke modellen zal waarschijnlijk flink de belangstelling trekken, want in de transportwereld zoemt het bericht rond dat de Duitse overheid dergelijke ultra schone vrachtwagens volgend jaar korting wil geven op de ‘Maut’ (kilometerheffing voor vrachtwagens op de Duitse wegen). Met enkele centen per kilometer loopt dat voor de kilometervreters in de transportsector rap op naar enorme bedragen.

In de stad Waar de neuzen in de transportwereld al aardig in de juiste richting wijzen, wil dat met de Nederlandse vloot van taxi’s en bedrijfswagens nog niet erg vlotten. Strikt zakelijk geredeneerd is dat niet eens erg verrassend, want je hebt het over auto’s die sowieso vrij van BPM zijn. De eigenaar schiet zelf er weinig mee op als hij in plaats van pakweg een gewone Fiat Ducato of Doblo bestelauto toch maar voor een CNG (aardgas) versie kiest.

Dat is tamelijk pijnlijk omdat juist taxi-,  koeriers-, service- en distributiebedrijven absolute veelrijders zijn in de binnenstad. En juist dat is bij uitstek de plek waar de stormbal wordt gehesen vanwege een gebrekkige luchtkwaliteit. Vanuit Brussel zijn daar ook al de nodige waarschuwingen over gekomen. In onze eigen tweede kamer stelde men bovendien de vraag waarom er scheppen belastinggeld worden uitgegeven aan fiscale kortingen op schone personenauto’s, terwijl die milieuwinst aan de andere kant met scheppen tegelijk wordt weggegooid op plekken waar dat veel pijn doet.

Het resultaat is er nu in elk geval, want sinds begin oktober is er een subsidiepot beschikbaar om juist de betreffende ondernemers te stimuleren om naar schonere alternatieven om te zien. De eisen daarvoor zijn in een een-tweetje van overheidsspecialisten, automobielindustrie en belangenorganisaties vormgegeven. Men wil voorkomen dat de Europese Commissie aan de handrem trekt omdat een bepaalde techniek – zoals elektrisch rijden – wordt bevoordeeld.

Ruim en toch scherp omlijnd Dat verklaart meteen waarom de nieuwe subsidie aan de ene kant op een scherp afgebakende doelgroep mikt – ondernemers met auto’s waar door hun aard geen BPM op wordt betaald – en tegelijkertijd veel ruimte laat om zelf voor een oplossing te kiezen die je aanspreekt. Dat kan gaan over volledig elektrisch of zogenaamd plug-in hybride rijden (oplaadbaar accupakket), maar ook aardgas, LPG en elk andere oplossing die zo’n auto ‘schoon’ doet rijden doen in de subsidieregeling mee.

Soms levert dat tamelijk verwarrende regels op. Zo worden Euro6 en EuroVI diesels ook genoemd. Die namen lijken weliswaar veel op elkaar, maar het gaat om respectievelijk lichtere auto’s en de zware bedrijfsvoertuigen. Op agentschapnl.nl wordt een en ander in detail uitgelegd.

Tot € 3.000,- Voor ondernemers met taxi’s of bestelwagens zal het veelal gaan om een zogenaamde categorie 1 subsidie van 1.250 euro. Dat is een tegemoetkoming in de meerprijs van extreem schone dieselmodellen, uitzonderlijke zuinige benzineversies en auto’s met een affabriek gemonteerde aardgas- of LPG-installatie.

Wie nog een stap verder gaat, kan een categorie 2 subsidie van 3.000 euro tegemoet zijn. Die is weggelegd voor benzinemodellen die minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten. In de praktijk heb je het over plug-in hybrides en volledig elektrisch rijdende auto’s.

De regeling is, als gezegd,  net ingegaan en duurt voor de meeste soorten auto’s tot 1 januari 2015. Dat is namelijk ‘D-day’. door Brussel neergelegd voor het bereiken van de juiste normwaarden van de luchtkwaliteit.

Hoe? Wie zo’n auto heeft gekocht, kan de subsidieaanvraag richten aan Agentschap NL (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Binnenkort kunnen dergelijke subsidies overigens ook elektronisch worden aangevraagd – papiervrij dus – maar er wordt nog gewerkt aan het systeem ‘eHerkenning’. Daarmee kunnen ook bedrijven dan inloggen bij overheidsorganisaties. Zoiets als de DigiD zoals we die al voor personen kennen.

(Bron: De Zaak)

De Rijksoverheid stimuleert bedrijven op verschillende manieren om maatregelen te nemen die goed zijn voor het milieu. Hieronder staan de belangrijkste beschreven. Voor een compleet overzicht, ga naar Antwoordvoorbedrijven.nl.

 • MIA
 • Vamil
 • Energie-investeringsaftrek (EIA)
 • Energie Onderzoek Subsidie (EOS)
 • Subsidieregeling duurzame energie (SDE)
 • Programma Milieu & Technologie (ProMT)
 • Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
 • Programma Samenwerking Oost-Europa – Milieu (PSO-M)
 • Roetfilters en schone bestelauto’s

MIA

Met de milieu-investeringsaftrek (MIA) kunt u de fiscale winst van uw onderneming verlagen. Schaft u een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aan dat op de Milieulijst staat, dan mag u tot 40% van de investeringskosten (naast de afschrijving) aftrekken van de winst over het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. De hoogte van de aftrek hangt af van de milieueffecten en hoe gangbaar het bedrijfsmiddel is. Ook kosten voor een milieu-advies komen onder voorwaarden in aanmerking voor MIA. Agentschap NL voert de MIA uit. De MIA-regeling heet officieel de Aanwijzingsregeling milieu-investeringsaftrek. Aanvragen moeten worden ingediend bij de Belastingdienst.

Vamil

De Vamil laat u milieu-investeringen op een willekeurig (vrij) moment afschrijven. Op die manier kunt u de betaling van inkomsten- of vennootschapsbelasting uitstellen zodat u een liquiditeits- en rentevoordeel heeft. De Vamil maakt – net als de MIA – gebruik van de Milieulijst. Agentschap NL voert de Vamil-regeling uit. De regeling heet officieel de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Aanvragen moeten worden ingediend bij de Belastingdienst.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Deze fiscale regeling stimuleert investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Ondernemingen in Nederland die een energie-investering doen, kunnen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De Energielijst omvat alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA. Agentschap NL biedt uitgebreidere informatie over de regeling. Aanvragen voor de EIA lopen via de Belastingdienst.

Energie Onderzoek Subsidie (EOS)

Bedrijven en kennisinstellingen met innovatieve ideeën op het gebied van energieopwekking en energiebesparing kunnen in aanmerking komen voor Energie Onderzoek Subsidie. De subsidie vraagt u aan bij Agentschap NL. Adviseurs van deze uitvoeringsorganisatie van de overheid beoordelen uw idee op innovativiteit, haalbaarheid en de mate waarin het bijdraagt aan de energiedoelstellingen van de overheid. Is uw idee, project of techniek veelbelovend, dan kunt u (financiële) ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling ervan.

Subsidieregeling duurzame energie (SDE)

De Subsidieregeling duurzame energie (SDE) stimuleert de duurzame productie van elektriciteit en/of gas. Voorbeelden zijn windmolens op land, zonnecollectoren of de productie van biogas. Een ondernemer die energie produceert en daarbij het milieu niet of nauwelijks belast, kan in aanmerking komen voor subsidie. Overigens kunnen ook burgers die een aanvraag indienen. U kunt de subsidie aanvragen bij Agentschap NL.

Programma Milieu & Technologie (ProMT)

Deze subsidieregeling stimuleert het ontwikkelen en toepassen van innovatieve processen, producten en diensten, waarvan milieuvoordeel mag worden verwacht. ProMT ondersteunt industriële mkb-bedrijven in de ontwikkelings- en demonstratiefase van milieu-innovaties.externe link: Agentschap NL voert het programma uit.

Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)

Via de SMOM kunnen maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk geld krijgen voor projecten op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. De SMOM werkt volgens een tenderprincipe. Dit houdt in dat slechts gedurende bepaalde periodes subsidie kan worden aangevraagd. De SMOM kent een nationale tender en een tender specifiek voor internationale projecten. Beoordelingscriteria en aanvraagformulieren zijn te vinden op de site van Agentschap NL.

Programma Samenwerking Oost-Europa – Milieu (PSO-M)

De tenderregeling PSO-M is een programma waarbij private organisaties worden uitgenodigd in geselecteerde Oost-Europese landen oplossingen voor milieuproblemen te demonstreren. Daarbij krijgen ze de kans om innovatieve Nederlandse technologieën en oplossingen te promoten.externe link: Agentschap NL voert het programma uit.

Roetfilters en schone bestelauto’s

Voor het achteraf inbouwen van roetfilters in bestaande bedrijfswagens bestaan diverse subsidieregelingen:

 • voor bestaande zware voertuigen (vrachtwagens, bussen en zware bestelauto’s);
 • (t/m 31 december 2010)voor bestaande lichte voertuigen (lichte bestelwagens en personenauto’s);
 • mobiele werktuigen (voor bouw, wegenbouw en grondverzet).

Voor bestaande zware motorvoertuigen hangt de hoogte van de subsidie onder meer af van het soort filter dat wordt ingebouwd en het motorvermogen van het voertuig.
Voor nieuwe dieseltaxi’s en dieselbestelwagens met affabriek roetfilter bestaat een aparte subsidieregeling. Voor de aanschaf van nieuwe bestelauto’s die als vrachtwagen gekeurd zijn en die aan de zogeheten EEV-norm voldoen én een fijnstofemissie hebben van 10 milligram/Kwh of minder, bestaat een aparte subsidieregeling.
Meer informatie over roetfilters (en de bijbehorende subsidieregelingen) is te vinden onder Auto.

(Bron: Rijksoverheid 29-10-2011)