Maand: maart 2013

Boete voor niet melden van een arbeidsongeval fors verhoogd

De Inspectie SZW heeft een vernieuwde brochure uitgebracht over het melden van arbeidsongevallen door werkgevers. Hierin staat welke arbeidsongevallen direct gemeld moeten worden aan de Inspectie SZW, hoe dat te doen en wat er met de melding gebeurt. Voor het niet direct melden van een meldingsplichtig ongeval wordt sinds 1 januari 2013 een forse boete […]

Afstand doen van pensioen: wat kan er mis gaan?

Wanneer werknemers niet verplicht zijn deel te nemen aan de pensioenregeling, hebben zij de mogelijkheid afstand te doen van pensioenopbouw bij de werkgever. Onlangs is gebleken dat dit niet altijd goed gaat. Werknemer heeft in juni 2011 afstand gedaan van de door werkgever aangeboden pensioenregeling door het tekenen van een afstandsverklaring, waarop ook een handtekening […]

Aanvullende vragen en antwoorden over verlaagd BTW-tarief renovatie en herstel woningen

A. Geldt het tijdelijke verlaagde btw-tarief ook voor het maken van een ontwerp voor het aanleggen en onderhouden van een tuin? En als een tuinarchitect naast het maken van een ontwerp ook de aanleg van de tuin begeleid? Het maken van een ontwerp voor het aanleggen en onderhouden van een tuin behorende bij een woning […]

Hier met mijn personeelsdossier! (Wat mag een werknemer inzien)

Werknemers hebben op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dit recht is niet onbeperkt. Wat valt hier nu wel en niet onder? In de zaak die bij de Hoge Raad voor lag heeft de betreffende werknemer schriftelijk verzocht om op grond van artikel 35 Wbp […]

Subsidie voor fijnstofmaatregelen 1 april open

Kleine en middelgrote landbouwondernemingen die de uitstoot van fijn stof op hun bedrijf met minstens 25% willen verminderen kunnen hiervoor subsidie krijgen. De openstelling van de subsidie Fijnstofmaatregelen is van 1 april 2013 tot en met 15 mei 2013. De subsidie is voor investeringen in één of meer technieken die de uitstoot van fijn stof […]

Hof heel duidelijk: verdeling pensioenrechten verjaart niet

Zijn bij echtscheiding de pensioenrechten niet verdeeld, dan is sprake van een vordering op een overslagen goed die niet voor verjaring vatbaar is. Het hof ‘s-Hertogenbosch neemt hier hetzelfde standpunt als de rechtbank Middelburg, maar een heel ander standpunt in dan bijvoorbeeld de rechtbank Leeuwarden, waar de man zich op beroept. Het gaat om casussen […]

9 rechtsvormen voor ondernemers

Als startende ondernemer moet u voor uw bedrijf de juiste juridische vorm, ook wel rechtsvorm genaamd, kiezen. Dit heeft gevolgen voor uw aansprakelijkheid en uw belastingverplichtingen. Hoewel u niet per definitie vastzit aan de rechtsvorm die u kiest, is het aanpassen ervan een ingewikkeld en kostbaar proces. Deze checklist helpt u bij het bepalen van […]

Asscher handhaaft uitzendcriterium voor DGA’s

Minister Asscher van Sociale Zaken is niet van plan om directeur-grootaandeelhouders (DGA’ers) die zichzelf via hun bv aan anderen verhuren te vrijwaren van een registratieplicht voor uitzendbureaus. Dat blijkt uit een reactie van Asscher op een oproep van Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) om DGA’s te ontzien. PZO vreest dat veel DGA’s, waarvan er in Nederland […]

Sneller zekerheid over aangifte voor belastingplichtigen

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën dat belastingplichtigen sneller duidelijkheid en zekerheid moet gaan geven over zijn of haar aangifte. Het wetsvoorstel regelt dat de termijn wordt verkort waarbinnen een aanslag of navorderingsaanslag definitief wordt vastgesteld. Ook wordt het door het wetsvoorstel voor belastingplichtigen eenvoudiger zijn of haar aangifte […]

Inspecteur mag onterecht gefactureerde btw direct naheffen bij ontvanger factuur

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de inspecteur in gevallen waarin een afnemer ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting in aftrek heeft gebracht, niet verplicht is om eerst een naheffingsaanslag op te leggen aan de opsteller van de factuur alvorens hij het ten onrechte in aftrek gebrachte bedrag van de afnemer kan naheffen. Een bv […]