Het verschil: de RI&E en de arbocatalogus

Werkgevers denken soms dat een arbocatalogus niet nodig is omdat zij al een RI&E en plan van aanpak hebben. In de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak staan al veel bedrijfsspecifieke maatregelen en ook in uw cao staan afspraken over arborichtlijnen en maatregelen. Toch heeft de arbocatalogus vaak toegevoegde waarde.

Er bestaan belangrijke verschillen tussen de arbocatalogus aan de ene kant en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak aan de andere kant. De arbocatalogus is niet wettelijk verplicht en de RI&E en het plan van aanpak wel. Ten tweede is daar de werkingssfeer. De arbocatalogus werkt op sectorniveau en de RI&E en het plan van aanpak zijn van toepassing op een afzonderlijke organisatie.

OR of PVT betrokken bij samenstellen RI&E

Werkgevers- en werknemersorganisaties stellen gezamenlijk de arbocatalogus op, terwijl uw organisatie in samenwerking met de OR of PVT de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak samenstelt. De RI&E dekt alle voorkomende risico’s, de catalogus meestal maar een deel daarvan. En natuurlijk is daar nog de status. De arbocatalogus is een oplossingenboek, dat wordt gebruikt als referentiekader bij handhaving, terwijl de RI&E en het PvA verplicht zijn voor de werkgever.

(Bron: Rendement)

Updated: 30 januari 2019 — 12:37