Categorie: Nieuws voor de eenmanszaak of vof, belastingnieuws, pensioen

Stakingswinst bruto of netto omzetten in lijfrente?

Indien u ondernemer bent in een eenmanszaak, v.o.f., maatschap of andere onderneming volgens de Wet Inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001), dan heeft u in een aantal gevallen de mogelijkheid om een stakingswinstlijfrente te vormen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien: u uw onderneming staakt u uw onderneming (geruisloos of ruisend) inbrengt in een besloten […]

Fictieve afkoop kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vormt geen loon

A-G Niessen concludeert dat er bij een fictieve afkoop van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule geen sprake is van loon waarop de verzekeraar loonheffing moet inhouden. De zaak verloopt als volgt. Een man sluit in 1989 een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Op deze lijfrenteverzekering zijn de fiscale regels van vóór 1 januari 1992 van toepassing (oud regime). […]

Verruimde saldomethode niet van toepassing bij bewuste keuze niet aftrekken lijfrentepremies

Door bewust geen aftrek lijfrentepremies toe te passen, kan de verzekeringnemer geen beroep doen op de verruiming van de saldomethode. In 2013 ontving een verzekeringnemer uitkeringen uit een levensverzekering met lijfrenteclausule. De inspecteur belastte de uitkering. De man meende dat de uitkering onbelast was, omdat hij in de jaren 1995 tot en met 2000 de […]

AOW-franchise en maximaal pensioengevend loon 2018 bekend

De AOW-franchise 2018 alsmede het maximaal pensioengevend salaris zijn door de overheid bekend gemaakt: 2017 was 2018 wordt AOW-franchise middelloon € 13.123 € 13.344 AOW-franchise eindloon € 14.850 € 15.099 AOW-franchise middelloon DGA € 19.191 € 19.518 AOW-franchise eindloon DGA € 21.716 € 22.085 Maximaal pensioengevend salaris € 103.317 € 105.075 (voorlopig) AOW-franchise middelloon 2018 In de meeste pensioenregelingen geldt voor de premie voor het ouderdomspensioen de […]

Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw?

e adviseur van de Hoge Raad vindt het onjuist dat betaalde lijfrentepremies niet in mindering komen op de verschuldigde premie voor de Zvw. Hierdoor worden zelfstandigen bij hun pensioenopbouw achtergesteld bij werknemers. Rechter moet ingrijpen De adviseur vindt dan ook dat de rechter in moet grijpen. In een zaak die nu ter beoordeling voorligt bij […]

Advies aan Hoge Raad: lijfrentepremie ook aftrekbaar voor Zvw-bijdrage

Ondernemers die lijfrentepremie betalen, kunnen mogelijk een extra belastingvoordeel tegemoet zien. Bij de Hoge Raad ligt nu een zaak waarin een ondernemer bepleit dat hij de betaalde premie voor de inkomstenbelasting én voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in aftrek kan brengen. De conclusie van advocaat-generaal Peter Wattel is dat het hoogste rechtsorgaan de ondernemer […]

Lijfrente-expiratie in december 2017: belast in 2017 of 2018?

In de volgende casus expireert een oud-regime-lijfrente van een man op 21 december 2017. Hij wil geen lijfrente aankopen maar de uitkering in één keer opnemen. In welk jaar moet hij belasting betalen? De man heeft een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule waarop het oude fiscale regime van toepassing is. Eén van de mogelijkheden die het oude […]

Imputatieregeling nettopensioen in jaarruimte overkill

Voorbeeld Een werknemer is 46 jaar oud op 1 januari 2016. Zijn salaris in 2015 bedroeg € 125.000 en in 2016 bedraagt zijn salaris € 130.000. De werknemer is opgenomen in een middelloonregeling met een maximum pensioengevend salaris tot de aftoppingsgrens. De franchise in de pensioenregeling bedraagt € 20.000 (2015). Het opbouwpercentage bedraagt 1,5% per […]

Minimumwaarderingsregel bij afkoop lijfrente niet van toepassing

De staatssecretaris heeft vooruitlopend op een wetswijziging goedgekeurd dat de minimumwaarderingsregel (art. 3.137, lid 1, Wet IB 2001) niet van toepassing is bij afkoop van een aanspraak op lijfrente of periodieke uitkeringen. Door de recente economische ontwikkelingen zijn belastingplichtigen eerder genoodzaakt om lijfrenteovereenkomsten af te kopen. De toepassing van de minimumwaarderingsregel bij (geheel of gedeeltelijke) […]

Vermogenstoets zowel bij afname als toevoeging FOR in één jaar

Ondernemer X had per 1 januari 2011 een oudedagsreserve (FOR) van € 11.811. Het ondernemingsvermogen bij het einde van 2011 bedroeg € 16.463. De winst over 2011 bedroeg € 139.718. X betaalde in 2011 € 11.803 aan lijfrentepremies. In zijn aangifte IB 2011 nam hij deze premies in aanmerking bij de regel “premies afw. Oudedagsreserve/stakingswinst” […]