Ondernemers, profiteer optimaal van het loonkostenvoordeel

Hebt u werknemers in dienst met een laag loon? Dan hebt u wellicht recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Ontdek of u in aanmerking komt en hoe u hiervan het meest kan profiteren.

Drie regelingen

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) stimuleert organisaties om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. De wet bestaat uit drie regelingen:

  • loonkostenvoordeel (LKV)
  • lage-inkomensvoordeel (LIV)
  • jeugd-LIV

Het loonkostenvoordeel is van toepassing bij oudere werknemers (vanaf 56 jaar), arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen of herplaatst worden, werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Het lage-inkomensvoordeel is bedoeld voor werknemers vanaf 22 jaar met een laag inkomen. En het jeugd-LIV geldt voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar.

Bericht van het UWV

Elk jaar worden de grenzen voor het uurloon van het LIV vastgesteld. Als u recht hebt op een van deze tegemoetkomingen, dan krijgt u uiterlijk op 14 maart 2019  bericht van het UWV. De grenzen voor het LKV zijn nu gelijk gebleven.

Blijkt uit het bericht dat u dit jaar geen recht heeft op de tegemoetkomingen? Ga dan nog eens na of u geen fouten heeft gemaakt in de loonaangiftes.

Zo komt u in aanmerking

Hebt u nog geen ervaring met het LKV of LIV? Ga samen met uw adviseur na of u hiervoor in aanmerking kan komen. Voor het LIV of jeugd-LIV gaat dit heel gemakkelijk. U hoeft hiervoor niets aan te vragen, dit wordt automatisch afgegeven door het UWV.

Voor het loonkostenvoordeel (LKV) werkt dit anders. Als u een medewerker in dienst neemt die past in de doelgroep van het LKV, dan moet u de regeling binnen drie maanden na indiensttreding aanvragen bij het UWV.

Vervelende regel

Het UWV houdt zich strikt aan de driemaandentermijn en correctie is niet mogelijk. Dus, bent u te laat met de LKV-aanvraag? Dan kunt u deze tegemoetkoming nooit meer ontvangen voor de betreffende medewerker.

Dat vind ik een kwalijke zaak. Veel ondernemers lopen het voordeel mis, terwijl ze er wel recht op hebben. De regeling zou juist een stimulans moeten zijn om mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zorg dus dat u het LKV op tijd aanvraagt, zodat u ook in aanmerking komt voor het loonkostenvoordeel voor deze werknemer(s).

Spelen met uren

Er is wel een manier om zo optimaal mogelijk te profiteren van het LIV. De hoogte van het LIV wordt aan het eind van het jaar vastgesteld, op basis van het aantal gewerkte uren en het uurloon.

Verwacht u dat uw medewerker net buiten de loon- en urengrens valt? Dan kunt u gedurende het jaar spelen met het loon. Bijvoorbeeld door een extra bonus te geven, zodat het jaarinkomen van de medewerker hoger uitvalt. Of door verwachte overuren eerder uit te betalen. En andersom kunt u een deel van het loon onbelast vergoeden, zodat u het inkomen verlaagt.

Verwacht u dat uw medewerker net buiten de loon- en urengrens valt? Dan kunt u gedurende het jaar spelen met het loon. Bijvoorbeeld door een extra bonus te geven, zodat het jaarinkomen van de medewerker hoger uitvalt. Of door verwachte overuren eerder uit te betalen. En andersom kunt u een deel van het loon onbelast vergoeden, zodat u het inkomen verlaagt.

(Bron: Accon AVM)